Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

гр. Берковица, 12.07.2010 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Берковски районен съд, І състав в публичното заседание на петнадесети юни през две хиляди и десета година в състав:                              

 

                                                                         Председател:  Калин Тодоров

 

при секретаря П. И., като разгледа докладваното от съдия Тодоров гр. дело № 467 по описа за 2009 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по обективно съединени ревандикационен иск с правно основание чл. 108 от Закона за собствеността и негаторен иск с правно основание чл.109 от същия закон.

В исковата молба ищецът П.О.П., твърди че с договор за покупко-­продажба, обективиран в НА № 1135, т.VI, рег. № 7347, дело № 1135/2008 г. на нотариус Огнян Каменов с район на действие БРС, е собственик на земеделски имот: пасище от 1 751 кв. м., представляващо имот № 109066, находящо се в землището на с. Котеновци с ЕКАТТЕ 39044, общ. Берковица, местност "Дренова глава", при граници и съседи - имот 240011 държавна гора, имот 240012, собственост на насл. М.А.Б., имот 240014, собственост на насл. на П.И.И., имот 000707 земи по чл.19, имот 000487, полски път, собственост на общ. Берковица, имот 000708, собственост на В.Ц.И. и имот 000711, собственост на П.О.П.. Поддържа, че имота му от юг граничи с имот № 000708, целият от 1 170 кв. м., собственост на ответниците В.Ц.И. и В.В.И., съгласно НА № 100, т. I, д. № 239/1995 г. и НА № 43, т.I, рег. № 551, дело № 43/2007г. На 11.03.2009 г. с Протокол № 11-2 на ОСЗ-Берковица бил въведен във владение на имот № 109066, при което се установило, че: 1. В имот № 000708 ответниците са изградили двуетажна масивна жилищна сграда, на границата с имот № 109066, като издадената задна част на втория етаж на сградата изцяло е надвесена над неговия имот. Размерите на тази издадена част от сградата, заедно с козирката на покрива, надвесени над неговия имот, са: 2.80 м. по протежение на 3.60 м., 2.20 м. по протежение на 5.50 м. и 1.40 м. по протежение на 4.20 м.; 2. Ответниците са застроили част от къщата си, от към северозапад, върху терен на имот 109066, представляващ триъгълник с размер около 1.2 кв.м.; 3. В северозападната част на имота ответниците са построили навес, използван за гараж, част от който с размер 14 кв.м. е разположен в имот 109066; 4. От северозапад на имот № 000708, от построената в него двуетажна жилищна сграда, до задната част на посочения навес, ответниците са построили ограда - зид, с височина 1.80 м., с който зид са присъединили към имота си 5 кв.м. от имот № 109066. Твърди също, че ответниците не са собственици на имот № 000708 и двуетажната жилищна сграда, построена в този имот. Поддържа, че с извършеното незаконно строителство в имота, върху 20.2 кв.м., ответниците неоснователно го лишават от възможността да ползва имота си в пълен обем като собственик и му пречат да го ползва съгласно неговото предназначение като земеделски имот, изразяващо се в засенчване на имота, оттичане на дъждовни и снежни води от покрива на сгpадите, превръщайки го в мучурлив терен, липса на проветрение, необходимо за земеделски култури. Моли съда да постанови решение, с което да признае по отношение на ответниците, че е собственик на 20.2 кв.м., от които 1.2 кв.м., върху които ответниците са застроили част от жилищната си сграда, 14 кв.м., върху които ответниците са застроили част от навеса си, който ползват за гараж и 5 кв.м. в северната част на имот № 000708, които ответниците са приобщили с огpада от имот № 109066, като ги осъди да му предадат владението на посочените 20.2 кв.м. Моли също съда с решението си да осъди ответниците да премахнат строителството - цялата жилищна cгpaдa, навес и огpада, построена от жилищната сграда до навеса, а ако счете, че няма правен интерес от искането за цялостно събаряне - да бъдат съборени съответните части от тези строежи, които навлизат в имота му, а именно: 1.2 кв.м. от жилищната сграда, 14 кв.м. от навеса и 3 метра от границата с имот №109066 и част от огpадата, с която са огpадени 5 кв.м. от имот № 109066.

Ответникът В.Ц.И. в писмения отговор по делото в срока по чл.131 от ГПК и в съдебно заседание оспорва предявените искове като недоказани и неоснователни, като навежда фактически доводи относно липсата на годен титул за собственост на процесния имот от ищеца, поради нарушения при сключване на сделката и поради обстоятелството, че праводателят му не е бил собственик на имота. Твърди, че е собственик на имот № 000708 като границите и площта неправомерно са променени след придобиване на собствеността, без негово знание и съгласие, и погрешно са отразени при извършване на въвод във владение.

Ответницата В.В.И. – съпруга на първия ответник, конституирана с протоколно определение от 24.11.2009г., в писмения отговор по делото в срока по чл.131 от ГПК, заявява, че се присъединява и поддържа доказателствените искания и оспорвания на първия ответник.

Съдът, като прецени събраните по делото писмени доказателства, както и заключенията по назначените съдебно-техническа, съдебно-агрономическа и графическа експертизи, намери за установено следното:

Установи се, че с договор за покупко-продажба на недвижим имот, обективиран в нотариален акт № 1135, том VI, рег. № 7347, дело № 1135/2008 г. на нотариус Огнян Каменов с район на действие БРС (л.11 по делото), ищецът П.О.П. е закупил от А.К.А. и И.К.Б., в качеството им на наследници на К.И.А., земеделски имот, а именно: пасище от 1 751 кв.м., представляващо имот № 109066, находящо се в землището на с. Котеновци с ЕКАТТЕ 39044, общ Берковица, местност" Дренова глава", при граници и съседи - имот 240011 държавна гора, имот 240012, собственост на насл. М.А.Б., имот 240014, собственост на насл. на П.И.И., имот 000707 земи по чл. 19, имот 000487, полски път, собственост на общ. Берковица, имот 000708, собственост на В.Ц.И. и имот 000711, собственост на П.О.П.. При сключване на сделката праводателите на ищеца са се легитимирали като собственици на имота с Решение № 596/27.09.1995 г. на ОСЗГ-Берковица (л.126-132 по делото), издадено по преписка вх. № 2282 от 13.05.1992 г., с което, на основание чл.27 от ППЗСПЗЗ и влезлият в сила план за земеразделяне, е възстановено правото на собственост на наследниците на Камен И. ***, с план за земеразделяне на имота. Пред нотариуса е представена и скица № 274 от 17.10.2008 г. на ОСЗГ-Берковица на имота (л.133), в която е отразено, че е издадена съгласно решение № 596/27.09.1995 г. С Протокол № 11-2 от 11.03.2009г. за въвод във владение на земеделски имот ищецът П.П. е въведен във владение на имот № 109066 по КВС след извършено трасиране от представител на поддържащата фирма "ЛИТ -2002" ООД, гр.София.

Установи се също, от приложените към делото документи по преписката за овцефермата в местността „Бучило”, с. Котеновци (л.158-164), че с оглед осъществяване на приватизация по ЗСПЗЗ и Правилника за неговото прилагане, е изработен кадастрален план на овцефермата (л.162), по който е изработен парцеларен план (л.163) - образуван е парцел 10 с площ 856 кв.м., съгласно скица № 3 от 01.06.1994 г. (л.16 и л.164) с валидни за границите му 10 бр. координатни точки, а именно: 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 (л.161-162). С договор за покупко-продажба на недвижим имот по реда на чл.43, ал.8 от ППЗСПЗЗ (л.17) на 14.11.1994г. Ликвидационният съвет на ТКЗС "Балкан”, с.Котеновци е продал на Тошко Иванов Георгиев от с. Котеновци по фактура № 412/14.11.1994 г. овчарник в м."Бучило", находящ се в землището на с. Котеновци за сумата 10 870 лв. С констативен НА № 121, т. I, дело № 222/22.03.1995 г. на БРС, издаден по реда на чл.43, ал. 8 от ППЗСПЗЗ (л.19), Тошко Иванов Георгиев е признат за собственик на овцеферма (овчарник) в м."Бучило" в землището на с. Котеновци, състоящ се от масивна стопанска сграда от 182 кв.м. застроена площ, паянтова стопанска сграда от 140 кв.м. застроена площ и паянтова жилищна (битова) сграда от 41 кв.м. застроена площ, заедно със земята, върху която са изградени постройките от 1 170 кв.м., представляваща парцел пл. № 708 по кадастралния план на м.”Бучило”. С НА № 100, т. І, нот. д. № 239/28.03.1995г. (л.20) Т.И.Г. продава на първия ответник В.Ц.И. и П.К.П., при равни права за двамата, имота, описан в НА № 121/1995 г., а с НА № 43, т.І, рег. № 551, нот. д. № 43/07.02.2007 г. (л.10) Петър Каменов и съпругата му продават на В.И. своята 1/2 идеална част от посочения по-горе имот. Сключването на двете сделки е станало по време на брака на първия ответник В.Ц.И. с втората ответница В.В.И., видно от удостоверението за сключен граждански брак на л.25 по делото, и съгласно чл.19 от СК от 1985г. (отм.) имотът е станал съпружеска имуществена общност.

От заключенията на вещото лице Д.Д. по назначените съдебно-технически експертизи, които съда възприема като професионални и обективни в коментираната част, се установи, че имоти № 109066 и № 000708 са извън регулацията на с.Котеновци (заключение от 18.01.2010г., л.95 по делото). Основното предназначение на двата съседни имота, съгл. чл.7 от ЗУТ, е земеделски територии и статутът им не е променян, като имот № 109066 е с начин на трайно ползване пасище, мера, а имот № 000708 е стопански двор, необработваеми земеделски земи. Със Заповед № РД-15-110/22.06.1995 г. на кмета на община Берковица е одобрено застроително решение за овцеферма в имот № 708 в местността „Бучило” в землището на с.Котеновци. За строителството в имота на 21.06.1995 г. Главният архитект на Община Берковица е одобрил архитектурен и конструктивен проект, а на 22.06.1995 г. е издадено разрешение за строеж и е дадена строителна линия. Според същото заключение за построената в имот № 000708 двуетажна жилищна сграда са издадени необходимите строителни книжа и строежът е изпълнен и завършен съгласно изготвената и одобрена строителна документация. Между двата имота няма регулационна линия.

Първите трасировки в местността „Бучило”, в която се намират имотите, са извършвани на 21.06.1995г., а с Протокол № 11-2 от 11.03.2009г. за въвод във владение на земеделски имот № 109066 по КВС е извършено повторно трасиране на границите между двата имота. Според заключението на вещото лице Д. от 01.03.2010г. (л.187-189) тази трасировка е по границите, отразени в скица № 336/31.07.2009г. и не е съобразена с границите на имот № 000708, отразени на скица № 182/04.10.2006г. и с построената в този имот жилищна сграда, но трасировката съответства на границите между имоти № 000708 и № 109066 в плана за земеразделяне на с.Котеновци, одобрен на 01.04.1995г. В този план парцел 10 по парцеларния план е отразен с № 000708 със северозападни граници, тангиращи със съществуващите граници на овцефермата, като северозападния ъгъл на масивната стопанска сграда съвпада с координатна точка 11 от парцеларния план. От същото заключение и от обясненията на вещите лица Д. Д. и Д.П. в съдебно заседание на 09.03.2010г. (л.197 и л.199) се установи, че при изграждането на масивната жилищна сграда в имот № 000708 са използвани основите на старата масивна стопанска сграда, находяща се в северозападната част на имота. Вещото лице Д. е констатирало, че граничната точка  на северозападния ъгъл на овцефермата от парцеларния план (т.11) попада на очертанието на северозападната стена на жилищната сграда (вилата) и че отсечката, отразяваща северозападната стена на овцефермата, сравнено по координати, тангира с част от западната стена на вилата - от чупката на имотната граница по скица № 336/31.07.2009г., която съвпада със западната стена на вилата по посока югозапад.

Установи се също, че имот № 109066 не е заснеман в реални граници и трасировъчните данни за същия са по плана за земеразделяне (писмо изх. № 225/09.04.2010г. на ОСЗ-Берковица на л.241, удостоверение изх. № 237/22.04.2010г. на ОСЗ-Берковица на л.247 и заключение от 07.06.2010г. на л.272-275).

От събраните писмени доказателства по делото се установи, че в цифровия модел на КВС за граница между двата съседни имота № 109066 и № 000708 са отразени две гранични линии, едната от които пресича масивната жилищна сграда, построена в имота на ответниците и част от ограденото място, а другата тангира със северозападната стена на сградата и оградата, построена от ответниците (скица № 335/14.08.2009г. (л.111). ОСЗ-Берковица е издавала скици на двата съседни имота с граница помежду им съобразно двете гранични линии: след 2004 година ОСЗ-Берковица е издавала скици на имот № 000708 с №№ 163/13.02.2006 г., 182/04.10.2006 г., 192/06.04.2006 г. и скици на имот № 000718 с №№ 299/21.12.2008 г. и 306/09.03.2009 г. (приложени на л. 106-110), на които скици спорните части от сградата и имота попадат в имота на ответниците; а в скици № Ф00336/31.07.2009 г. (л.12) и № К00346/18.03.2010г. (л.211) на имот № 109066 границата пресича масивната жилищна сграда, построена в имота на ответниците и част от ограденото място. Според заключението на вещото лице от 07.06.2010г. (л.272) последните две скици очертават границите на двата съседни имота по един и същи начин.

В заключението от 18.01.2010г., на л.97 по делото, вещото лице Д. Д. е посочила, че, ако се приеме, че границата между имоти № 109066 и № 000708 е съобразно скица № Ф00336/31.07.2009 г., то вторият етаж на изградената в имот № 000708 двуетажна сграда е надвесен над имот № 109066 с размери 6.30/1.80/1.80/0.50/8.15/1.30 и площ 14 кв.м., а част от сградата с площ 1.39 кв.м. попада в имот № 109066. Част от оградената площ от 5.6 кв.м. също попада в имот № 109066, както и 17 кв.м. от североизточната му част, зает от приспособление с метална конструкция, ползвано за оранжерия. Общата площ на навлизане в имот № 109066, съгласно заключението, е 23.99 кв.м. В Приложение № 5 на заключението (л.104) върху скицата на имот № 109066 вещото лице е нанесло посочените части от имота, върху които са наднесени и застроени части от сградата оградата и навеса, колорирани в жълто, като е отразило, че замерванията не са по координати.

От удостоверение изх. № 237/22.04.2010 г. на ОСЗ Берковица (л.247) е видно, че отразените на издадената от ОСЗ скица № K00346/18.03.2010 г. гранични точки, определящи границите между имоти № 109066 и № 000708 по КВС на землище с. Котеновци и имащи следните номера към настоящия момент - 2, 17, 14, 16, 20817 и 20816 имат същите координати и са имали следната номерация към момента на одобряването на Картата на възстановената собственост през 1995 г., а именно т.2 към настоящия момент е била с номерация 20808, т.17 и т.14 към настоящия момент са вътрешни точки по права линия, т.16 към настоящия момент е била с номерация 20818, т.20817 и т.20816 са били със същата номерация – съответно 20817 и 20816. От приложената към това удостоверение извадка от плана за земеразделяне с данни от 1995 г. (л.249) са отразени номерата на граничните точки на имоти 109066 и 000708.

От координатния регистър на овцеферма м. "Бучило", находящ се в преписката за овцефермата (л.161), е видно, че координатните точки на парцел 10 по кадастралния план на овцефермата имат номерация 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 и 13, като координатите на т.2 съвпадат с тези на т.2 към настоящия момент и т.20808 от 1995 г.; координатите на т.11 от кадастралния план съвпадат с координатите на т.16 към настоящия момент, респ. на координатите на т.20818 по плана за земеразделяне от 1995 г.; координатите на т.12 от кадастралния план съвпадат с координатите на т.20817 към настоящия момент, респ. с координатите на т. 20817 по плана за земеразделяне от 1995 г. и координатната т.9 съвпада по координати на т.20816 към настоящия момент, респ. на т. 20816 по плана за земеразделяне от 1995 г. От тези документи е видно, че относимите към спора координатни точки, очертаващи границата между имоти № 109066 и № 000708, са четири на брой, а именно: т.2 към настоящия момент, имаща същата номерация по кадастралния план на овцефермата от 1995 г. и с номерация 20808 по плана за земеразделяне от 1995 г.; т.16 към настоящия момент, имаща номер по кадастралния план на овцефермата т.11, а по плана за земеразделяне – 20818; т. 20817 с номерация по кадастралния план т.12 и с номерация по плана за земеразделяне 20817 и т.20816 с номерация по кадастралния план 9, а по плана за земеразделяне 20816. Или посочените 4 бр. координатни точки, с различна номерация, но с едни и същи координати, за процесните имоти съществуват, както по кадастралния план на овцефермата в м. "Бучило", така и по плана за земеразделяне, т.е. по КВС, и към момента на издаване на скици с № Ф00336/2009 г. и с № К00346/18.03.2010 г. на ОСЗ-Берковица.

По делото със заключението на вещото лице Д. П. от 01.03.2010г. са представени и по искане на ответната страна са приети като доказателства преписи от партиди на двата съседни имоти: на имот № 109066, открита на 08.10.1998 г. и на имот № 000708, открита на 21.06.2001г., издадени на 12.02.2010г. (л.178 и л.179), като в партидите и на двата имота липсват координатни точки 16, 14 и 17. В съдебно заседание от 09.03.2010г. ищцовата страна оспори истинността, и в частност верността, на тези документи и съответно беше открита процедура по оспорване по чл.193 ГПК. В проведената процедура страната, която носеше доказателствената тежест – ищеца, ангажира като доказателства нови преписи от партиди на двата имота, издадени на 04.06.2010г. от ОСЗ Берковица (л.296-297), които не бяха оспорени от ответната страна и в които наред с координатните точки, отразени в партидите, представени към заключението, са включени и координатни точки 16, 14 и 17, при което координатна т.16 отговаря на координатна т.11 от кадастралния план на овцеферма, м. "Бучило". В резултат на проверката, извършена по реда на чл. 194, ал.1 от ГПК, чрез сравнението на оспорените документи с неоспорените партиди на имотите от 04.06.2010г., съдът намира, че оспорените от ищцовата страна документи са неистински и в частност - неверни, поради което и на основание чл. 194, ал. 2 от ГПК, ги изключва от доказателствения материал по делото. И тъй като заключението на вещото лице Д. П. от 01.03.2010г. е основано изцяло на данните в приложените партиди на двата имота от 12.02.2010г., то съдът не приема това заключение като обективно дадено.

От заключението на вещото лице Т.А. по назначената съдебно-агрономическа експертиза (л.205), което съда възприема изцяло като пълно, професионално и обективно, а също и от заключението на вещото лице Д.Д. от 18.01.2010г. (л. 97) се установи, че имота на ищеца № 109066 е необработваема земя и в него няма извършено строителство. В източната си част, към имот № 000708, същия може да се ползва за пасище, каквото е неговото предназначение, и че оградата и вилата, построени от ответника, не са пречка ищецът да ползва имота си като пасище. Наднесената над имота част от втория етаж от жилищната сграда, построена в имот № 000708, според заключението, не създава затруднения за ползването му като пасище или мера.

По делото не е спорно, че ответниците владеят спорните части, описани в исковата молба, предмет на спора.

Въз основа на приетите по делото факти, съдът намира за обосновани следните правни изводи:

Производството е по предявен ревандикационен иск за право на собственост върху част от недвижим имот и негаторен иск за прекратяване нарушаването на правото на собственост чрез премахване на строителството в съседен имот.

 

По ревандикационния иск за право на собственост по чл.108 от ЗС.

         Предмет на този иск в настоящото производство е реална част от имот № 000708 в землището на с. Котеновци с площ 20.2 кв.м., от които 1.2 кв.м., върху които е застроена част от жилищна сграда, 14 кв.м., върху които е застроена част от навес и 5 кв.м. в северната част на имота, отделена с огpада от имот № 109066.

В производството по предявения ревандикационен иск за собственост с правно основание чл. 108 ЗС ищецът следва да докаже, че е собственик на имот № 109066 и че в този имот са включени претендираните с исковата молба реални части, че ответниците владеят тези части от имота и че владението им е без правно основание.

По отношение на първия елемент – правото на собственост на ищеца, съдът намира следното:

Ищецът се легитимира като собственик на имот № 109066 в землището на с. Котеновци с договор за покупко-­продажба, обективиран в НА № 1135, т.VI, рег. № 7347, дело № 1135/2008 г. на нотариус Огнян Каменов. Праводателите на ищеца – купувач по сделката, А.К.А. и И.К.Б., в качеството им на наследници на К.И.А., са се легитимирали като собственици на имота с влязлото в сила решение на ПК Берковица № 596 от 27.09.1995 г., придружено със скица № 274/17.10.2008 г., издадена от ОСЗ Берковица, което, съгласно чл.27, ал.3 от ППЗСПЗЗ, удостоверява правото на собственост и има силата на констативен нотариален акт за собственост върху имота.

Границите на този имот, и по-конкретно границата му с имот № 000708, касаеща настоящия спор, е определена с изработените през 1994 г. кадастрален и парцеларен план за овцефермата в м. "Бучило" в с. Котеновци, изготвената въз основа на парцеларния план скица № 3 от 01.06.1994 г. за парцел 10, масив № 10 на землище с.Котеновци и с плана за земеразделяне, влязъл в сила на 01.04.1995 г., съобразен с изработения за овчарника кадастрален план. Координатите на граничните точки на двата съседни имоти по плана за земеразделяне от 1995 г. и координатите на граничните точки на имот № 000708 по парцеларния план, които са постоянна величина, са едни и същи, макар граничните точки да са с различна номерация. Издадените въз основа на действащия план за земеразделяне - КВС с.Котеновци скици № Ф00336/31.07.2009 г. и № К00346/18.03.2010 г. на ОСЗ-Берковица са съобразени с парцеларния план и отразената в тях граница между имоти № 109066 и № 000708 е с оглед установените гранични точки. По делото не се установи да е проведена процедура за изменение на влезлия в сила план за земеразделяне, т.е. планът от 1995 г. е действащ и към настоящия момент.

От ангажираните по делото съдебно-технически експертизи и писмени доказателства обаче не се установи по категоричен и несъмнен начин точно къде фактически минава границата между двата съседни имота, дали  претендираните с иска спорни части от построената в имот № 000708 сграда, от оградената площ и от навеса попадат в имот № 109066 и ако действително попадат в този имот каква точно площ заемат от него. Замерванията на място, които е извършило вещото лице Д., за да определи площта на тези части в заключението от 18.01.2010г., не са достатъчно точни, тъй като не са извършени по метод, съобразен с чл. 18 от Наредба № 3 от 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. В заключението си от 01.03.2010г. по назначената съдебно-техническа експертиза (л.173-177) вещото лице Д.П. твърди, че при различните измервания на една и съща точка от границата между двата имота е допустима разлика в координатите й до 80 см., съгласно чл.18, ал.5, т.”б” от Наредба № 3 от 28.04.2005 г. Според вещото лице за съвсем точно трасиране на границите между двата имота е необходимо да се извършат геодезически измервания с тотална станция. В заключението си от 01.03.2010г. (л.188, т.4) вещото лице Д. констатира, че предвид скица № Ф00336/2009г. и информацията получена от ОД”З”-Монтана, границите между двата имота отново отразяват първоначалното им местоположение от плана за земеразделяне, т.е. преминават през сградата с разлика в най-голямата отсечка с 0,81 м. Тази констатация вещото лице е направило при изчисление на дължините от парцеларния план и КВС и съпоставка (наслагване) между тях.  И според това вещо лице за получаване на точна кадастрална информация относно разликите в местоположението на двете граници, предвид малкия размер на засегнатата площ от сградата (1,2 – 1,39 кв.м.) за прецизно установяване на застъпващите се площи, е абсолютно необходимо да се изготви комбинирана скица на трите местоположения на границите от лицензирана фирма, съгласно изискванията на ЗКИР и изчисление на допустимите грешки по чл.18 от от Наредба № 3 от 28.04.2005 г. И в съдебното заседание от 09.03.2010г. (л.198) вещото лице поддържа, че за уточняване на границите по координати е необходимо да се направи допълнителна разработка от лицензирана фирма. Въпреки тези становища на вещите лица, ищецът, който носи доказателствената тежест за установяване на правото си на собственост върху спорните части от имота, не ангажира допълнителни доказателства за точно установяване на границата между двата имота.

Разпоредбата на чл.18 от Наредба № 3 от 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри регламентира начина, по който се определя точността на нанесените в кадастралната карта поземлени имоти и сгради, като в ал.5, т.1 от същата са посочени допустимите стойности на грешката в абсолютното положение на подробна точка и грешката в разстоянието между две подробни точки за неурбанизирани територии, когато координатите на точките са определени чрез геодезически измервания. Съгласно буква „б” за точки от нетрайно материализирани граници на поземлени имоти грешката в абсолютното положение на подробна точка е до 120 см. С оглед констатацията на вещото лице Д., че границата между двата имота преминава през сградата с разлика в най-голямата отсечка с 0,81 м. и липсата на точна кадастрална информация по делото за местоположението на тази граница, съдът приема, че дори и да има разлики между действителното положение на имотната граница между имот № 000708 и имот № 109066 и отразената в плана за земеразделяне, то те са незначителни и са в рамките на допустимите отклонения, съгласно чл. 18 от Наредба № 3/2005 г.

С оглед на горното се налага извода, че ищеца не доказа първия елемент от състава на разпоредбата на чл.108 ЗС – правото си на собственост върху претендираните с исковата молба реални части от имота.

Недоказването на един от елементите от главното доказване по иска, води до недоказаност, а оттам и до неоснователност на иска по чл.108 ЗС. По изложените съображения предявения ревандикационен иск следва да бъде отхвърлен като неоснователен.

 

По негаторния иск с правно основание чл.109 от ЗС.

Съгласно разпоредбата на чл. 109 ЗС, собственикът може да иска прекратяване на всяко неоснователно действие, което му пречи да упражнява своето право. С негаторния иск, собственикът се защитава от посегателства, които без да отнемат владението му на движима вещ или недвижим имот, пречат на последния да осъществява своите собственически правомощия в пълен обем. Основание за защита чрез иска се поражда само при състояния, от които възникват заплашване и опасност от вредно и смущаващо въздействие, които субективно пречат и/или ограничават правомощията на потърсилия правната защита ищец. При упражняването на негаторния иск собственика-ищец трябва да докаже правото си на собственост и редом с него обстоятелствата (основанията), които са предизвикали потърсената съдебна защита и намеса (така и в Тълкувателно решение № 31/84 г. от 6.II.1985 г. по гр. д. № 10/84 г., ОСГК на ВС).

В настоящото производство, за успешното провеждане на иска по чл. 109 ЗС, следваше ищеца да установи не само, че е собственик на имот № 109066, но и че ответниците, като собственици на постройки - жилищна cгpaдa, навес и огpада, построена от жилищната сграда до навеса в съседния имот № 000708, с действията си накърняват правата му като собственик на имота. Следователно основателността на иска предполага доказване в съдебното производство на факта на наличие на такова положение в резултат на строежите, извършени от ответниците, което надхвърля пределите на позволеното и създава реални пречки за упражняване правото на собственост на ищеца в пълен обем.

Тези относими към фактическия състав на нормата на чл. 109 от ЗС обстоятелства не се установиха в производството.

Не се установи по делото по какъв начин изградените в имота на ответниците жилищна cгpaдa, навес и огpада пречат на ищеца да упражнява в пълен обем правото си на собственост или по някакъв начин смущават и ограничават това му право или го застрашават. Твърденията на ищеца, че извършеното в съседния имот строителство му пречи да ползва имота си съгласно неговото предназначение като земеделски имот, изразяващо се в засенчване на имота, оттичане на дъждовни и снежни води от покрива на сгpадите, превръщайки го в мучурлив терен, липса на проветрение, необходимо за земеделски култури, не се доказаха по делото. Напротив, от заключенията на вещите лица Т.А. и Д.Д. се установи, че имота на ищеца е необработваема земя, в него няма извършено строителство и че построените в имота на ответниците жилищна cгpaдa, навес и огpада не са пречка ищецът да ползва имота си като пасище, каквото е неговото предназначение. Не създава затруднения за ползването на имота, според заключенията, и наднесената над него част от втория етаж от жилищната сграда, построена в имот № 000708.

Не се доказа от ищцовата страна, че извършеното от ответниците строителство в имота им е незаконно. Напротив, установи се по делото, че за построената в имот № 000708 двуетажна жилищна сграда са издадени необходимите строителни книжа и строежът е изпълнен и завършен съгласно изготвената и одобрена строителна документация. Дори и да беше установено, че тази постройка е незаконна, това обстоятелство не е достатъчно, за да се приеме, че същата създава обективни пречки за пълноценно упражняване правото на собственост на ищеца, тъй като, както вече се установи, последния не представи доказателства, че постройката осуетява по някакъв начин осъществяването на правото му на собственост в пълен обем. В този смисъл е Решение № 316 от 18.02.2005 г. на ВКС по гр. д. № 2746/2003 г., IV г. о.

По изложените съображения, настоящия състав намира, че иска по чл.109 от ЗС не се доказа по основание и следва да бъде отхвърлен като неоснователен.

По отношение на разноските, с оглед изхода на процеса, на основание чл.78, ал.3 от ГПК, ищеца следва да заплати на ответниците направените в производството такива в размер 1 293 лева.

 

Водим от гореизложените мотиви съдът

 

Р   Е   Ш   И :

 

ОТХВЪРЛЯ предявените от П.О.П. с ЕГН ********** ***, СРЕЩУ В.Ц.И. с ЕГН ********** и В.В.И.,***, РЕВАНДИКАЦИОНЕН ИСК по чл.108 от ЗС за право на собственост върху 20.2 кв.м. от земеделски имот: пасище от 1 751 кв. м., представляващо имот № 109066, находящо се в землището на с. Котеновци с ЕКАТТЕ 39044, общ. Берковица, местност "Дренова глава", при граници и съседи - имот 240011 държавна гора, имот 240012, собственост на насл. Макавей А. Божинков, имот 240014, собственост на насл. на Първан И. Иванов, имот 000707 земи по чл.19, имот 000487, полски път, собственост на общ. Берковица, имот 000708, собственост на В.Ц.И. и имот 000711, собственост на П.О.П.,***, върху които е застроена част от жилищна сграда, 14 кв.м., върху които е застроена част от навес, който се ползва за гараж и 5 кв.м. в северната част на имота, приобщени с огpада, и НЕГАТОРЕН ИСК чл. 109 от ЗС за прекратяване нарушаването на правото на собственост чрез премахване на постройки - жилищна cгpaдa, навес и огpада, построена от жилищната сграда до навеса в имот № 000708, като НЕОСНОВАТЕЛНИ.

ПРИЗНАВА, на основание чл. 194, ал. 3 във вр. с ал. 2, изр. 1-во, предл. 2-ро от ГПК, неистинността на следните документи: партида на имот № 000708, открита на 21.06.2001г. и партида на имот № 109066, открита на 08.10.1998 г., и двете издадени на 12.02.2010г. от ОСЗ-Берковица, приложение № 1 и приложение № 2 към заключението на вещото лице Д.П. от 01.03.2010г. (л.178 и л.179 по делото).

ОСЪЖДА П.О.П. с ЕГН ********** *** да ЗАПЛАТИ на В.Ц.И. с ЕГН ********** и В.В.И.,***, направените по делото разноски в размер 1 293 (хиляда двеста деветдесет и три) лева.

 

Решението може да се обжалва пред Окръжен съд - Монтана в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                                                      

РАЙОНЕН СЪДИЯ: