Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

гр. Берковица, 12.07.2010 г.

 

В  ИМЕТО НА  НАРОДА

 

Берковски районен съд, І състав в публичното заседание на двадесет и девети юни през две хиляди и десета година в състав:

                              

                                                                             Председател:  Калин Тодоров

 

при секретаря П. И., като разгледа докладваното от съдия Тодоров гр. дело № 238 по описа за 2010 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по обективно съединени искове за неизплатено трудово възнаграждение с правно основание чл.128 КТ и мораторна лихва по чл.245, ал.2 от КТ.

 

В исковата молба и в допълнителната такава от 26.04.2010г. ищецът К.И.Г. *** твърди, че с ответното дружество „Вили Транс” ЕООД, гр.Вършец е бил в трудово правоотношение по силата на сключен трудов договор от 05.12.2007 год. по реда на чл. 70, ал.1 от КТ на длъжност "шофьор на товарни автомобили" с основно месечно трудово възнаграждение от 200 лв. на пълен работен ден. С допълнително споразумение от 02.01.2008 год. трудовото правоотношение между него и ответното дружество било променено като трудовия договор бил променен от чл.70, ал. 1 от КТ на чл. 67, ал.1, т.1 от КТ вр. с чл. 119 от КТ, а основното месечно трудово възнаграждение било предоговорено от сумата 200 лв. на сумата 260 лв. Със заповед № 1/04.06.2008 год. трудовото правоотношение с дружеството било прекратено по реда на чл. 325, т.1 от КТ. Твърди, че за периода на цялото трудово правоотношение 05.12.2007 год. - 01.06.2008 год. работодателят му "Вили Транс" ЕООД не му е заплатил трудови възнаграждения за нито един месец от работата му в ответното дружество, уточнени помесечно както следва: 1. за периода от 05.12.2007 год. до 02.01.2008 год. – 200 лв., върху която сума за периода 02.01.2008год. до 20.04.2010 год. се е натрупала лихва от 62.08 лв.; 2. за периода от 02.01.2008 год. до 02.02.2008 год. – 260 лв., върху която сума за периода 02.02.2008 год. до 20.04.2010 год. се е натрупала лихва от ­77.40 лв.; 3. за периода от 02.02.2008 год. до 02.03.2008 год. – 260 лв., върху която сума за периода 02.03.2008 год. до 20.04.2010 год. се е натрупала лихва от 74.31 лв.; 4. за периода от 02.03.2008 год. до 02.04.2008год. – 260 лв., върху която сума за периода 02.04.2008 год. до 20.04.2010 год. се е натрупала лихва от ­70.99 лв.; 5. за периода от 02.04.2008 год. до 02.05.2008 год. – 260 лв., върху която сума за периода 02.05.2008 год. до 20.04.2010 год. се е натрупала лихва от 67.77 лв.; 6. за периода от 02.05.2008 год. до 02.06.2008 год. – 260 лв., върху която сума за периода 02.06.2008 год. до 20.04.2010 год. се е натрупала лихва от ­64.43 лв. Моли съда, като установи изложеното, да постанови решение, с което да осъди ответното дружество "Вили Транс" ЕООД - гр. Вършец да му заплати посочените суми ведно със законната лихва върху същите от завеждането на исковата молба до окончателното им изплащане, като му присъди и направените съдебни и деловодни разноски. В хода на производството, чрез пълномощника си, иска изменение на предявените искове, съгласно заключението на вещото лице, и с протоколно определение от 29.06.2010г. съдът е допуснал намаление на размера на иска за неизплатено трудово възнаграждение на 1 044, 44 лв. и на иска за мораторна лихва на 281,05 лв.

Ответното дружество "Вили Транс" ЕООД - гр. Вършец, чрез адв. И.В. ***, като пълномощник на дружеството, в писмения отговор по делото в срока по чл.131 от ГПК и в писмена защита оспорва предявените искове като недоказани и неоснователни. Твърди, че на ищеца е изплащано редовно трудовото възнаграждение, но при плащанията е имало пропуски по отношение полагане на съответните подписи от страна на ищеца или негови представители при получаване на заплатата. Поддържа, че в повечето случаи трудовото възнаграждение на ищеца е изплащано и лично на неговата съпруга Ю.Й.Г.,*** 2008г. ищеца няма работни дни, тъй като е бил в платен отпуск и отпуск по болест. Оспорва и размера на предявените искове за неизплатено трудово възнаграждение.

Съдът, като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства и заключението по назначената икономическа експертиза, намери за установено от фактическа и правна страна следното:

Не се спори по делото и се установи от приложените писмени доказателства, че ищецът К.И.Г. *** е бил в трудово правоотношение с ответника "Вили Транс" ЕООД - гр. Вършец, възникнало от сключен на 05.12.2007г. трудов договор на длъжността “шофьор на товарни автомобили” с основно месечно трудово възнаграждение в размер 200 лв. на пълен работен ден.  С допълнително споразумение от 02.01.2008 год. трудовото правоотношение между Г. и ответното дружество е било изменено като основното месечно трудово възнаграждение на работника е увеличено на 260 лв. Със заповед № 1 от 04.06.2008 год. на управителя на ответното дружество трудовото правоотношение между страните е прекратено на основание чл. 325, т.1 от КТ, считано от 01.06.2008г. По тези факти не се спори.

Спорът между страните е относно дължимостта на претендираното от ищеца трудово възнаграждение за периода на съществуване на трудовото правоотношение.

Разпитаният по делото свидетел Г.Г. – съпруг на собственичката на ответното дружество, отговарял за работата на шофьорите в дружеството, твърди, че счетоводителят е изготвял ведомостите за заплати на работещите в дружеството и той лично е заплащал трудовите им възнаграждения на ръка. Свидетелят твърди също, че докато е работил в дружеството ищецът Г. е получавал трудовото си възнаграждение ежемесечно, като за месеците февруари и април 2008г. възнаграждението му е заплащано на неговата съпруга – свидетелката Юлияна Г.. Според свидетеля и другите шофьори в дружеството са си получавали заплатите редовно, но не са се подписвали във ведомосттите за заплати. Свидетелката Юлияна Г. - съпруга на ищеца, в показанията си пред съда отрече да е получавала трудовите възнаграждения на съпруга си от ответното дружество, както и да е искала и да е получавала каквото и да било суми от свидетеля Г.Г. и собственичката на дружеството В.Г..

От заключението на вещото лице по назначената икономическа експертиза, неоспорено от страните, което съдът възприема изцяло, като професионално, пълно и компетентно, се установи, че във ведомостите за заплати във "Вили Транс" ЕООД - гр. Вършец на ищеца К.Г. е начислено трудово възнаграждение за периода, в който е работил в ответното дружество, но срещу начислените суми няма положен подпис на получил сумата. При проверката в счетоводството на ответното дружество вещото лице е констатирало, че в графата за получена сума във ведомостите за заплати липсвали попдиси и на другите работещи в дружеството лица.

От правна страна въз основа на така възприетите фактически констатации, съдът намира за обосновани следните изводи:

При установено наличие на трудово правоотношение между ищеца и ответника-работодател, добросъвестното полагане на труд от работника се предполага до установяване на противното (чл. 8, ал. 2 КТ). Следователно, за работодателя е възникнало задължение да изплати в установените срокове договореното възнаграждение, тъй като трудовото правоотношение е възмездно. С оглед направеното оспорване от работодателя на предявените искове в тежест на същия е да докаже надлежно плащане на трудовото възнаграждение, респ. недължимост на същото.

Трудовото възнаграждение се изплаща авансово или окончателно всеки месец и следва да се изплати лично на работника или служителя по ведомост или срещу разписка или по писмено искане на работника или служителя - на негови близки. По писмено искане на работника или служителя трудовото му възнаграждение се превежда на влог в посочената от него банка (чл. 270, ал. 2 и ал. 3 от КТ). Анализът на посочената норма налага извода, че във всички изброени варианти на изплащане на трудовото възнаграждение на работника или служителя законодателят е въвел писмена форма за доказване на получаването. Следователно, работодателят следва да докаже изплащането на дължимите суми за трудово възнаграждение на работника или служителя само и единствено с писмени доказателства.

В тази насока показанията на разпитаните по делото свидетели, ангажирани от ответника, не следва да бъдат ценени при анализа на доказателствата, не само защото са противоречиви и взаимно се изключват, но и защото са недопустими за доказване на факта на плащане на трудовото възнаграждение на ищеца през периода на съществуване на трудовото правоотношение.

В заключението си вещото лице е констатирало, че във ведомостите за заплати в ответното дружество липсват подписи срещу начислените суми трудово възнаграждение на ищеца като получил сумата, и тъй като по делото не се ангажираха от страна на работодателя-ответник никакви други писмени доказателства, че е заплатил на ищеца претендираните за исковия период суми, съдът приема, че работодателят не е изпълнил задължението си да заплати на ищеца уговореното възнаграждение за посочения период и претенцията е основателна.

От заключението се установи също, че за процесния период от време - 05.12.2007 год. - 01.06.2008 год. на ищеца не е изплатено от ответника трудово възнаграждение в общ размер 1 044, 44 лв., в който размер претенцията на ищеца за заплащане на трудово възнаграждение, след изменението на размера на иска, е доказана и следва да се уважи като основателна.

Присъждането на законната лихва върху уважения размер на иска по чл. 128 от КТ от датата на предявяване на исковата молба до окончателното плащане представлява законна последица от уважаването на иска, поискано е от ищеца, поради което същата следва да се присъди.

След като работодателят - ответник не е плащал дължимото трудово възнаграждение на ищеца в уговорените срокове, той е изпаднал в забава и дължи лихва за просрочието. Съгласно чл.245, ал.2 КТ неплатеното трудово възнаграждение се дължи със законната лихва, която тече от датата, на която е било изискуемо до предявяване на иска. Лихвата по чл.245, ал.2 КТ е специална – тя е само върху трудови възнаграждения и се дължи по силата на закона, без да е необходима покана от страна на работника. От заключението на вещото лице се установи нейния размер – 281, 05 лв., за който претенцията на ищеца, след изменението на размера на иска, е доказана и следва да се уважи като основателна.

С оглед изхода на делото и претенцията на ищеца за разноски, на основание чл.78, ал.1 от ГПК, ответното дружество следва да заплати на ищеца направените разноски за адвокатско възнаграждение в размер 1 000 лв., както и да заплати държавна такса за уважените искове по по чл. 128 и чл.245, ал.2 в размер 100 лв., съгл. чл. 1 от Тарифа за ДТКСС по ГПК на МС от 27.02.2008г., както и деловодните разноски за възнаграждение на вещото лице в размер 50 лева.

 

Водим от гореизложеното, съдът

 

Р     Е     Ш     И :

        

ОСЪЖДА „BИЛИ ТРАНС" ЕООД със седалище и адрес на управление - гр. Вършец, ул. "Тодорини кукли" № 46, вписано в регистъра на Окръжен съд Монтана по ф.д. № 26/2007г., представлявано от управителя В.Д.Г., да ЗАПЛАТИ на К.И.Г. с ЕГН ********** *** сумата 1 044, 44 (хиляда и четиридесет и четири лв. и 44 ст.) лева, представляваща неплатено трудовото възнаграждение за периода 05.12.2007 год. - 01.06.2008 год., ведно със законната лихва върху тази сума от 19.04.2010г. до окончателното й изплащане; мораторна лихва върху тази главница, на основание чл.245, ал.2 КТ, до завеждане на иска в размер 281, 05 (двеста осемдесет и един лв. и 05 ст.) лева, както и направените по делото разноски в размер 1 000 (хиляда) лева.

ОСЪЖДА „BИЛИ ТРАНС" ЕООД със седалище и адрес на управление - гр. Вършец, ул. "Тодорини кукли" № 46, вписано в регистъра на Окръжен съд Монтана по ф.д. № 26/2007г., представлявано от управителя В.Д.Г. да ЗАПЛАТИ в полза на държавата по сметка на ВСС държавна такса за уважените искове по чл. 128 и чл.245, ал.2 КТ в размер 100 (сто) лв., деловодни разноски в размер 50 (петдесет) лева, както и 5 (пет) лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист.

 

ДОПУСКА предварително изпълнение на решението по отношение на възнаграждението и обезщетението за работа.

 

Решението може да се обжалва пред Окръжен съд - Монтана в двуседмичен срок, считано от  13.07.2010г.

 

                                                                        

РАЙОНЕН СЪДИЯ: