Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 15.07.2010г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица……………………….гражданска колегия в публично заседание на 06 юли………………………………………… през две хиляди и десета година……………………...………………………в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

 

при секретаря Св.П.………………………………и в присъствието на прокурора………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова……….…………………………….гр.дело 272 по описа за 2010г…………..…………………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Правното основание на претендираните от ищцата права са по обективно съединени искове  с правно основание чл.128 КТ и иск по чл.245, ал.2 КТ.

 

Ищцата твърди в исковата си молба, че работела като “билетопродавач” в ответното дружество до 03.03.2010 година, когато трудовото й правоотношение било прекратено. Твърди още, че от 01.02.2009 година до 28.02.2009 година, както и за периода 01.04.2009 – 03.03.2010 ответникът не й е изплащал редовно трудово възнаграждение и е останал задължен към нея за сумата от 1 582.76 лева. в общ размер на 3 229. 00 лева. Претендира и обезщетение за забава на всяко трудово възнаграждение от момента на изискуемостта му до момента на завеждане на делото. В съдебно заседание след допуснато изменение в размера на исковете, ищцата моли съда, да постанови съдебно решение, с което осъди ответното дружество да й заплати сумата от 1 435.18 лева – неизплатено трудово възнаграждение, както и сумата от 216.09 лева – обезщетение за забавено плащане. Претендира и разноските в производството.

         Ответното дружество “Ком – Автотранспорт” ЕООД в предоставения срок не представя отговор на исковата молба. В съдебно заседание Управителя на дружеството заявява, че действително търсените обезщетения са дължими в посочения от вещото лице размер, но поради много задължения на дружеството към момента последното не може да се издължи към ищцата.

 

         След анализ на събраните по делото писмени доказателства и заключението по назначената съдебно – икономическа експертиза, съдът приема за установено следното :

 

         Ищцата била в трудово правоотношение с ответното дружество до 03.03.2010 година. След тази дата последното било прекратено. Не е спорно между страните обстоятелството, че за периода 01.02.2009 – 03.03.2010 година на ищцата не са заплащани редовно суми за трудово възнаграждение, поради което ответното дружество е останало задължено към нея със сумата от 1 435.18 лева.

         Съгласно чл.242 от КТ, положеният от работника или служителя труд по трудово правоотношение е възмезден и по юридическата си същност представлява насрещна престация срещу предоставена от работника или служителя работна сила. Според чл.128 от КТ работодателят е длъжен да заплаща в установените срокове на работника или служителя уговореното трудово възнаграждение. Ответникът признава, че за процесния период дължи на ищцата посочената в заключението на вещото лице сума.

Съгласно разпоредбата на чл.245, ал.2 от КТ при добросъвестно изпълнение на трудовите задължения на работника или служителя се гарантира изплащане на трудово възнаграждение в размер на 60 на сто от брутното трудово възнаграждение на работника, но не по – малко от установената за страната минимална работна заплата, като разликата до пълния размер на уговореното възнаграждение остава изискуема и се заплаща, ведно със законната лихва. Ответното дружество признава и тази част от предявения на това основание иск за посочения по – горе период, като размерът на вземането е определен в заключението на вещото лице и възлиза на сума в размер на 216.09 лева.

 

При този разбор на доказателствата, предявените от ищцата искове се явяват основателни и следва да бъдат уважени. Ответното дружество следва да бъде осъдено да й заплати и направените в производството разноски, на БРС – деловодни разноски в размер на 70.00 лева, а в полза на ВСС – ДТ в размер на 57.40 лева за иска по чл.128 КТ и 50.00 лева за иска по чл.245, ал.2 КТ.

 

С тези мотиви, съдът

 

Р     Е     Ш     И :

 

ОСЪЖДА „КОМ-АВТОТРАНСПОРТ” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Берковица, ул. Александровска № 76, представлявано от управителя Цеца Тодорова Каменова да ЗАПЛАТИ на И.Ц.Г. с ЕГН********** ***, сумата 1435.18 лева, представляваща неизплатено трудово възнаграждение за периода 01.02.2009 до 03.03.2010 г., ведно със законната лихва от 30.04.2010 г. до окончателното й изплащане, както и сумата 150 (сто и петдесет) лв. направени разноски по делото.

 

ОСЪЖДА „КОМ-АВТОТРАНСПОРТ” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Берковица, ул. Александровска № 76, представлявано от управителя Цеца Тодорова Каменова да ЗАПЛАТИ в полза на държавата по сметка на ВСС ДТ в размер 107.40  лв.;  по сметка на БРС сумата от 70.00 лв., направени деловодни разноски както и 5.00 лева ДТ при служебно издаване на изпълнителен лист.

 

        

 

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок, считано от 20.07.2010 г.

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

Решението е обявено на................

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ :