Р Е Ш Е Н И Е

 

гр. Берковица, 04.06.2010 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД-Берковица, II- ри наказателен състав в публично заседание на  18.05.2010 г. в състав:

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юлита Г.

 

при секретаря Т.Й., като разгледа докладваното от съдия Г. АНД №136 по описа за 2010 г. на РС-Берковица, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН .

На 25.02.2010 г. на „Берковска гора” ЕООД гр.Берковица в качеството на работодател , контролните органи на Дирекция “Инспекция по труда” гр. Монтана съставили АУАН №12/ 1200827 / 25.02.2010 г. затова, че при извършена проверка на 23.02 .2010 г. в обекта и  на 25.02.2010год. по документи, било установено, че работодателя не е извършил оценка на риска за здравето и безопасността по работните места за обект „Гюбело”,на който предприятието извършва дейност- добива дървен материал.

Въз основа на този акт е издадено обжалваното наказателно постановление № 12/040 /12.03.2010 г. от директор на дирекция “Инспекция по труда”-Монтана, с което за възприети от наказващия орган горните констатации и на „Берковска гора”ЕООД-гр.Берковица е наложена имуществена санкция в размер на 10 000 лв. на основание чл. 416 ал. 5 КТ вр. с чл. 413 ал.2   КТ за нарушение на чл.16,ал.1,т.1 от ЗЗБУТ.

Жалбоподателят „Берковска гора” ЕООД чрез процесуалния си представител – адв. Д.Спасов излага подробни доводи за незаконосъобразност на НП. Жалбоподателят не е извършил нарушението,за което е наказан.Оценка на риска е била изготвена за обекта и получена в него още на 13.01.2010год. ,което е видно и от входящия дневник,но поради стресовата ситуация по време на проверката и след това ,предизвикана от смъртта на служител същата не е представена нито на 23.02. нито на 25.02.2010год..Предвид на това счита ,че наказателното постановление следва да бъде отменено.

Въззиваемата страна – директорът на “ОИТ”-Монтана чрез процесуалния си представител - юрисконсулт Кръстева моли съда да постанови решение в съответствие със събраните по делото доказателства.

Жалбата е подадена в законния срок и е процесуално ДОПУСТИМА. Разгледана по същество е ОСНОВАТЕЛНА, като мотивите на съда за това са следните:

По делото е установена следната фактическа обстановка:

На 23.02.2010 г. в обекта на жалбоподателя – „Берковска гора” ЕООД гр. Берковица и на25.02.2010 г. – по документи в сградата на ИТ, била направена проверка за спазването изискванията за изготвяне  оценка на риска в предприятието на основание  Наредба №5/1999 г. за реда, начина и периодичността на изготвяне на оценката”.

При съставяне на акта на 25.02.2010г. управителят на дружеството се явил но пропуснал да представи и да уведоми,че в управляваното от него дружество има изготвена оценка на риска за проверявания обект „Гюбело” , изготвена от фирма “Тангра 2003” ЕООД гр.Монтана, с която има договор именно за тази цел.

Както в наказателното постановление, така и в констативния акт твърдяното административно нарушение не е индивидуализирано в своята обективна страна. Няма точно посочване и твърдение на време на извършването му. Наказващият орган е визирал само датите на проверки- фактическа - 23.02.2010 г. и документална - 25.02.2010 г., от които обаче не става ясно кога твърди настъпването на правнозначимите факти за налагане на административното нарушение по чл. 413, ал. 2 от КТ. Налице е само описание за собствени действия по контролна дейност, с което не може да очертае обективната страна на нарушението в параметъра време.

Посоченото по-горе съставлява съществено нарушение на изискването на чл. 57, ал. I, т. 5 от ЗАНН относно пълното описание на релевантните факти от състава на нарушението в неговата обективна страна. Времето на извършване на нарушението, както и точното му описание, следва изрично да се обективира от наказващия орган. Следва да има пълно описание на нарушението, датата и мястото, където е извършено, обстоятелствата при които е извършено, както и на доказателствата, които го потвърждават. В конкретния случай нито в АУАН, нито в НП е посочено има ли наети по трудов договор лица, съответно - на каква длъжност, описание на работно място. Не може тези съществени елементи от обективната страна да се извличат по тълкувателен път от данните по преписката, предвид правораздавателния характер на наказателните постановления. В настоящия случай както в АУАН, така и в наказателното постановление е възпроизведен дословно общият текст на чл. 16, ал. 1, т. 1 от ЗЗБУТ, без да е посочено какво е конкретното действие, въздигнато от закона като административно нарушение, извършено от санкционираното лице. Съгласно разпоредбата на чл. 16, ал. 1, т. 1 от ЗЗБУТ при осъществяване на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд работодателят е длъжен да оценява рисковете за безопасността и здравето на работещите, като обхване избора на работно оборудване, използването на химични вещества и препарати и организацията на работните места. Не може да се преценява дали е нарушена цитираната разпоредба, без в НП да е изяснен по несъмнен начин кой е проверяваният обект, видът на извършваната дейност, както и да не е изяснена точната връзка между елементите от състава на съответната правна норма, които се визират в акта и в наказателното постановление, че са нарушени, субектът на нарушението и конкретните негови действия, водещи до нарушението. В НП липсва каквато и да било фактическа обстановка, в която да са описани ясно и точно обстоятелствата, при които е извършено нарушението. Налице е едно бланкетно обвинение. На практика е посочена правната норма, без установените в обективната действителност факти да са приведени към нейната хипотеза. Винаги неточното описване на значими съставни части на нарушението е съществено нарушение. Това е така, защото наказателното постановление е акт на правораздаване и преклудира фактите и обстоятелствата, формиращи състава на конкретното нарушение. Недопустимо е санкциониране за неясни и неточни обстоятелства. Отделно от това, обективната страна остава неясна, нарушението непълно очертано, което прави невъзможен адекватния контрол по същество и адекватното и пълно упражняване право на защита по същество. Само този пропуск е самостоятелно основание за отмяната на наказателното постановление.

Отделно от това, пред РС-Берковица,заедно със жалбата са представени и събрани писмени доказателства, които установяват, че преди издаване на АУАН жалбоподателят е извършил оценка на значимите обстоятелства по здравословните условия на труд -  класификация на трудовите дейности; на работното борудване,оценка на нивото на риска ; анализ на опасностите; установени са мерки за предотвратяване риска от въздействието на шума. Към преписката има и обобщение на оценката на риска от „Тангра 2003„ЕООД и обективирани препоръки. Оценката е извършена от "Тангра 2003" ЕООД - Монтана съобразно договор между дружеството и жалбоподателя от 18.12.2009 г. Всички тези документи свидетелстват за действия, предприети от страна на жалбоподателя по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд преди посочените проверки в  обекта . Видно също от представеното в съдебно заседание копие от входящ / изходящ дневник на „Берковска гора”ЕООД  анализа на оценка на риска е получен в дружеството на 13.01.2010год.,т.е. достатъчно време преди проверката. Това обстоятелство потвърждава твърденията на жалбоподателя,че поради извънредни обективни и субективни причини / смъртта на служител от дружеството / и преживяните притеснения във връзка с това , е пропуснато да се представи необходимата документация във връзка с оценка на риска.

Съдът намира,че посоченото по-горе съставлява съществено процесуално нарушение, което накърнява правото на защита на санкционираното лице, опорочаващо заключителния акт в административно наказателното производство до степен незаконосъобразност.

 

По изложените съображения съдът, намира, че атакуваното наказателно постановление като незаконосъобразно-недоказано, следва да бъде отменено.

Воден от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ НП № 12/040 /12.03.2010 г. от директор на дирекция “Инспекция по труда”-Монтана, с което на Дирекция “Инспекция по труда”-М., с което на Берковска гора”ЕООД-гр.Берковица в качеството на работодател е наложена имуществена санкция в размер на 10 000 лв. на основание чл. 416 ал. 5 КТ вр. с чл. 413 ал.2   КТ за нарушение на чл.16,ал.1,т.1 от ЗЗБУТ като незаконосъобразно .

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд-Монтана в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: