МОТИВИ                                                                НОХД 493/2010год.

                                                                                   22.12.2010год.        

 

       С Обвинителен акт на РП-Берковица подсъдимият В.И.С.- роден на ***г***, живущ ***- в настоящия момент в Затвора – гр.София, българин, бълг.гражданин, неженен, осъждан, безработен , с начално  образование    и  ЕГН **********   е обвинен в това,че на 02.01.2010год.  около 12,35 часа при условията на продължавано престъпление по път ІІ-81 в района на разклона за с.Комарево,обл.Монтана  по посока на движение от гр.Монтана за гр.Берковица управлявал лек автомобил „ВАЗ 2105” с ДК № С 86-06 ВН , собственост на Кирил Американов Николов  от гр.София, без да притежава свидетелство за управление на МПС и в едногодишен срок от наложеното му наказание с НП № 4800 /26.09.2008 год. на Началника на РУ на МВР -гр.Мездра за същото деяние  ,връчено  и влязло в законна сила на 24.09.2009год. - престъпление по чл.343в ал.2 от НК.

      Прокурорът поддържа обвинението така,както е предявено,навежда доводи че деянието е безспорно установено и  доказано и моли съда за осъдителна присъда, като навежда доводи, че следва да се наложи наказание като се приложи разпоредбата на чл.54 от НК и наказанието се изтърпи ефективно ,тъй като са налице законни пречки за приложението на  чл.66 от НК  .

       Подсъдимият редовно призоваван ,се явява лично. Признава се за виновен и  отказва да дава обяснения.

         Доказателствата по делото са писмени и гласни .

      Съдът ,след като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и логическо единство,както и във връзка с доводите и съображенията на страните,приема за установено следното:

      Подсъдимият С. ***- в момента е в Затвора гр.София.За времето от 28.06.2004год. до 14.09.2010год. за извършени умишлени престъпления от общ характер , с една присъда и едно определение за одобряване на споразумение  е осъден на различни срокове лишаване от свобода с приложение на разпоредбата на чл.66 от НК или ефективно.

      Подсъдимият не е правоспособен водач на МПС и за управление на такова без свидетелство за правоуправление му е съставен АУАН и с  НП №4800 /26.09.2008год. на Началника на РУ на МВР -гр.Мездра  е наказан по административен ред за същото нарушение,влязло в законна сила на 14.04.2009год. .Въпреки това подсъдимият е продължил да управлява МПС и на 02.01.2010год.  е извършил деянието.

          На 02.01.2010год. при управление на лек  автомобил „ВАЗ 2105” с ДК № С 86-06 ВН , собственост на Кирил Американов Николов  от гр.София по път ІІ-81 в района на разклона за с.Комарево,обл.Монтана  по посока на движение от гр.Монтана за гр.Берковица подс.С. е спрян от служители на при РУ на МВР-Берковица  за извършване на рутинна проверка. При проверката подсъдимият не представил свидетелство за управление на МПС.След направена справка  е установено,че същият не е правоспособен водач  и е наказан  по административен ред с НП на РУП- Мездра ,влязло в законна сила .

      След тази проверка подс.С. продължил да управлява въпросното МПС и на същия ден около 12,50часа на ул.”Николаевска” в гр.Берковица в района на жп прелеза  отново е спрян   за проверка от служители при РУП-гр.Берковица.Отново е установена липсата на СУ на МПС и на подс.С. е съставен АУАН №16.02.01.2010год.

      Гореизложената фактическа обстановка се установява от обясненията на подсъдимия, свидетелските показания на свид.Г.В. и Т.Г. и на Ц.И. и Д.З., на които съдът дава вяра като обективни, логически последователни, непротиворечиви и безпристрастни. Същата фактическа обстановка намира потвърждение и от събраните и надлежно приобщени към доказателственият материал по делото писмени доказателствени средства.  

            При така установената фактическа обстановка по делото съдът намира,че подс.В.И. *** е осъществил  от субективна и обективна страна състава на чл.343в ал.2  във връзка с чл.26,ал.1  от НК

      Причините за извършване на престъплението-пренебрежително отношение към установения правов ред, в частност към правилата за движение и упорито повторение на едно и също нарушение.

       Предвид гореизложеното съдът призна подс. В.И.С.     за ВИНОВЕН по предявеното му обвинение и наложи съответното наказание от 5 /пет / месеца лишаване от свобода.  

     При определяне на  вида и размера на наказанието съдът съобрази всички обстоятелства с правно значение за неговата индивидуализация. Смекчаващо вината обстоятелство е единствено признанието на вината и съдействие за разкриване на истината чрез дадените обяснения.Отегчаващи вината обстоятелства са упорито повторение на едно и също престъпление и множество наложени наказания по ЗДвП ,както и наличието на предишни осъждания.Предвид характеристичните данни на подсъдимия и наличието на предходни осъждания, съдът прецени и определи наказанието на  подс. С.  наказание при условията на чл.54 от НК  и при превес на отегчаващи вината обстоятелства като го осъди на 5 /пет/ месеца „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” .

    С оглед личността  на подсъдимия  и конкретните особености на настоящият случай, съдът намира, че за постигане целите на чл.36 от НК и преди всичко за поправяне и превъзпитание на подсъдимия  е наложително ефективно изтърпяване на наложеното му наказание и с оглед на това ,че са налице законни пречки за приложението на чл.66,ал.1 от НК- към момента на извършване на престъплението подсъдимият е осъждан и в момента изтърпява наказание лишаване от свобода, съдът постанови ефективно изтърпяване на присъдата при „строг” режим в затвор .

             С така наложеното по вид и размер наказание съдът счита,че ще могат да се постигнат целите и задачите на личната и генералната превенция,наказанието да въздейства поправително,възпитателно и предупредително по отношение на този подсъдим,както и по отношение на останалите граждани.

       Водим от гореизложените мотиви съдът постанови присъдата си.

 

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: