Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 08.07.2010г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица……………III състав,.гражданска колегия в публично заседание на 08 юли………………………………… през две хиляди и десета година…..……........…………………………………………………в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

 

при секретаря Св.П.………………………………и в присъствието на прокурора……………………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова……….…………………………….гр.дело 273  по описа за 2010……………..…………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Производството  по делото е по иск с правно основание чл. 79 ЗЗД и се развива в производство по реда на чл. 422 ГПК.

         Със заповед за изпълнение, постановена по ч.гр.д. № 189 съдът е постановил ответникът „Аркос-Метал-Берковица-ПС” ЕАД да заплати на ищеца сумата от 2581.20 лв. главница, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 23.03.2010 г. до окончателното изплащане, както и 52.12 лв. разноски по делото. Длъжникът е депозирал възражение, което е станало повод ищецът „Техноексперт” ООД  да предяви иск за установяване на вземането си. В исковата молба се твърди, че съгласно договор за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опосност от 13.09.2007 г. ищецът е извършил технически прегледи на съоръжения при ответника. За извършените дейности са съставени съответни актове за технически прегледи, както и фактури  № 148 и 149/21.11.2007 г., материализираща задължението за плащане. Тъй като ответникът не заплатил посочената сума, се наложило ищецът да предяви вземането си по реда на чл. 410 ГПК.  В настоящето производство в срока по чл. 131 ГПК ответното дружество „Аркос-Метал-Берковица-ПС” ЕАД заявява, че не оспорва вземането на ищеца, че признава неговите твърдения и е съгласен съдът да се произнесе по реда на чл. 237 ГПК. Към датата на насроченото съдебно заседание ищецът заявява, че не възразява да бъде постановено решение по реда на чл. 237, ал.1 ГПК.

         Съдът намира, че от представените по делото писмени доказателства, както и с оглед направеното от ответника признание предявеният иск се явява доказан и основателен в размерите, посочени от ищеца. Ответното дружество следва да бъде осъдено да заплати и дължимата на съда дт в размер на 51.13 лв., представляваща разликата от внесената по заповедното производство ДТ и пълния размер на дължимата такава. Ето защо и на основание чл. 237, ал.1 ГПК съдът

 

 

Р     Е     Ш     И :

 

 

ПРИЗНАВА за установено задължението на „АРКОС-МЕТАЛ-БЕРКОВИЦА-ПС” ЕАД с ЕИК 821167487, със седалище и адрес на управление гр. Берковица, ул. Александровска” № 74, представлявано от Т.П.К. към „ТЕХНОЕКСПЕРТ” ООД с ЕИК 115801777, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. Нева №6, представлявано от В.Д.П. в размер на 2581.20 лв., представляващи стойността на услуги, фактурирани по фактури № 148 и 149/21.11.2007 г., ведно със законната лихва върху тази сума считано от 23.03.2010 г., както и сумата от 52.12 лв. направени в заповедното производство разноски.

 

ОСЪДЖДА „АРКОС-МЕТАЛ-БЕРКОВИЦА-ПС” ЕАД с ЕИК 821167487, със седалище и адрес на управление гр. Берковица, ул. Александровска” № 74, представлявано от Т.П.К. да ЗАПЛАТИ в полза на държавата по сметка на ВСС ДТ за уважения иск по чл.224, ал.1 от КТ в размер 51.13  лв.,  както и 5.00 лева ДТ при служебно издаване на изпълнителен лист.

 

 

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

                                                                     

                                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: