Р Е Ш Е Н И Е   

 

гр. Берковица, 03.06.2010г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

         Берковският районен съд, наказателна колегия, в публичното заседание на двадесет и пети май  през две хиляди и десета година в състав:

                                                                       

                                  Председател: Юлита Г.

                                                 

при секретаря Т.Й. и в присъствието на прокурора ………………… като разгледа докладваното от съдия Г. АН дело № 171 по описа за 2010г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

           Производството е по чл.59 и следващите от ЗАНН.

Делото е образувано по подадена в срок жалба  от В.А.Н. *** и ЕГН **********,  против  Наказателно постановление № 69/03.02.2010г. на Началника на РУ на МВР-Берковица с което са му  наложени административни наказания- глоба в размер на 50 лв. на основание чл. 183, ал.4, т.8,пр.6 от ЗДвП , глоба в размер на 100лв., както и  „ лишаване от право да се управлява МПС” за срок от три месеца на основание чл. 175, ал.1, т.3 ,пр.І от ЗДвП,  глоба в размер на 100лв., както и  „ лишаване от право да се управлява МПС” за срок от три месеца на основание чл. 175, ал.1, т.4 от същия Закон, както и на основание Наредба № І-1959 на МВР са му отнети 4 контролни точки.

Предмет на разглеждане по делото са последните две наложени наказания „лишаване от право да се управлява МПС” за срок от 3 месеца  и „глоба” в размер на 100лв. на основание чл.175,ал.1,т.3 от ЗДвП и „лишаване от право да се управлява МПС” за срок от 3 месеца  и „глоба” в размер на 100лв,  на основание чл.175,ал.1 ,т.4 от същия  , тъй като на основание чл. 189, ал.5 от ЗДвП наложеното  наказание – „глоба” в размер на 50лв. е  необжалваемо.  Разпоредбата на чл.189, ал.5, в сила към момента на извършване на нарушенията и издаване на наказателното постановление, предвижда, че не подлежат на обжалване наказателни постановления, с които е наложена глоба до 50 лева включително. Като изхожда и от смисъла на разпоредбата на чл.18 от ЗАНН, съдът счита, че наказателното постановление се явява необжалваемо  по пункт 1, предвид размера на  глобата, а именно  50 лева, като подадената жалба се явява недопустима и затова следва да се остави без разглеждане, а производството по делото в тази му част следва да се прекрати и наказателното постановление се обяви за влязло в законна сила. В тази насока и предвид характера на отнемането на контролни точки, което е постановено по повод нарушението по пункт първи от наказателното постановление и с оглед разпоредбата на чл.6 от Наредба І -139 на МВР следва да се заключи, че и в тази му част обжалваното наказателно постановление е влязло в законна сила.

В съдебно заседание жалбоподателят твърди ,  че НП е незаконосъобразно и следва да бъде отменено.

Ответната страна редовно призовани не изпращат представител.

От събраните по делото доказателства,  взети по отделно и в тяхната съвкупност, съдът прие за установено следното:

На 17 .01.2010г. в гр.Берковица, на кръстовището между улиците „Д-р Петър Берон” и „Ком”  паркирал л.а.”Опел Вектра” с рег.№ М 6202 АМ, като по този начин създал опасност и пречел на останалите участници в движението и освен това с поведението си  осуетил извършването на проверка от контролен орган и не изпълнил разпореждане на последния.Отказал да премести автомобила от зоната на кръстовището  Във връзка   с констатираното, свид. С.М.  съставил АУАН            При личното предявяване на акта жалбоподателя В.Н. същият отказал да го подпише и отказал да го получи срещу разписка,което е удостоверено с подписа на един свидетел.

 Въз основа на акта било и издадено обжалваното НП , с което на жалбоподателя били наложеното посоченото по- горе административно наказание.

           Така установената фактическа обстановка се доказва от събраните по делото писмени и гласни доказателства-административнонаказателната преписка и показанията на свидетелите С.М. и Ц.И.. Показанията на свидетелите  са убедителни, непротиворечиви, като освен това  изцяло кореспондират с установената фактическа обстановка по делото, както и с приложените доказателства.

           Друг съществен момент в изясняването на фактическата обстановка по делото е и факта, че по време на съставянето и предявяването на АУАН, жалбоподателят Н. не е посочил никакви  писмени възражения както в момента, така и в законно установения тридневен срок от съставянето му/чл.44, ал.1/ ЗАНН.   

           При така установената фактическа обстановка Съдът намира, че жалбата е частично основателна макар и по съображения,различни от изложените.

         Съдът приема, че актът за установяване на административното нарушение е съставен, съгласно изискванията на ЗАНН.  Фактическите констатации, отразени в акта, не се опровергават от събраните по делото гласни и писмени доказателства. Жалбоподателя не ангажира доказателства а дадените от него обясненияне са достатъчни, за да  обосноват извода, че отразената в акта фактическа обстановка не отговаря на действителната.  Напротив - същата се подкрепя от показанията на разпитаните в хода на делото служители на РУМВР-Берковица.

         От установената фактическа обстановка е видно, че от обективна страна жалбоподателят е извършил посочените по- горе нарушения.

        От субективна страна деянието е извършено виновно.

        Съгласно санкционната норма на чл.175, ал.1, т.3  и чл.175, ал.1,т.4  от ЗдВП се предвижда наказание – глоба от 50 до 200лв., както и лишаване от право да се управлява МПС за срок от 1 до 6 месеца. Съдът счита, че  нарушените правни норми са правилно отнесени  към санкционната такава, тъй като санкцията за неправомерното поведение на жалбоподателя по т.2 и т.3 , описано в обстоятелствената част на наказателното постановление попада именно в тази хипотеза на закона.

      Наложеното  наказание  лишаване от право да управлява МПС и по двата пункта е към предвидения среден размер- от 3 месеца , но имайки предвид приложените по делото Рапорти от които е видно, че жалбоподателят е демонстрирал абсолютно неподчинение и пренебрежение на установения със закона ред ,както и видно от показанията на свидетелите същият е санкциониран многократно за извършени нарушения на ЗДвП, съдът не счита за нужно  да променя неговия размер.

      По отношение на наложените по двата пункта наказания глоба в размер на 100лв. ,съдът намира,че същите се явяват завишени предвид факта,че лицето е на сравнително млада възраст,не работи и не реализира доходи и изплащане на съответните наложени наказания, ще се отрази неблагоприятно  на финансовото състояние на семейството му .Предвид на това съдът прецени,че жалбата е частично основателна и  наложеното наказание глоба в размер на 100лв. по пункт 2 и пункт 3 от НП следва да се измени като се  намали  на  50.00 лева.

      Предвид изложеното настоящият съдебен състав намира, че нарушението е правилно установено и  не са допуснати нарушения на процесуалните правила, както при съставянето на акта за установяване на административното нарушение, така и при съставяне на наказателното постановление- издадено е от компетентен орган в кръга на правомощията му, при спазването на законоустановения ред и срокове, поради което последното се явява законосъобразно и като такова следва в останалата част да бъде потвърдено.              

Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Съдът

                  

 

Р Е Ш И :

 

 ПРЕКРАТЯВА Административнонаказателното производство по АНД № 171/2010г. на ІІ н.с. на БРС, в частта му, с която се обжалва Наказателно постановление № 69 от 03.02.2010г. на Началника на РУ на МВР-Берковица по пункт първи  от същото досежно наложена на основание чл.183, ал.4, т.8 от ЗДвП глоба от  50 лева за нарушение по чл.103ал.1 от ЗДвП, както и относно отнемане на 10 контролни точки на основание Наредба № І -139 на МВР, като обявява за влязло в сила Наказателното постановление в тази му част. 

 

       ИЗМЕНЯВА НП № 69/03.02.2010г. на Началника на РУ на МВР-Берковица  в частта ,с която  на В.А.Н. *** по пункт втори и трети   са наложени административни наказания- глоба в размер на 100 лв. на основание чл. 175, ал.1, т.3,пр.І  от ЗДвП и глоба в размер на 100лв. на основание чл. 175, ал.1, т.4 от същия закон,    като       НАМАЛЯВА наложеното административно наказание, както следва: размерът на глобата от 100 ( сто ) лв. на 50 (петдесет  ) лева .

 

     ПОТВЪРЖДАВА  НП № 69/03.02.2010г . Началника на РУ на МВР-Берковица  в останалата част ,с която по пункт втори и трети  на основание чл. 175, ал.1, т.3,пр.І  от ЗДвП  и чл. 175, ал.1, т.4 от същия закон са наложени административни наказания  лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 /три / месеца като правилно и законосъобразно .

   

          Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд –Монтана по реда на АПК, в четиринадесет дневен срок от съобщението му на страните.

 

 

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: