МОТИВИ                                                                НОХД 496/2010год.

                                                                                   21.12.2010год.        

 

       С Обвинителен акт на РП-Берковица подсъдимият В.В.М. роден на ***г***, живущ ***  българин, бълг.гражданин, неженен, осъждан, безработен , със начално  образование    и  ЕГН **********    е  обвинен  в това,че на 04.11.2010год.  около 00,38 часа по ул.”Николаевска” в гр.Берковица  по посока на движение от гр.Монтана към жп прелеза в гр.Берковица управлявал лек автомобил марка „Рено Еспейс” с ДК № М 82-04 АН,собственост на Маргарита Петкова ценкова от гр.Чипровци, след употреба на алкохол ,при концентрация на алкохола в кръвта над 1,2 %о,а именно 1,63%о ,установена с техническо средство „Алкомер 931” с фабр. №02243458  и химическа експертиза по протокол №168/9.11.2010год. на НТЛ при ОДП гр.Монтана.  - престъпление по чл.343б ал.1 от НК.

      Прокурорът поддържа обвинението така,както е предявено,навежда доводи че деянието е безспорно установено и  доказано и моли съда за осъдителна присъда, като навежда доводи, че следва да се наложи наказание като се приложи разпоредбата на чл.54 от НК и наказанието се изтърпи ефективно ,тъй като са налице законни пречки за приложението на  чл.66 от НК  .

      Подсъдимият редовно призоваван ,се явява лично,признава вината си и дава обяснения.   

      Доказателствата по делото са писмени и гласни .

      Съдът ,след като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и логическо единство,както и във връзка с доводите и съображенията на страните,приема за установено следното:

      Подсъдимият М. ***. С четири присъди на  различни съдилища за времето от 16.04.1995год. до 06.04.2004год. за извършени умишлени престъпления от общ характер  е осъден на различни наказания- пробация и лишаване от свобода с приложение на разпоредбата на чл.66 от НК,както и ефективно. Подсъдимият не е правоспособен водач на МПС и не се води на отчет в КАТ гр.Монтана.

          На 04.11.2010год. при управление на лек  автомобил Рено Еспейс” с ДК № М 82-04 АН,собственост на Маргарита Петкова Ценкова от гр.Чипровци по ул.”Николаевска” в гр.Берковица  по посока на движение от гр.Вършец за гр.Берковица е  спрян от служители на при РУ „Полиция”- гр.Берковица  за извършване на  проверка .Водачът  се подчинил на подадения сигнал и спрял.Служителите при РУП-Берковица-свид.Д.З. и М.Е. му извършили проверка ,включително и с техническо средство „Алкомер 931” с фабр. №02243458  .Тъй като техническото средство показало наличие на алкохол в кръвта 2,15%о е издаден талон за вземане на кръв и извършване на химическа експертиза.Подс.М.  се явил в болницата в определения период от време и дал кръв.Съставен му е АУАН № 82А/04.11.2010год. При проверката подсъдимият не представил свидетелство за управление на МПС.След направена справка  е установено,че същият не е правоспособен водач . Видно от Протокол за физико-химическа експертиза №168/9.11.2010год. на НТЛ при ОДП-Монтана е ,че концентрацията на алкохол в кръвта на подсъдимия е била 1,63 промила.  

      Гореизложената фактическа обстановка се установява от обясненията на подсъдимия, свидетелските показания на свид.Д.З.-дадени в хода на съдебното следствие  и тези на свид.М.Е.,прочетени по реда на чл.281,ал.1,т.5 от НПК, на които съдът дава вяра като обективни, логически последователни, непротиворечиви и безпристрастни. Същата фактическа обстановка намира потвърждение и от събраните и надлежно приобщени към доказателственият материал по делото писмени доказателствени средства.     

         При така установената фактическа обстановка по делото съдът намира,че подс.В.В.М. *** е осъществил  от субективна и обективна страна състава на чл.343б ал.1 от НК

      Причините за извършване на престъплението-пренебрежително отношение към установения правов ред, в частност към правилата за движение .

       Предвид гореизложеното съдът призна подс. В.В.М.  за ВИНОВЕН по предявеното му обвинение и наложи съответното наказание от 5 /пет / месеца лишаване от свобода.   

     При определяне на  вида и размера на наказанието съдът съобрази всички обстоятелства с правно значение за неговата индивидуализация. Смекчаващ вината обстоятелство е единствено признанието на вината и съдействие за разкриване на истината чрез дадените обяснения.Отегчаващи вината обстоятелства са трайно установените  престъпни навици и множество осъждания.Предвид характеристичните данни на подсъдимия и наличието на предходни осъждания, съдът прецени и определи наказанието на  подс.М.   при условията на чл.54 от НК  и при превес на отегчаващи вината обстоятелства като го осъди на 5 /пет/ месеца „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” .

    С оглед личността  на подсъдимия  и конкретните особености на настоящият случай, съдът намира, че за постигане целите на чл.36 от НК и преди всичко за поправяне и превъзпитание на подсъдимия  е наложително ефективно изтърпяване на наложеното му наказание и с оглед на това ,че са налице законни пречки за приложението на чл.66,ал.1 от НК- към момента на извършване на престъплението подсъдимият е осъждан на лишаване от свобода ,търпяно ефективно . Предвид това  обстоятелство , съдът определи наказанието да се изтърпи ефективно от  подсъдимия при строг режим в затвор или  затворническо общежитие от закрит тип.

        Подсъдимият не е правоспособен водач и не притежава СУ на МПС ,поради това  съдът не   приложи  разпоредбата на чл.343Г от НПК и  не му  наложи  наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС ,тъй като никой не може да бъде лишаван от права ,каквито не притежава .

             С така наложеното по вид и размер наказание съдът счита,че ще могат да се постигнат целите и задачите на личната и генералната превенция,наказанието да въздейства поправително,възпитателно и предупредително по отношение на този подсъдим,както и по отношение на останалите граждани.

       Съдът осъди подсъдимия да заплати и направените разноски в процеса.

       Водим от гореизложените мотиви съдът постанови присъдата си.

 

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: