Р Е Ш Е Н И Е

 

гр.Берковица, 23.06.2010 г.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

           Берковският районен съд, II наказателен състав, в откритото съдебно заседание на седемнадесети юни, през две хиляди и десета година в състав:

 

      Районен  съдия: Юлита Г.

 

при участието на секретаря Т.Й., като изслуша докладваното от съдията а.н.д. № 134 по описа за 2010 г. за да се произнесе взе предвид следното:

 

           Производството е по реда на чл.59-63 от ЗАНН.

         Образувано е по жалба на ЕТ „ФРОС-М.И. „със седалище и адрес на управление гр.Берковица, жк.”Заряница,бл.33,ет.1,ап.3, представлявано от управителя М.Т.И. с ЕГН ********** против Наказателно постановление № 240 от 19.11.2009 г., издадено от генералния директор на Национална служба за растителна защита гр.София, с което на основание чл.44, ал.2 от Закона за защита на растенията /ЗЗР/ за нарушение на чл.23, ал.1 от ЗЗР и чл.14 от Наредба 104 от 22.08.2006 г. за контрол върху предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита му е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева. В жалбата се сочи, че издаденото НП е незаконосъобразно и неправилно, като се оспорват изцяло фактическите констатации по АУАН и издаденото НП . В съдебното заседание жалбоподателят чрез процесуалният си представител развива допълнителни доводи в тази насока и моли за отмяна на НП.

           Ответната страна редовно уведомена, не се представлява и не взема становище.

           Берковският районен съд, като взе предвид депозираната жалба, събраните по делото доказателства, доводите и съображенията на страните, намери за установено от фактическа страна следното:         

           Жалбата против атакуваното НП е подадена в законоустановеният 7-дневен срок, от лице имащо право на обжалване и същата е процесуално допустима.

         На 21.05.2009 г. около 13,00часа  ст.инспектор РЗ в РСРЗ гр.Враца Б.К.П. и ст.инспектор ФСК Д.Г.А. са извършили проверка на обект магазин за промишлени стоки /смесен магазин /, находящ се в с.Боровци,  ул.”Първи май” , собственост на ЕТ „ФРОС-М.И.”. Проверяващите служители установили, че в обекта се продават препарати за растителна защита с обявени цени, а именно – „Нуреле Д”-1бр. по 30мл.; „Нуреле Д”-,бр. 50мл.; „Децис 2,5 ЕК”-2 броя по 30 мл.,”Вастак 10 ЕК”- 2бр. по 50мл.; „Циперкал” -1бр по 50мл.; „Циперфос 530 ЕК”-2бр. по 50мл.; „Суперсект 10 ЕК”- 2бр. по 30мл.; „Пикадор 20 СЛ”- 1бр. по 50мл.; „Аполо плюс 60 ЕК”- 2бр. по 30мл.; „Топаз” – 2бр. по 20мл.; „Рубиган 12 ЕК”- 3бр. по 50мл.; „Моспилан 20 СП”- 12бр. по 1,5гр.”Актара 25 ВГ”- 9бр. по 4гр.; „Банкол 50 ВП”-1бр. по 10 гр., „Банкол 50 ВП”- 1бр. по 50гр., като последните са иззети. Във връзка с направените констатации е съставен Констативен протокол № Вр 000025 и е наредено управителят на ЕТ ФРОС-М.И.” да се яви в офиса на РСРЗ-Враца на 25.05.2009год. до 17,00часа за изясняване на обстоятелствата. Отбелязано е, че протоколът е съставен в 4 еднообразни екземпляра, един от които за ЕТ „ФРОС-М.И.”. Като получил констативния протокол е отбелязано лицето Асен Димитров Кирков, срещу чието име  е положен подпис и не е отбелязано в какво качество ме се връчва екземпляр от КП. Също така никъде не е отбелязано, че това лице се задължава да предаде този екземпляр от  КП на управителя на фирмата.

           На 22.05.2009 година е съставен Акт за установяване на административно нарушение против ЕТ ФРОС-М.И.” за това, че на 21.05.2009 г.  при проверка на обект, находящ се в с.Боровци,  ул.”Първи май” , собственост на ЕТ ФРОС-М.И.” е установено с КП № Вр 000025 /21.05.2009 г., че в обекта-смесен магазин се предлагат продукти за растителна защита с обявени цени, а именно – „Нуреле Д”-1бр. по 30мл.; „Нуреле Д”-,бр. 50мл.; „Децис 2,5 ЕК”-2 броя по 30 мл.,”Вастак 10 ЕК”- 2бр. по 50мл.; „Циперкал” -1бр по 50мл.; „Циперфос 530 ЕК”-2бр. по 50мл.; „Суперсект 10 ЕК”- 2бр. по 30мл.; „Пикадор 20 СЛ”- 1бр. по 50мл.; „Аполо плюс 60 ЕК”- 2бр. по 30мл.; „Топаз” – 2бр. по 20мл.; „Рубиган 12 ЕК”- 3бр. по 50мл.; „Моспилан 20 СП”- 12бр. по 1,5гр.”Актара 25 ВГ”- 9бр. по 4гр.; „Банкол 50 ВП”-1бр. по 10 гр., „Банкол 50 ВП”- 1бр. по 50гр. Посочено е, че са нарушени чл.23, ал.1 от ЗЗР и чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредба 104 от 22.08.2006 г. за контрол върху предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита. Акта е съставен от подписалият се актосъставител ст.инспектор в РСРЗ гр.Враца  Дилян К.П. и от свидетелят ст. инспектор ФСК Д.Г.А., като в акта не е отбелязано в какво качество последната го е подписала, като присъствала при установяване на нарушението или само при съставяне на акта. В графата обяснение на нарушителя,същата е вписала подробно обяснение като твърди, че магазина не работи ,а лицето което е установено там е било случайно и е решило да направи услуга като е продало препарати на проверяващите.Управителя е подписал акта и същият й е връчен.

           На 24.05.2009 г. до РСРЗ Враца е изпратено писмено опровержение по съставения акт на 22.05.2009 г. от управителя на фирмата нарушител.

           Въз основа на горния акт за установяване на административно нарушение е издадено атакуваното Наказателно постановление № 240 от 19.11.2009 г. издадено от генералния директор на Национална служба за растителна защита гр.София, с което на основание чл.44, ал.2 от Закона за защита на растенията /ЗЗР/ за нарушение на чл.23, ал.1 от ЗЗР и чл.14 от Наредба 104 от 22.08.2006 г. за контрол върху предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева. 

     При обжалване на НП пред БРС са допуснати до разпит свидетелите, посочени в АУАН. Въз основа на така събраните гласни доказателства от показанията на свидетелите П. и А., които съдът възприема за верни  се установява, че на посочената в акта дата и място същите са извършили проверка на обект смесен магазин, находящ се в с.Боровци, собственост на ЕТ „ФРОС-М.И.”, като управителят М.И. не е присъствала на проверката. Свидетелите установяват, че магазина не е бил отворен,а в двора до магазина се намирало лицето Асен Кирков.Помолили го да отвори магазина и той им обяснил,че собственичката я няма,но той е нейн познат , има ключ и ще отвори.На въпроса дали имат продукти за растителна защита,свид.Кирков отговорил ,че имат и извадил кашонче,в което били оставени такива.Така проверяващите успели да си закупят от препаратите . Свидетелите установяват,че препаратите не са били подредени на видно място на рафтовете,а са били прибрани в кашон. Във връзка с констатираното проверяващите съставили Констативен протокол и  връчили екземпляр от него на присъствалия  на проверката Асен Кирков.С КП е наредено на управителя на фирмата да се яви  на 25.05.2009 г.  в офиса на РСРЗ за изясняване на обстоятелствата .Същата се е явила   на 22.05.2009 г. и е съставен АУАН в нейно присъствие. АУАН е оформен и връчен на нарушителя срещу подпис. В представения по делото екземпляр от НП липсва дата и подпис на нарушителя ,поради което не става ясно връчено ли е същото и кога. По делото е приложено известие за доставяне от 06.04.2010 г. /но това е във връзка с  изпратената жалба  от НСРЗ до РС-Берковица,а не удостоверява датата на доставянето на НП на нарушителя.

           По делото липсват доказателства,установяващи наличието на сключен трудов договор с лицето Асен Кирков. По искане на жалбоподателя е назначена и  агрономическа експертиза, чието заключение е прието от съда и същото се възприема като вярно и логично. От проведената агрономическа експертиза и направените от вещото лице уточнения в съдебно заседание се установява, че намерените в обекта продукти за растителна защита са с широк спектър на действие и се използват за много култури-ябълки,житни култури,картофи,пипер,домати и два от тях се използват за ягоди и малини.Вещото лице дава заключение,че намерените препарати са достатъчни за поддръжка на стопанство от 10 дка.В тази връзка по делото са представени писмени доказателства от жалбоподателя- Удостоверение от Кметство с.Боровци и Служебна бележка ,от които е видно,че магазина на фирма ЕТ”ФРОС-М.И.”*** не функционира от 2008год. ,както и че същата заедно с Асен Димитров Кирков и Георги Стефанов Стоянов за периода от 2006 до 2009год. са отглеждали 10,5 дка трайни насаждения / ягоди и малини /.

           При гореустановената фактическа обстановка съдът достига до следните правни изводи:

            При съставяне на акта за установяване на административно нарушение и НП са допуснати нарушения на процесуалните правила от категорията на съществените и неотстранимите. От събраните по делото доказателства се установи, че АУАН е съставен на 22.05.2009 г. и е оформено,че е съставен  в присъствие на нарушителя, както и е подписан от него.Видно от КП ,в него е наредено управителя да се яви на 25.05.2009год. ,а как и по какъв начин няма нито една данна по делото  нарушителят да е уведомен и съответно поканен за датата 22.05.2009год.  на съставянето на акта, което е съществено нарушение на процесуалните правила, съгласно чл.40, ал.1 ЗАНН. По делото няма данни, че управителят е уведомен за проверката и за съставянето на КП, както и за датата 06.04.2009 г., когато е трябвало да се яви в РСРЗ за изясняване на обстоятелствата по случая. Още повече, че лицето подписало КП не се е задължило, видно от същия да му предаде екземпляр от този протокол. По делото не се доказа това лице да е служител на фирмата жалбоподател.

           По делото не е представено доказателство за компетентността и правомощията на актосъставителя ,както и Заповед на министъра на земеделието и храните, видно от която лицето, издало НП е компетентният за това орган. Не са представени доказателства кога и как е връчено НП на нарушителя ,поради което не може да се установи спазена ли е процедурата по чл.58 ЗАНН

            На следващо място от представените по делото писмени доказателства,както и от разпита на свидетелите се установи,че магазинът не е функционирал,продуктите за растителна защита не са били подредени по рафтовете и предлагани за продажба,а прибрани в кашон и само съхранявани във въпросното помещение,което се използва за склад.Освен това лицето,продало съответния препарат не е назначено като продавач във фирмата ,а случайно се е намирало в момента на мястото .

           Предвид горното, въззивната жалба се явява основателна и като такава същата следва да бъде уважена, а атакуваното НП следва да се отмени като незаконосъобразно.

           Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН Берковският районен съд

 

Р  Е  Ш  И:

 

           ОТМЕНЯ Наказателно постановление  № 240 от 19.11.2009 г.,  издадено от генералния директор на Национална служба за растителна защита гр.София, с което на основание чл.44, ал.2 от ЗЗР за нарушение на чл.23, ал.1 от ЗЗР и чл.14,т.1  от Наредба 104 от 22.08.2006 г. за контрол върху предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита на ЕТ „ФРОС-М.И. „със седалище и адрес на управление гр.Берковица, жк.”Заряница,бл.33,ет.1,ап.3, представлявано от управителя М.Т.И. с ЕГН **********  е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева  като   НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

           Решението подлежи на касационно обжалване  пред Административен съд–Монтана по реда на гл.XII АПК в 14-дневен срок от получаване на съобщението за неговото  изготвяне.                    

                                                       

                                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: