МОТИВИ:                                                                      НОХД №396 / 2010г.

                                                                                13.12.2010 год.

 

                С обвинителен акт  на РП – Берковица подсъдимият М.Г.К. - род. на ***г***, живущ *** българин, бълг. гражданин , неженен, неграмотен, безработен, осъждан, ЕГН **********     обвинен в това, че на 10.08.2007г. в гр. Вършец, обл.Монтана,като непълнолетен ,но след като  разбирал свойството и значението на деянието си и могъл да ръководи постъпките си и в условията на повторност ,като случаят не е маловажен  отнел от владението на П.И.А. *** от 400лв.,без съгласието на собственика и с намерение противозаконно да я присвои –престъпление по  чл.195 ал.1т.7 във връзка с чл.194 ал.1 ,чл.28 ал.1 и чл.63,ал.1,т.3 от НК .

    Както и за това,че на 20.08.2007г. в гр. Вършец, обл.Монтана,като непълнолетен ,но след като  разбирал свойството и значението на деянието си и могъл да ръководи постъпките си, след предварителен сговор с подсъдимия В.П.В. *** и при условията на продължавано престъпление и  повторност, като случаят е немаловажен отнел от владението на П.И.А. *** марка „ЧЗ”,модел 27 с фабр.№958975 на стойност 120лв. и 42 щатски долора на стойност 60,96лв. ,всичко на обща стойност 180,96лв.,без съгласието на собственика и с намерение противозаконно да ги присвои ,поради което и на основание чл.195 ал.1т. 5 и 7 във връзка с чл.194 ал.1 ,чл.26 ал.1 и чл.63,ал.1,т.3 от НК

           Със същия обвинителен акт подсъдимия В.П.В.,  роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, неженен, неграмотен, безработен , осъждан, ЕГН **********  е обвинен в това,че на 20.08.2007г. в гр. Вършец, обл.Монтана,като непълнолетен ,но след като  разбирал свойството и значението на деянието си и могъл да ръководи постъпките си, след предварителен сговор с подсъдимия В.П.В. *** и при условията на повторност, като случаят е немаловажен отнел от владението на П.И.А. *** марка „ЧЗ”,модел 27 с фабр.№958975 на стойност 120лв. и 42 щатски долора на стойност 60,96лв. ,всичко на обща стойност 180,96лв.,без съгласието на собственика и с намерение противозаконно да ги присвои ,поради което и на основание чл.195 ал.1т. 5  във връзка с чл.194 ал.1 , чл.63,ал.1,т.3 от НК  .

         Представителят на Районна прокуратура поддържа обвинението.

          Подсъдимият М.Г.К. на досъдебното производство се признава за виновен по предявеното му обвинение и дава подробни обяснения.

          Подсъдимият В.П.В.  също на досъдебното производство се признава за виновен и дава обяснения.

          Защитникът им моли съда наказанието да бъде определено при условията на чл.55 от НК, предвид обстоятелството че производството се развива по реда на съкратено съдебно следствие-чл.371,т.2 от НПК като признават изцяло фактите,изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и дават съгласие да не се събират доказателства за тези факти ,а при постановяване на присъдата да се ползва самопризнанието им и доказателствата от досъдебното производство.

         Производството се разви при условията и реда на чл.370 ал.1 и сл. от НПК /чл.371 т.2 от НПК/ - съкратено съдебно следствие, предшествано от предварително изслушване на страните.

         Доказателствата по делото са писмени и гласни. На основание чл.373 ал.1 във вр/ка с чл.372 ал.3 от НПК във вр/ка с чл.283 от НПК съдът прие, прочете и огласи доказателствения материал, без да извършва разпит на подсъдимите и свидетелите.Подсъдимите признаха изцяло фактите,изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и дадоха съгласие да не се събират доказателства за тези факти.

         Съдът след като прецени събраните по делото доказателства в тяхната взаимна връзка и единство и като взе предвид доводите и становищата на страните, приема за установено следното:

Подсъдимият М.Г.К. ***, неженен. За времето от 31.03.2007 година до 11.07.2009 година с десет,влезли в законна сила  присъди на Берковският районен съд за умишлени престъпления от общ характер- кражба и грабеж на чуждо имущество е осъден на обществено порицание, пробация и различни срокове лишаване от свобода, последните изтърпявани при условията на чл.66 ал.1 от НК или ефективно.     Живее в гр. Вършец, кв. Изток, ул.”Трета” № 5.  Към настоящият момент е в Затвора Враца по изтърпяване на наказание лишаване от свобода. Към момента на деянието е осъждан не обществено порицание по НОХД №43/2007год. на БРС.

Подсъдимият В.П.В. е роден на ***г***. Живее в гр.Вършец, кв. Изток, неженен, осъждан е с три присъди на различни съдилища за извършени престъпления, като са му наложени наказания "пробация" и "лишаване от свобода за срок от 5 месеца". Към настоящия момент е в Затвора –Враца.Към момента на деянието не е  осъждан .

Двамата подсъдими са добри познати, неграмотни са, назначен им е защитник-адвокат на досъдебното производство-адв.А.К..*** подс.М.К. влязъл в дома на св.П.И.А. ***.Оттам отнел 400лв.,които били на банкноти с различен номинал.

След това на 20.08.2007год. отново влязъл в дома на св.А. ,но този път заедно с подс.В.П.В.,при което отнели от дома му пистолет марка „ЧЗ”,модел 27 с фабр.№958975 и 42 щатски долара.След извършване на деянието двамата подсъдими продали пистолета на св.Кирчо Владимиров Киров от гр.Вършец за сумата от 100лв.,а доларите обменили в лева в клона на Банка ДСК-Вършец с помощта на св.Цанко Владов К. ***.

Съгласно заключението на вещото лице по изготвената съдебно-оценъчна експертиза противозаконно отнетия пистолет марка „ЧЗ” ,модел 27 с фабр.№958975 е на стойност 120лв.,а 42 щатски долара към датата на извършване на деянието / 20.08.2007год. / по курса на БНБ са 60,96лева.

Двамата подсъдими извършили деянието като непълнолетни,но в състояние да ръководят постъпките си и да разбират свойството и значението на деянието си.

Подс.К. е извършил деянието при условията на продължавано престъпление и повторност ,като случаят не е маловажен.

          Гореизложената фактическа обстановка се установява от свидетелските показания на П.А.,Кирчо Киров и Цанко К.. Съдът изцяло кредитира показанията на тези свидетели. Същите са обективни, логически последователни и в унисон със събрания в производството писмен доказателствен материал. Фактическата обстановка се потвърждава и от събраните по делото писмени доказателства. В тази насока са и самопризнанията на подсъдимите.

         При така установената фактическа обстановка и при този разбор на доказателствата намира, че с деянието си подсъдимият М.Г.К. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по - престъпление по чл.195 ал.1т. 5 и 7 във връзка с чл.194 ал.1 ,чл.26 ал.1 ,чл.28,ал.1 и чл.63,ал.1,т.3 от НК  

          Съдът намира също,че с деянието си подс.В.П.В. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.195 ал.1т. 5  във връзка с чл.194 ал.1 , чл.63,ал.1,т.3 от НК.              Обективните данни по делото сочат, че именно подсъдимите М.Г.К.  и В.П.В.  са извършили описаното по-горе инкриминирано деяние.

         От субективна страна престъплението е извършено с пряк умисъл- подсъдимите са съзнавали общественоопастният характер на деянието, предвиждали са настъплането на общественоопастните последици и са искали настъпването на тези последици.

          Причини за извършване на престъплението се свеждат до ниско правосъзнание и пренебрежително отношение към установените общозадължителни правила на поведение.

          За извършеното от подсъдимите М.Г.К. и  В.П.В. престъпление съдът им наложи и на двамата съответното наказание от ПРОБАЦИЯ по чл.42а,т.1,2 и 6 за различни срокове на всеки подсъдим според участието им в извършване на деянието.

Двамата подсъдими са извършители на тежко умишлено престъпление по смисъла на чл.93 от НК.   

         При определяне вида и размера на наказанието на всеки подсъдим съдът счита, че е съобразил всички обстоятелства с правно значение за неговата индивидуализация, като го определи при условията на чл. 55, ал. 1, т. 2,б.Б вр. с чл. 2, ал. 2 НК СЪОБРАЗЯВАЙКИ нормата на чл. 373, ал. 2 НПК – с оглед вида на производството независимо от това дали са налице условия за приложение на чл. 55 НК, съдът е длъжен да определи наказанието при хипотезата на цитираната норма. Съдът приложи чл. 58а НК преди изменението му с ДВ бр. 26/2010 г. предвиждат горната възможност за приложение на чл. 55 НК и без да са налице многобройни или изключителни смекчаващи отговорността обстоятелства, съобразявайки чл. 2, ал. 2 НК.  

                   С така наложеното по вид и размер наказание съдът, счита, че ще могат да се постигнат целите и задачите на личната и генералната превенция, а наказанието да въздейства поправително, предупредително и възпитателно по отношение на тези подсъдими и по отношение на останалите граждани.

                   Водим от гореизложените мотиви съдът постанови присъдата си.

 

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: