Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 22.07.2010г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица……………………….гражданска колегия в публично заседание на 06 юли………………………………………… през две хиляди и десета година……………………...………………………в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

 

при секретаря Св.П.………………………………и в присъствието на прокурора………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова……….…………………………….гр.дело 371 по описа за 2010г…………..…………………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Правното основание на претендираните от ищцата права са по обективно съединени искове  с правно основание чл.224 КТ.

 

Ищцата твърди в исковата си молба, че работела като “билетопродавач” в ответното дружество до 03.03.2010 година, когато трудовото й правоотношение било прекратено. Твърди, че към момента на прекратяване на трудовия й договор е имала неизползвани дни платен годишен отпуск общо 43 дни за периода 2008 – 2010 година, обезщетение за които не й било изплатено. Моли съда, да постанови решение, с което осъди ответното дружество да й заплати сумата от 613, 01 лева, представляваща обезщетение за неизползван платен отпуск. Претендира и разноските в производството.

         Ответното дружество “Ком – Автотранспорт” ЕООД в предоставения срок не представя отговор на исковата молба. В съдебно заседание Управителя на дружеството заявява, че действително търсените обезщетения са дължими в посочения от вещото лице размер, но поради много задължения на дружеството към момента последното не може да се издължи към ищцата.

 

         След анализ на събраните по делото писмени доказателства и заключението по назначената съдебно – икономическа експертиза, съдът приема за установено следното :

 

         Ищцата била в трудово правоотношение с ответното дружество до 03.03.2010 година. След тази дата последното било прекратено. Не е спорно между страните обстоятелството, че за периода 2008 – 03.03.2010 година  ищцата не е използвала общо 43 дни платен годишен отпуск, предвиден в КТ и трудовия договор. Не е спорно и обстоятелството, че размерът на обезщетението за неизползваният отпуск е в размер на 613,01 лева.

Съгласно разпоредбата на чл.224, ал.1 КТ при прекратяване на трудовото правоотношение работодателят дължи обезщетение на работника или служителя за времето, което е следвало да ползва платен годишен отпуск и последният не е използван. Обезщетенбието е дължимо при прекратяване на ътрудовото правоотношение и е в размер, изчислен съобразно нормата на чл.177 КТ. От доказателствата по делото и становищата на страните е видно, че сумата на дължимото обезщетение по този ред е в размер на 613.01 лева.

При този разбор на доказателствата, предявените от ищцата искове се явяват основателни и следва да бъдат уважени. Ответното дружество следва да бъде осъдено да й заплати и направените в производството разноски, на БРС – деловодни разноски в размер на 50.00 лева, а в полза на ВСС – ДТ в размер на 50.00.

 

С тези мотиви, съдът

 

Р     Е     Ш     И :

 

ОСЪЖДА „КОМ-АВТОТРАНСПОРТ” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Берковица, ул. Александровска № 76, представлявано от управителя Цеца Тодорова Каменова да ЗАПЛАТИ на И.Ц.Г. с ЕГН********** ***, сумата 613.01 лева, представляваща обезщетение за неизползван платен годишен отпуск за периода 2008 – 03.03.2010 година, ведно със законната лихва от 30.04.2010 г. до окончателното й изплащане, както и сумата 100 (сто) лв. направени разноски по делото.

 

ОСЪЖДА „КОМ-АВТОТРАНСПОРТ” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Берковица, ул. Александровска № 76, представлявано от управителя Цеца Тодорова Каменова да ЗАПЛАТИ в полза на държавата по сметка на ВСС ДТ в размер 50.00  лв.;  по сметка на БРС сумата от 50.00 лв., направени деловодни разноски както и 5.00 лева ДТ при служебно издаване на изпълнителен лист.

 

        

 

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ :