Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

гр. Берковица, 16.06.2010 г.

 

 

В   ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Берковски районен съд, ІІ състав в публичното заседание на петнадесети юни през две хиляди и десета година в състав:

                                           

                                                                                  Председател : Юлита Г.

 

при секретаря Т.Й., като разгледа докладваното от съдия Г. АНД №187 по описа за 2010 г., за да се произнесе взе предвид:

     Производството е по реда на чл. 375 и следващите от НПК.

С постановление от 14.05.2010г. Берковската районна прокуратура прави предложение обвиняемият Т.В.Т. ***, ЕГН **********, да бъде освободен от наказателна отговорност за престъпление по чл.134 във връзка с чл.128,ал.2,пр.8 и във вр. с чл.129,ал.2.пр.4 и 5 от НК с налагане на административно наказание глоба по чл.78а ал.1 от НК.

Постановлението е внесено ведно с материалите по досъдебно  производство № 128/2009г. на РУ на МВР -Вършец

    Берковска районна прокуратура в съдебно заседание не изпраща представител.

Обвиняемият редовно призован не се явява и не сочи уважителни причини за неявяването си .На досъдебното производство не признава се за виновен и дава подробни обяснения като не оспорва установената Фактическата обстановка. В законоустановения седемдневен срок от връчване на постановлението обвиняемият не е направил искания за събиране на нови доказателства.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съдът след като разгледа делото в рамките на фактическите положения посочени в постановлението и прецени събраните в наказателното производство доказателства, приема за установено следното:

Обвиняемият Т.в.Т. е роден на ***г***, българин, български гражданин, с основно образование,женен , не е осъждан, живее в гр.Вършец, ул.„Четвърта” №55А

Досъдебното производство е образувано срещу Т.В.Т. ***, ЕГН **********,  , за това, че на 02.08.2009г. в гр.Вършец, поради немърливо изпълнение на занятие,представляващо източник на повишена опасност причинил на Емануела Стилиянова Николова от гр.Вършец тежка телесна повреда ,изразяваща се в осъкатяване на левия крак и лявата ръка  и две средни телесни повреди ,изразяващи се в обезобразяване на други части от тялото и разстройство на здравето ,временно опасно за живота на Гълъбина Каменова Илиева от гр.Вършец – престъпление по чл.134 във връзка с чл.128,ал.2,пр.8 и във вр. с чл.129,ал.2.пр.4 и 5 от НК .

     На 02.08.2009год.в гр.Вършец свид.Веселин Траянов Т. пърлел в двора на дома си свински крака с газова горелка.Помагал му синът му –подс.Т.В.Т.. Съседът му Стилиян Боянов Николов дошъл при него и го извикал да му помогне да преместят мебели.Заедно с Николов в дома на свид.Веселин Траянов дошли и две деца.Едното от тях било детето на свид.Стилиян Николов-Емануела ,а другото-племенницата му-Гълъбина каменова.Бащата на подсъдимия тръгнал със свид.Николов,а горелката оставил на сина си –подс.Т.Т.,който продължил да чисти краката.Децата Емануела и Гълъбина останали в двора при него да гледат.В един момент маркуча на горелката се спукал и избухнал силен пламък.В резултат на това обгорели двете деца Емануела и Гълъбина.Децата веднага изтичали в дома си и спешно им е оказана медицинска помощ.

    От заключението по назначената и изготвена по досъдебното производство съдебно-медицинска експертиза е видно,че Емануела Стилиянова е получила изгаряния от първа и втора степен по тялото,които са оставили множество белези и са довели до осъкатяване на левия горен и левия долен крайник,а Гълъбина Каменова получила наранявания с характер на средни телесни повреди,изразяващи се в разстройство на здравето ,временно опасно за живота и обезобразяване по тялото.

От събраните по делото писмени и гласни доказателства е видно, че обвиняемият Т.В.Т. осъществил състава на чл. чл.134 във връзка с чл.128,ал.2,пр.8 и във вр. с чл.129,ал.2.пр.4 и 5 от НК .

Гореизложената фактическа обстановка съдът приема за установена от прочетените в съдебно заседание – протоколи за разпит на свидетели, разпитани на досъдебното производство; протокол за разпит на обвиняемия,съдебно-меди;инса експертиза. Няма установени противоречия в показанията на свидетелите и същите кореспондират със събраните писмени доказателства Показанията на свидетелите кореспондират и с дадените от обвиняемия обяснения. По делото не са налице доказателства противни на така възприетото, което да налага отделното им обсъждане.  

 

Съгласно чл. чл.134 от НК който  причини тежка телесна повреда се наказва с лишаване от свобода до три години,а при средна телесна повреда-  се наказва с лишаване от свобода до две години или с пробация.

 

По описания по-горе начин, съдът приема за безспорно установено, че обвиняемият на 02.08.2009г. в гр.Вършец, поради немърливо изпълнение на занятие,представляващо източник на повишена опасност причинил на Емануела Стилиянова Николова от гр.Вършец тежка телесна повреда ,изразяваща се в осъкатяване на левия крак и лявата ръка  и две средни телесни повреди ,изразяващи се в обезобразяване на други части от тялото и разстройство на здравето ,временно опасно за живота на Гълъбина Каменова Илиева от гр.Вършец – престъпление по чл.134 във връзка с чл.128,ал.2,пр.8 и във вр. с чл.129,ал.2.пр.4 и 5 от НК .

От субективна страна деянието е извършено по непредпазливост.Обвиняемият не е целял ,но е могъл и е бил длъжен да предвиди настъпването на общественоопасните последици. Могъл е да предвиди,че е опасно децата да стоят в близост до газовата горелка и да ги отстрани от мястото.

   Разпоредбата на чл.134 ал.1,т.1 от НК предвижда наказание лишаване от свобода до три години за причинена тежка телесна повреда и лишаване от свобода до две години или  пробация- при средна телесна повреда.

 Обвиняемият е пълнолетно лице, не е осъждан и не е освобождаван по реда на чл.78а ал.1 от НК. От престъплението няма причинени съставомерни имуществени вреди, които следва да се възстановяват или обезпечават. С оглед императивната разпоредба на чл.78а, ал.1 в редакцията й към момента на деянието  от НК съдът освободи от наказателна отговорност обвиняемия за извършено престъпление по  чл.134 във връзка с чл.128,ал.2,пр.8 и във вр. с чл.129,ал.2.пр.4 и 5 от НК и му наложи административно наказание   глоба.

  Същата следва да се определи в границите, установени в чл. 78а, ал.1 във връзка с чл.134, ал.1,т.1 и т.2  от НК, а именно от 500 лева до 5000 лева. В разглеждания случай следва да се приложи разпоредбата на чл.78а в редакцията и към момента на извършване на престъплението. В тази връзка съдът се съобрази и с разпоредбата на чл.2, ал.1 и ал.2 от НК, като приложи онзи закон който е бил в сила към момента на извършването на престъплението и по своята същност се явява по – благоприятен за дееца.

 При определяне размера на наказанието съдът взе предвид обществената опасност на деянието, личността на дееца, цялото конкретно своеобразие на обстоятелствата, при които е извършено престъплението, семейното и имотно състояние на дееца и всички смекчаващи и отегчаващи отговорността обстоятелства. Съдът отчете като смекчаващо вината обстоятелство  чистото съдебно минало. Отегчаващо отговорността обстоятелство е липсата на критично отношение. Отчитайки горното, с оглед постигане целите на специалната и генерална превенция съдът след като съобрази и обществената опасност на деянието и на дееца, наложи на обвиняемия административно наказание в размер към минималния установен в чл.78а ал.1 от НК, а именно глоба 1000.00 /хиляда/ лева. С така наложеното по вид и размер наказание, съдът счита, че ще бъде постигнати целите на личната и на генералната превенция на закона, като се въздейства предупредително и възпитателно, както върху дееца, така и върху останалите членове на обществото.

Водим от гореизложените мотиви, съдът

 

Р    Е    Ш    И :

  

     ПРИЗНАВА Т.В.Т.- роден на ***г***, българин, български гражданин, с основно образование,женен , не е осъждан, живее в гр.Вършец, ул.„Четвърта” №55А , ЕГН **********,за виновен в това, че на 02.08.2009г. в гр.Вършец, поради немърливо изпълнение на занятие,представляващо източник на повишена опасност причинил на Емануела Стилиянова Николова от гр.Вършец тежка телесна повреда ,изразяваща се в осъкатяване на левия крак и лявата ръка  и две средни телесни повреди ,изразяващи се в обезобразяване на други части от тялото и разстройство на здравето ,временно опасно за живота на Гълъбина Каменова Илиева от гр.Вършец – престъпление по чл.134 във връзка с чл.128,ал.2,пр.8 и във вр. с чл.129,ал.2.пр.4 и 5 от НК .

 

ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност Т.В.Т.  със снета по делото самоличност и  с ЕГН **********, за налагане на административно наказание по реда на чл.78А от НК.

    НАЛАГА на Т.В.Т. роден на ***г***, българин, български гражданин, с основно образование,женен , не е осъждан, живее в гр.Вършец, ул.„Четвърта” №55А , ЕГН **********  административно наказание по реда на чл.78А във връзка с чл.2,ал.2  от НК ,ГЛОБА в размер на 1000,00/хиляда/ лева    за това, че на 02.08.2009г. в гр.Вършец, поради немърливо изпълнение на занятие,представляващо източник на повишена опасност причинил на Емануела Стилиянова Николова от гр.Вършец тежка телесна повреда ,изразяваща се в осъкатяване на левия крак и лявата ръка  и две средни телесни повреди ,изразяващи се в обезобразяване на други части от тялото и разстройство на здравето ,временно опасно за живота на Гълъбина Каменова Илиева от гр.Вършец – престъпление по чл.134 във връзка с чл.128,ал.2,пр.8 и във вр. с чл.129,ал.2.пр.4 и 5 от НК .

 

ПРЕКРАТЯВА  досъдебно производство  № 128 /2009 г. по описа  на РУ на МВР - Вършец.

 

Решението подлежи на обжалване и протест   пред Окръжен съд Монтана   в 15 дневен срок от съобщението на страните.

                                           

                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: