Р Е Ш Е Н И Е 

В ИМЕТО НА НАРОДА

гр. Берковица, 02.06.2010 год.

 

         Берковския районен съд, ІІ н.с., в публичното заседание на осемнадесети май, през две хиляди и десета година в състав: председател Юлита Г., при секретаря Т.Й., като разгледа АНД № 141/2010 год., намира и приема за установено следното:

         Производството е по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН.

         Обжалвано е Наказателно постановление № 12/065  от 29.03.2010 г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр. Монтана,с  което на „Бертекс АД–  Берковица”, БУЛСТАТ 111009642, със седалище и адрес на управление в гр. Берковица,  ул. „Страцимировска, , в качеството му на работодател, е наложена  “имуществена санкция” в размер на 10 000 лева на основание чл. 416, ал. 5 от КТ и във връзка с чл. 414, ал. 1 от КТ за извършено нарушение по чл.245 ал.1 във връзка с чл.128 ,т.2 от Кодекса на труда.

            Жалбоподателят чрез процесуалния си представител адв. Й. моли съда да отмени атакуваното НП  по съображения, изложени както в жалбата, така и в съдебно заседание и в представена по делото писмена защита.

           Въззиваемата страна, представлявана от ст. юрисконсулт Кръстева моли съда да потвърди НП като правилно и законосъобразно.

           Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства и във връзка с направеното оплакване, намира следното от фактическа и правна страна:

           Установено е, че при извършена проверка на 02.03.2010 г. в шивашки цех находящ се в гр.Берковица,ул.”Страцимировска” №26- обект на „Бертекс „АД , жалбоподателят не е гарантирал изплащането на трудово възнаграждение в размер на 60 на сто от брутното възнаграждение, но не по-малко от минималната работна заплата при добросъвестно изпълнение на трудовите задължения на всички работници и служители. Трудовото възнаграждение на работниците и служителите за текущия месец е прието в проверяваното предприятие да се изплащат до 27 число на следващия месец. На работниците и служителите не е изплатено  трудово възнаграждение за месец декември 2009 г. и  за месец януари 2010 г.  дори и в минимален размер . За горните обстоятелства е съставен АУАН, въз основа на който е издадено и атакуваното НП.

 От разпита на актосъставителя З.И. в качеството й на свидетел се установява, че на 02.03.2010 година е посетила фирма “Бертекс” АД –шивашки цех находящ се на ул.”Страцимировска” №26 с цел извършване на проверка заедно с колегата й В.Х.. Установено е че със заетите работници  са постигнати  договорености с правилника за вътрешния трудов ред относно периодичността на изплащане на трудовите възнаграждения ,а именно до 27 число на следващия месец.От представените от работодателя ведомости е установено ,че дружеството не е гарантирало и не е изплатило на всички  работници дължимото им трудово възнаграждение за м. декември 2009г. и месец януари 2010год. в съответствие с уговорените срокове . Нарушението е било констатирано с Протокол от извършена проверка на 02.03.2010год. . По-късно, на 04.03.2010 г., в Инспекцията по труда е бил съставен АУАН за нарушение на разпоредбата на чл. 245 ал. 1 от КТ за това, че не е гарантирано изплащане на трудовото възнаграждение в размер на 60 на сто от минималното трудово възнаграждение за страната. Документи относно изплащането на дължимите трудови възнаграждения към датата, както на проверката, така и на съставянето на акта, не са  били представени. Въз основа на посочения акт е издадено и Наказателно постановление № 12/065 от 29.03.2009год. на Директор на Дирекция “Инспекция по труда” – Монтана.

С протокола за извършена проверка са дадени задължителни предписания на “Бертекс” АД, което е принудителна административна мярка на основание чл. 404 ал. 1 от КТ за предотвратяване на допуснатите нарушения и отстраняването им. Относно изпълнението на предписанието съгласно разпоредбата в края на протокола писмено уведомление в Инспекцията по труда не е получено. Последващ контрол  не е извършван. От вписаното  в протокола, който е издаден, се вижда, че визираната дата относно срока на предписанията е 15.03.2010 г.-за дължимото трудово възнаграждение за месец декември 2009год. и 30.03.2010год.- за месец януари. Предвид това, че целият персонал от около 44 човека са останали без работна заплата,  актосъставителката е дала този срок на работодателя. Разпоредбата на чл. 245 ал. 1 от КТ има императивен характер и с оглед този срок И. е ангажирала спрямо работодателя административнонаказателната му отговорност, като е открила производството със съставянето на АУАН. От датата на проверката 02.03.2010 г. до датата на съставяне на акта 04.03.2010 г. е имало и достатъчно време да бъда отстранено извършеното нарушение ,но свидетелката твърди, че и в деня на съставяне на  акта изпълнителният директор при личното си явяване не е представил документи,доказващи извършено плащане.Работодателят е споделил, че има финансови затруднения. Издаването на тези предписания  се прави и с превантивна цел, за да не се извършват за в бъдеще такива нарушения. Идеята на предписанието е работниците и служителите да си получат възнагражденията. АУАН е бил връчен  лично на изпълнителния директор . Обяснени са му били правата, че в тридневен срок може да направи писмени възражения, както и че в момента може да възрази по акта.същият е вписал обяснения.

От разпита на св. Марияна Петрова главен счетоводител в „Бертекс” АД гр.Берковица, се установява, че  е имало забавяне на изплащането на трудовото  възнаграждение за месец декември 2009год. и януари 2010год. поради малки постъпления.Твърди,че авансово с РКО са изплащани част от дължимите заплати и разликата за м.12.09год. е изплатена нва 05.03.2010год. ,а за м.01.2010год.- на 19.03.2010год..Тези плащания ,обаче не са отразени във ведомостите.В подкрепа на твърденията си обаче същата не представи въпросните РКО за първоначално платените суми,а само справка и РКО за изплатени суми на 19.03.2010год. и 05.03.2010год..

Съдът кредитира показанията на свидетелите като обективни, последователни и логични.

Като съобрази показанията на свид. И., на св. Х.,П. и Петрова както и писмените доказателства представени от страните по делото, съдът намира, че извършването на вмененото на санкционираното дружество нарушение на трудовото законодателство по чл.245 ал.1 от КТ се доказва по безспорен начин. Установено беше по-несъмнен начин, че “Бертекс” АД – Берковица не е гарантирало при добросъвестно изпълнение на трудовите задължения от страна на работниците и служителите  изплащането на трудово възнаграждение в размер 60 на сто от брутното им трудово възнаграждение, но не по-малко от минималната работна заплата за страната за месец декември 2009 г. и месец януари 2010год. . Изплащането на това дължимо вече трудово възнаграждение е станало след намесата на ИТ, като видно от платежното нареждане за масово плащане такова е направено по отношение на заетите в дружеството  работници и служители , спрямо които е било налице нарушение на чл.245 ал.1 от КТ. Ето защо и в тази връзка настоящият състав, намира, че не може да се говори за маловажност на извършеното нарушение предвид многобройността на засегнатите от тези действия работници и служители.

Санкцията, наложена на дружеството-жалбоподател е в минималния предвиден в КТ размер от 10 000 лв, поради което и настоящият състав счита, че не са налице основания за намалянето й, респективно за приложение на маловажен случай по изтъкнати по-горе съображения.

Мотивиран от горното, съдът намира, че атакуваното НП следва да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

           Ето защо и поради горните мотиви, Пловдивския районен съд, ІІ н.с.

 

Р Е Ш И:

 

           ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 12/065  от 29.03.2010 г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр. Монтана,с  което на „Бертекс АД–  Берковица”, БУЛСТАТ 111009642, със седалище и адрес на управление в гр. Берковица,  ул. „Страцимировска, , в качеството му на работодател, е наложена  “имуществена санкция” в размер на 10 000 лева на основание чл. 416, ал. 5 от КТ и във връзка с чл. 414, ал. 1 от КТ за извършено нарушение по чл.245 ал.1 във връзка с чл.128 ,т.2 от Кодекса на труда.

             Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му пред Административен съд – Монтана.

 

                                                              

 

 

                                                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: