Р Е Ш Е Н И Е

 

                                     07.06.2010 г.             гр.Берковица

 

В  ИМЕТО   НА    НАРОДА

 

 

БЕРКОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД    втори наказателен състав

На 13 май                                                                      2010 г.

В публично заседание в следния състав:

 

                       

                         Председател: ЮЛИТА Г.                                                       

 

Секретар: Т.Й.

Прокурор: 

като разгледа докладваното от СЪДИЯ Г.

АНД 154 по описа за 2010 година.

 

 

                Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.    

      Обжалвано е наказателно постановление № 12--ДНСК-37/09.02.2010г. на Заместник - началник на Дирекция за национален строителен контрол град София, с което на  „Пътинженеринг -М” ЕАД гр.Монтана, със седалище и адрес на управление – гр.Монтана, ул.”Граф Игнатиев” № 24, представлявано от управителя Т.П.П., ЕГН **********,  е наложено  административно наказание – имуществена санкция в размер на 10 000 лева, за това, че в качеството на възложител  е извършил строителство без  издадено разрешение за строеж, с което виновно е нарушил чл.237 ал.1,т.1  вр. чл.148 ал.1 от ЗУТ.

        В жалбата си жалбоподателят излага подробни съображения и моли наказателното постановление да бъде отменено, като незаконосъобразно. В съдебно заседание чрез процесуалния си представител изразява същото становище.

        Въззиваемата страна ДНСК гр.СОФИЯ, чрез процесуалният си представител оспорва жалбата и моли съда да потвърди издаденото наказателно постановление.

        Съдът, след като обсъди събраните по делото писмени и гласни доказателства, направените в жалбата оплаквания и служебно провери правилността на обжалваното наказателно постановление намира за установено следното:

 

      ЖАЛБАТА Е  ОСНОВАТЕЛНА

        От приложените по делото Акт за установяване на административно нарушение № 12/07.12.2009г. и наказателно постановление № 12--ДНСК-37/09.02.2010г. на Заместник - началник на Дирекция за национален строителен контрол град София, е видно, че административнонаказващият орган е приел, че „Пътинженеринг-М ”ЕАД гр.Монтана ,представбявано от изпълнителния директор Т.П.П. е извършил строителство на хале от стоманобетонови елементи и метална конструкция в ПИ 006017,местността Чапраза,землището на с.Бързия без  издадено разрешение за строеж, с което виновно е нарушил  чл.148 ал.1 от ЗУТ.

      При гореустановената фактическа обстановка съдът достига до следните правни изводи:

          При съставянето на акта за установяване на административно нарушение е допуснато нарушение на процесуалните правила от категорията на съществените и неотстранимите, а именно - в съставният АУАН се сочи като нарушена разпоредбата на чл.148, ал.1 ЗУТ, която не визира състав на административно нарушение, а съдържа правила за разрешаване на строителство. В издаденото НП се сочи следното: „С гореописаните действия „Пътинженеринг –М” ЕАД ……е нарушил разпоредбите на чл.148, ал.5 вр. чл.225, ал.2,т.2 ЗУТ и е осъществил състава на чл.237, ал.1, т.1 от ЗУТ.” . Налице е разминаване в текстовете, по които е образувано адм. наказателното производство срещу жалбоподателят и е ангажирана неговата отговорност и след това се ангажира отговорността му по друг текст от закона, което е съществено процесуално нарушение. Недопустимо е едва с НП да се ангажира неговата адм.наказателна отговорност. По този начин се нарушава правото му на защита.

          С оглед гореизложеното, съдът намира издаденото наказателно постановление за незаконосъобразно, при съставянето му са допуснати съществени процесуални нарушения по чл.57, ал.1,  т.6 ЗАНН. НП е издадено въз основа на АУАН, при съставянето на който са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила.

          Предвид горното, въззивната жалба се явява основателна и като такава същата следва да бъде уважена, а атакуваното НП следва да се отмени като незаконосъобразно.

          Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН Врачанският районен съд

 

Р  Е  Ш  И:

 

      ОТМЕНЯ Наказателно постановление№ 12--ДНСК-37/09.02.2010г. на Заместник - началник на Дирекция за национален строителен контрол град София, с което на  „Пътинженеринг -М” ЕАД гр.Монтана, със седалище и адрес на управление – гр.Монтана, ул.”Граф Игнатиев” № 24, представлявано от управителя Т.П.П., ЕГН **********, основание чл.239, ал.1, т.2 вр чл.222, ал.1, т.14 ЗУТ е наложено  административно наказание – имуществена санкция в размер на 10 000 лева, за това, че в качеството на възложител  е извършил строителство без  издадено разрешение за строеж, с което виновно е нарушил  чл.148 ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.225,ал.2,т.2 от ЗУТ.

КАТО  НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

 

 

      РЕШЕНИЕТО  подлежи на касационно обжалване в 14 дневен срок от съобщението пред Административен съд- Монтана.

 

 

 

                     

                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: