О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица……………………….гражданска колегия в закрито заседание на 05 юли…………………………………… през две хиляди и десета година……………………….……………….……………………в състав:

 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕОНОРА ФИЛИПОВА

 

като разгледа докладваното от съдията  ФИЛИПОВА   гражданско   дело 451 по описа за 2010г..…....и за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Производството по делото е образувано по молба на Т.П.К.. С определение от 05.07.2010 година към настоящото производство е обединено и това по гр.д.450/2010 година.

 

         В молбата си, по която е образувано първоначално гражданско дело 450/2010 година ищецът твърди, че с ответника имал трудов договор като барман и работел като такъв до 09.05.2010 година с място на работа СПА хотел “Медикус”, град Вършец. Твърди, че на 10.05.2010 година прекратил този договор едностранно без предизвестие на основание чл.327, т.2 КТ като подал писмена молба до ответника. Молбата му била приета, за което бил съставен и протокол. Според чл.335,т.3 КТ договорът се счита прекратен от датата на получаване на писменото изчвление за прекратяване на договора. Така според ищеца, трудовото правоотношение е прекратено именно на 10.05.2010 година. Последният твърди още, че тъй като вече не е в трудови правоотношения с ответника, то неявяването му на работа на 10.05. и 11.05.2010 година не представлява дисциплинарно нарушение, поради което и издадена от ответника Заповед 009/без дата, но връчена на 20.06.2010 година за дисциплинарно уволнение представлява явно превишение на власт. Отправеното към съда искане е да отмени наложеното дисциплинарно наказание.

         По гражданско дело 451/2010 година при същата твърдяна фактическа обстановка ищецът моли съда да отмени заповед 00011 (отново без дата), с която трудовото му правоотношение било прекратено на основание чл.330, ал.2, т.6 КТ – дисциплинарно уволнение по причини: наложеното със заповед 0009 дисциплинарно наказание. Отново основният довод на ищеца е, че трудово правоотношение кум 10.05.2010 година не съществува, тъй като вече е прекратено на основание отправеното от негова страна писмено изявление.

 

         При тези твърдения на ищеца, съдът намира, че за последния липсва правен интерес от водене на делото с искане да бъде отменена заповедта за прекратяване на трудово правоотношение. Самият ищец твърди, че такова не съществува. Липсата на правен интерес е абсолютна процесуална предпоставка за наличие на право на иск, за която съдът следи служебно. След като липсва трудово правоотношение, то и искането към съда да отмени заповедта, с която е прекратено несъществуващо такова е искане, направено при липса на правен интерес.

         За ищеца съществува възможност да претендира други права, но не и отмяна на заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение.

         По горните съображения съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

         ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.451 по описа на БРС за 2010 година, поради липса на правен интерес от водене на делото.

 

 

         Определението подлежи на обжалване пред МОС с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаване на молителя.

 

 

                                                                                  РАЙОНЕН  СЪДИЯ :