Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

гр. Берковица, 14.06.2010 г.

 

 

В   ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Берковски районен съд, ІІ състав в публичното заседание на десети юни през две хиляди и десета година в състав:

                                           

                                                                                  Председател : Юлита Г.

 

при секретаря Т.Й., като разгледа докладваното от съдия Г. АНД №186 по описа за 2010 г., за да се произнесе взе предвид:

     Производството е по реда на чл. 375 и следващите от НПК.

С постановление от 14.05.2010г. Берковската районна прокуратура прави предложение обвиняемият В.Х.Л., ЕГН **********, да бъде освободен от наказателна отговорност за престъпление по чл.122, ал.1 от НК с налагане на административно наказание глоба по чл.78а ал.1 от НК.

Постановлението е внесено ведно с материалите по досъдебно  производство № 301/2010г. на РУ на МВР -Вършец

    Берковска районна прокуратура в съдебно заседание не изпраща представител.

Обвиняемият се явява лично . Признава се за виновен и не оспорва изложената в постановлението Фактическата обстановка. В законоустановения седемдневен срок от връчване на постановлението обвиняемият не е направил искания за събиране на нови доказателства.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съдът след като разгледа делото в рамките на фактическите положения посочени в постановлението и прецени събраните в наказателното производство доказателства, приема за установено следното:

Обвиняемият В.Х.Л. е роден на ***г***, българин, български гражданин, с основно образование,неженен , не е осъждан, живее в с.Станево, ул.„Двадесет и три” № 34

Досъдебното производство е образувано срещу В.Х.Л. , ЕГН **********, за това, че на 04.03.2010г. в местността „Кършийското”,землището на град Вършец, по непредпазливост причинил смъртта на Николай Руменов Костов от гр.Вършец с ЕГН ********** – престъпление по чл.122, ал.1 от НК.

     На 04.03.2010год. Николай Руменов Костов  решил да бере дърва в местността „Кършийското”,землището на гр.Вършец,тъй като скоро очаквал да му се роди бебе.За целта взел със себе си за помагач обв.В.Х.Л. ***.Двамата пристигнали в посочената местност и започнали да режат дърва.В.Л. рязал с моторна резачка, а Николай Костов му помагал в събирането на дървата и прекрояването на трупи.При рязане на поредното дърво обв.В.Л. използвал моторната резачка ,отрязал дървото до определено положение,а след това преустановил работата си,тъй като Николай Костов му казал да спре,че не е необходимо повече да режат.Оставили дървото така отрязано почти до средата .В следващите 5 минути дървото започнало да се накланя,но не към отрязаната страна,а в обратна посока.Николай Руменов забелязал,че дървото се накланя и че ще падне и извикал на обв.Л. да се пази.Обв.Л. избягал в едната посока,а Николай Руменов Костов тръгнал в другата.Дървото паднало и удари стоящия наблизо Николай Костов.Обв.Л. видял,че положението на Костов е сериозно и взел всички необходими мерки,за да му окаже помощ.Извикал едно момче,намиращо се наблизо и успели да го транспортират до спешния център в гр.Вършец за оказване на медицинска помощ.В резултат от удара е причинена смъртта на Костов,което е видно от приложения по делото Смъртен акт от 04.03.2010год. на л.10 от делото.

    От заключението по назначената и изготвена по досъдебното производство съдебно-медицинска експертиза е видно,че непосредствената причина за смъртта на Николай Руменов Костов е остра травма на белия дроб и кръвозагуба.

От събраните по делото писмени и гласни доказателства е видно, че подсъдимият В.Х.Л. осъществил състава на чл.122,ал.1 от НК.

 

Гореизложената фактическа обстановка съдът приема за установена от прочетените в съдебно заседание – протоколи за разпит на свидетели, разпитани на досъдебното производство; протокол за разпит на обвиняемия. Няма установени противоречия в показанията на свидетелите и кореспондират със събраните писмени доказателства Показанията на свидетелите кореспондират и с направените от обвиняемия признания. По делото не са налице доказателства противни на така възприетото, което да налага отделното им обсъждане.  

 

Съгласно чл.122 ал.1 от НК / в редакцията му към момента на деянието / който по непредпазливост причини смъртта на другиго, се наказва с лишаване от свобода до три години.

 

По описания по-горе начин, съдът приема за безспорно установено, че обвиняемият на 04.03.2010г. в местността „Кършийското”,землището на град Вършец, по непредпазливост причинил смъртта на Николай Руменов Костов от гр.Вършец с ЕГН **********,с което е осъществил от субективна и обективна страна състава на престъпление по чл.122 ал.1 от НК.

 

От субективна страна деянието е извършено по непредпазливост.Обвиняемият не е целял ,но е могъл и е бил длъжен да предвиди настъпването на общественоопасните последици. Могъл е да предвиди,че след катодървото е отрязано наполовина,може да падне и да удари някого.

   Разпоредбата на чл.122 ал.1 от НК предвижда наказание лишаване от свобода до три години. Обвиняемият е пълнолетно лице, не е осъждан и не е освобождаван по реда на чл.78а ал.1 от НК. От престъплението няма причинени съставомерни имуществени вреди, които следва да се възстановяват или обезпечават. С оглед императивната разпоредба на чл.78а, ал.1 в редакцията й към момента на деянието  от НК съдът освободи от наказателна отговорност обвиняемия за извършено престъпление по чл.122 ал.1 и му наложи административно наказание –  глоба.

  Същата следва да се определи в границите, установени в чл. 78а, ал.1 във връзка с чл.122, ал.1 от НК, а именно от 500 лева до 5000 лева. В разглеждания случай следва да се приложи разпоредбата на чл.78а в редакцията и към момента на извършване на престъплението. В тази връзка съдът се съобрази и с разпоредбата на чл.2, ал.1 и ал.2 от НК, като приложи онзи закон който е бил в сила към момента на извършването на престъплението и по своята същност се явява по – благоприятен за дееца.

 При определяне размера на наказанието съдът взе предвид обществената опасност на деянието, личността на дееца, цялото конкретно своеобразие на обстоятелствата, при които е извършено престъплението, семейното и имотно състояние на дееца и всички смекчаващи и отегчаващи отговорността обстоятелства. Съдът отчете като смекчаващи вината обстоятелства изразената на досъдебното производство и в съдебно заседание критичност към станалото, направените признания, чистото съдебно минало. Отегчаващи отговорността обстоятелства не са налице. Отчитайки горното, с оглед постигане целите на специалната и генерална превенция съдът след като съобрази и обществената опасност на деянието и на дееца, наложи на обвиняемия административно наказание в размер към минималния установен в чл.78а ал.1 от НК, а именно глоба 1000.00 /хиляда/ лева. С така наложеното по вид и размер наказание, съдът счита, че ще бъде постигнати целите на личната и на генералната превенция на закона, като се въздейства предупредително и възпитателно, както върху дееца, така и върху останалите членове на обществото.

Водим от гореизложените мотиви, съдът

 

Р    Е    Ш    И :

  

     ПРИЗНАВА  В.Х.Л. - роден на ***г***, българин, български гражданин, с основно образование,неженен , не е осъждан, живее в с.Станево, ул.„Двадесет и три” № 34 и с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това , че на 04.03.2010г. в местността „Кършийското”,землището на град Вършец, по непредпазливост причинил смъртта на Николай Руменов Костов от гр.Вършец с ЕГН ********** – престъпление по чл.122, ал.1 от НК.

ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност В.Х.Л. със снета по делото самоличност и  с ЕГН **********, за налагане на административно наказание по реда на чл.78А от НК.

      НАЛАГА на В.Х.Л. - роден на ***г***, българин, български гражданин, с основно образование,неженен , не е осъждан, живее в с.Станево, ул.„Двадесет и три” № 34 с ЕГН********** административно наказание по реда на чл.78А във връзка с чл.2,ал.2  от НК ,ГЛОБА в размер на 1000,00/хиляда/ лева    за това, че на 04.03.2010г. в местността „Кършийското”,землището на град Вършец, по непредпазливост причинил смъртта на Николай Руменов Костов от гр.Вършец с ЕГН ********** – престъпление по чл.122, ал.1 от НК.

ПРЕКРАТЯВА  досъдебно производство  № 39 /2010 г. по описа  на РУ на МВР - Вършец.

 

Решението подлежи на обжалване и протест   пред Окръжен съд Монтана   в 15 дневен срок от съобщението на страните.

                                           

                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: