Р Е Ш Е Н И Е

 

Гр.Берковица  04.06.2010 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД –Берковица, втори наказателен състав в публично съдебно заседание на двадесет и пети май през две хиляди и десета година в състав:

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЮЛИТА Г.

При секретаря……Т.Й..……, като разгледа докладвано от съдия Г. АНД № 170 по описа за 2010 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по чл. 59, ал. 1 и сл. от ЗАНН.

С Наказателно постановление № 153/23.02.2010 г. на Началник на РУ на МВР Берковица е наложено на И.К.П. ***-технически ръководител в „Пътинженеринг-М” ЕАД гр.Монтана административно наказание - глоба в размер на 200 лева за нарушение по чл. 178, ал. 1, т. 7 от ЗДвП.

Недоволен от Наказателното постановление П. моли то да бъде отменено .

Въззиваемата страна РУ на МВР Берковица не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

Доказателствата по делото са писмени и гласни. Съдът като ги обсъди поотделно и в тяхната съвкупност, намира жалбата за допустима и частично основателна.

На 23.02.2010 г. по път ІІ – 81 прохода „Петрохан” от 50+880км до 55+200км  пътната обстановка била критична – имало заледени участъци от пътното платно, които не били почистени от снега и опесъчени. Заради горните пътни условия възникнали пътни транспортни произшествия и имало затруднение при движението на автомобилите.Била извършена проверка във връзка с подаден сигнал  от областния управител за установяване състоянието на пътя.Проверката била извършена от свид.Г.В. и лично от Началника на РУ на МВР-Берковица- инсп. В.Й.. Проверката била извършена от 9,30-12,00часа и било установено ,че има снежна покривка от 4-5см,заледени участъци и опесъчаване само в района на върха в участък от 300-400м. Заради горното св. Г.В. – мл. автоконтрльор , св. К.Р. и инсп.В.Й. поканили жалбоподателя П. в качеството му технически ръководител при “Пътинженеринг – Монтана” ЕАД гр. Монтана и му съставили акт за установяване на административно нарушение / АУАН / № 153/ бл. № 265525/ 23.02.2010 г. за нарушение по чл. 178, ал. 1, т. 7 от ЗДвП, изразяващо се в това, че като длъжностно лице отговарящо за поддържане на път ІІ -81 гр. прохода Петрохан не е взел своевременни мерки за почистване и опесъчаване на пътното платно от образувалата се ледена покривка, с което се застрашавала безопасността на движението с последици - възникнали пътни транспортни произшествия.

На базата на изготвения АУАН, Началника на РУ на МВР Монтана намерил, че П. е извършил административно нарушение по смисъла на чл. 178, ал. 1, т. 7 от ЗДвП, и издал атакуваното НП.

Преценявайки доказателствата по делото и имайки предвид гореизложената фактическа обстановка съдът намира, че наказващия орган е приложил правилно закона, приемайки, че са налице основания за административно наказване на П. на основание чл. 178, ал. 1, т. 7 от ЗДвП.

Съдът изцяло не споделя изложените в жалбата и лично в съдебно заседание  доводи, че са налице условия за отмяна на НП, защото установено е по безспорен начин, че на 23.02.2010 г. П. като длъжностно лице не е взел своевременни мерки за сигнализиране по установения начин на препятствие на пътя или отстраняване на неизправностите на пътното платно, които в процесния случай, не само са могли, но и са застрашили безопасността на движението по път ІІ 81 прохода Петрохан. Непочистването и неопесъчаването на пътното платно, съответно наличието на образувала се ледена покривка следва да се тълкува и като “неотстраняване на препятствие” по смисъла на чл. 178, ал. 1, т. 7 от ЗДвП и § 1, т. 37 от ДР към ЗДвП.

Твърденията, че са спазени изискванията на Инструкцията за зимно поддържане на републиканските пътища и това, че жалбоподателя е направил всичко дължимо за опесъчаване на пътното платно, не се установява с годни доказателствени средства. Напротив показанията на св. В. и св.Й. са точно в обратната насока, а именно пътното платно не е било почистено и опесъчено като образувалата се ледена покривка е била причина за възникване на множество ПТП – я в този ден и участък от пътя. Представените по делото пътни листи и товарителници не доказват, че жалбоподателя в действителност е изпълнил задължението си, в т. ч., че не е извършил посоченото в АУАН.

Съдът служебно установява, че при установяване на процесното административно нарушение, не са допуснати каквито и да е съществени процесуални нарушения, в т. ч. и от вида на посочените от П., не са били налице и условията на чл. 28 от ЗАНН.

Изхождайки  от събраните по делото доказателства, съдът намира, че административно наказващия орган  е съобразил в пълнота обстоятелствата по чл. 27, ал. 2 ЗАНН при определяне размера на административното наказание по чл. 178, ал. 1, т. 7 от ЗДвП, поради което жалбата  е неоснователна. Имайки предвид събраните по делото доказателства, тежестта на нарушението и имотното състояние на П., съдът констатира, че наложеното наказание глоба в минимален размер от 200 лева, е нормално като размер. При определяне размера на административното наказание винаги следва да се взема предвид конкретната тежест на нарушението и поведението на нарушителя при установяването му, а съдът преценявайки ги, намери, че административното наказание не е определено при спазване изискванията на чл. 27, ал. 2 от ЗАНН. Предвид горното съдът намира, че наложеното наказание глоба от 200 лева на основание чл. 178, ал. 1, т. 7 от ЗДвП, следва да се потвърди. Съдът намира, че така определено административното наказание съответства на тежестта на извършеното нарушение и личността на жалбоподателя и е съобразено с разпоредбите на чл. 27, ал. 2 и ал. 5 от ЗАНН.

На основание горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 153/23.02.2010 г. на Началник на РУ на МВР Берковица ,с което  на И.К.П. *** и ЕГН ********** - технически ръководител в „Пътинженеринг-М” ЕАД гр.Монтана е наложено административно наказание - глоба в размер на 200 лева за нарушение по чл. 178, ал. 1, т. 7 от ЗДвП.

Решението може да се обжалва пред АС – Монтана в 14 / четиринадесет / дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено, на основанията предвидени в НПК, и по реда на Глава дванадесета от АПК.

 

 

 

 

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ