МОТИВИ                                                             НОХД  408/ 2010г.

                                                                                06.12.2010год.

 

       С Обвинителен акт на РП-Берковица подсъдимия А.С.Г. - роден на ***г*** , живущ ***, българин, български гражданин, разведен, неосъждан , с полувисше образование, не работи  и  с ЕГН **********  е обвинен в това, че на 29.05.2010 г. около 22,45часа по ул.”България” в гр.Вършец по посока на движение то центъра към заведение „Кристал” в района на хотел „Съни Гардън”   управлявал собствения си  лек автомобил марка “Фиат-Типо”  с  ДК№ РВ 39 22 МК , след  употреба на алкохол, при концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 %о,а именно 1,60%о , установена с физико-химическа  експертиза по Протокол №67/02.06.2010год. на НТЛ при ОД”Полиция”-гр.Монтана   -престъпление по чл.343б ал.1 от НК.

      Прокурорът  поддържа обвинението така както е предявено.

      Подсъдимият  на досъдебното производство  не се признава за виновен  и е дал обяснения като твърди,че е пил малко и не е бил пиян. В съдебно заседание,редовно призован  се явява лично и признава вината си.

      Доказателствата по делото са писмени и гласни.

      Съдът ,след като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и логическо единство,както и във връзка с доводите и съображенията на страните,приема за установено следното:

      На 29.05.2010 г. около 22,45часа     в гр.Вършец подсъдимият управлявал собствения си лек автомобил марка „Фиат Типо” с ДК №РВ 39-22 МК по  ул.”България по посока от центъра към заведение „Кристал”.В района на хотел „Съни Гардън” е спрян е от служителите на РУП-Вършец за извършване на съответна проверка,включително и с техническо средство за употреба на алкохол.Водачът отказал да бъде изпробван за употреба на алкохол  с техническо средство “Алкомер  931” ,с фабр. №0249498 тариран и годен за работа до месец октомври 2010год.  .Издаден е и талон за кръвна проба,като подс.Г.   се  явил в болничното заведение в гр.Вършец и   дал кръв за медицинско изследване.От Протокол №67/02.06.2010год. на НТЛ при ОДП-Монтана за извършена химическа експертиза е видно,че концентрацията на алкохол в кръвта на подсъдимия е била 1,60 %о. Съставен му е АУАН №11А/29.05.2010год. на РУ „Полиция”-гр.Вършец.

     Гореизложената фактическа обстановка се установява от показанията на свидетелите Р.М. и П.А. ,дадени в хода на съдебното следствие които съдът кредитира като обективни, безпротиворечиви и безпристрастни, още повече че същите са поели отговорност на основание чл.290 от НК и няма индиция за тяхната заинтересованост, както и от събраните по делото писмени доказателства.

      При така установената фактическа обстановка по делото съдът намира,че подс. А.С.Г. *** е осъществил  от субективна и обективна страна състава на чл.343б ал.1 от НК

      Причините за извършване на престъплението-пренебрежително отношение към установения правов ред,в частност към правилата за движение.

       Предвид гореизложеното съдът призна подс. А.С.Г.      за ВИНОВЕН по предявеното му обвинение и наложи съответното наказание от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

      Санкцията на чл. 343 Б ал.1 от НК предвижда за извършеното от подсъдимия престъпление наказание лишаване от свобода до една година. За горепосоченото престъпление няма предвиден специален законов минимум и важи общия такъв на наказанието лишаване от свобода, който е  три месеца. При индивидуализирането на наказанието на  подсъдимия съдът отчете  от една страна като смекчаващи  вината обстоятелства чистото  съдебно минало на подсъдимия / същият не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл.78А от НК /, признанието на вината,  липсата на неблагоприятни последици от деянието му. Като отегчаващи отговорността  на подсъдимия обстоятелства съдът отчете отказа му да съдейства за разкриване на обективната истина и факта , че е допуснал  да управлява след употреба на алкохол.С оглед на изложеното съдът прие, че е налице превес на смекчаващи отговорността на подсъдимия обстоятелства, без наличие на изключително или многобройни такива, водещи до несъразмерност на предвиденото в закона най-леко наказание. Затова и на основание чл. 54 от НК, съдът определи размерът на наказанието ЛОС под средния размер, а именно- лишаване от свобода в размер от четири месеца. 

    Не са налице законни пречки за приложението на чл.66 ал.1 от НК в процесния случай-размерът на наложеното наказание е до една година лишаване от свобода и съдът намира,че за постигане на целите ,визирани в чл.36 от НК и преди всичко за поправянето и превъзпитанието на подсъдимия не се налага същият да изтърпи ефективно наложеното му наказание.Ето защо и предвид гореизложеното съдът постанови изпълнението на това наказание да бъде  ОТЛОЖЕНО за изпитателен срок  от ТРИ ГОДИНИ,считано от влизане в законна сила на настоящата присъда.

            Подсъдимият  е правоспособен водач,поради което съдът  приложи  императивната разпоредба на чл. 343г във вр. с чл. 343 б, ал.1,във вр. с чл. 37, т. 7 от НК и му наложи наказание  лишаване от право да управлява МПС за срок от тринадесет месеца,считано от влизане на присъдата в законна сила,като се приспадне времето на лишаване от това право по административен ред.  

              С така наложеното по вид и размер наказание съдът счита,че ще могат да се постигнат целите и задачите на личната и генералната превенция,наказанието да въздейства поправително,възпитателно и предупредително по отношение на този подсъдим,както и по отношение на останалите граждани.

            Водим от гореизложените мотиви съдът постанови присъдата си.                                                      

                                                              

 

                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: