МОТИВИ ПО НОХД № 369/10 г. ПО ОПИСА НА РС – Берковица

14.12.2010год.

 

         С Обвинителен акт на РП-Берковица подсъдимия А.Т.Р. - роден на ***г***, живее           в село Лиляче , българин, български гражданин , неженен, неграмотен, безработен, осъждан, ЕГН ********** е обвинен в това, че на 29.05.2002 година срещу 30.05.2002 година, в гр.Вършец, като действал в съучастие с подсъдимите И.С.Г., И.С.Г. и И.С.Н. като съизвършители и чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот отнел от владението на Р.Г.С.,***, чужди движими вещи: 2бр. медни казани за варене на ракия- 200литров на стойност 375лв. и друг - 300литров на стойност 562 лв., или общо двата на стойност 944 лв., без съгласието на собственика и с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието било извършено при условията на повторност, а случаят не е маловажен- престъпление по   чл. 195, ал.1, т. 3 и т. 7 във вр. с чл. 194, ал.1, вр. с чл. 20, ал.2 и чл.28, ал.1 от НК

       Със същия Обвинителен акт  подсъдимия И.  С.Н.- роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин , неженен , неграмотен , безработен , осъждан , ЕГН ********** е обвинен в това, че на 29.05.2002 година срещу 30.05.2002 година в гр.Вършец, като действал в съучастие с подсъдимите И.С.Г., И.С.Г. и А.Т.Р. като съизвършители и чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот отнел от владението на Р.Г.С.,***, чужди движими вещи: 2бр. медни казани за варене на ракия-200-литров на стойност 375лв. и друг - 300литров на стойност 562 лв., или общо двата на стойност 944 лв., без съгласието на собственика и с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието било извършено при условията на опасен рецидив, а случаят не е маловажен- престъпление по чл. 196, ал.1, т.2, във вр. с чл. 195, ал.1, т. 3 във вр. с чл. 194, ал.1, вр. с чл. 20, ал.2 и чл. 29, ал.1, б."Б" от НК

          Обвинен е и  подсъдимия И.С.Г.- роден на *** ***, живее в гр.Вършец, българин, български гражданин, неженен, неграмотен, безработен, осъждан, ЕГН: **********  в това, че на 29.05.2002 година срещу 30.05.2002 година, в гр.Вършец, като действал в съучастие с подсъдимите И.С.Н., И.С.Г. и А.Т.Р. като съизвършители и чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот отнел от владението на Р.Г.С.,***, чужди движими вещи: 2 бр. медни казани за варене на ракия-200-литров на стойност 375лв. и друг - 300литров на стойност 562 лв., или общо двата на стойност 944лв., без съгласието на собственика и с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл. 195,ал.1, т. 3 във вр. с чл. 194, ал.1, вр. с чл. 20, ал.2 от НК

     Със същия Обвинителен акт е обвинен и подсъдимия И.С.Г. - роден на *** ***, живее в гр.Вършец, българин, български гражданин, неженен, неграмотен, безработен, ЕГН **********  в това, че на 29.05.2002 година срещу 30.05.2002 година, в гр.Вършец, като действал в съучастие с подсъдимите И.С.Г., И.С.Г. и А.Т.Р. като съизвършители и чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот отнел от владението на Р.Г.С.,***, чужди движими вещи: 2бр. медни казани за варене на ракия-200 литров на стойност 375лв. и друг - 300литров на стойност 562 лв., или общо двата на стойност 944 лв., без съгласието на собственика и с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието било извършено при условията на повторност, а случаят не е маловажен- престъпление по чл. 195, ал.1, т. 3 и т.7 във вр. с чл. 194, ал.1, вр. с чл. 20, ал.2 и чл. 28, ал.1, от НК .

 Прокурорът поддържа обвинението по отношение на четиримата подсъдими във вида в който е предявено.В хода на съдебната прения прави искане на подсъдимите да бъде наложено наказание лишаване от свобода ,като счита ,че   наказанието следва да бъде изтърпяно ефективно.По отношение на подс.И.Г.С. с оглед чистото му съдебно минало изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода да се отложи на основание чл.66 от НК.

                 Защитникът им моли съда наказанието да бъде определено при условията на чл.55 от НК, предвид обстоятелството че производството се развива по реда на съкратено съдебно следствие-чл.371,т.2 от НПК като признават изцяло фактите,изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и дават съгласие да не се събират доказателства за тези факти ,а при постановяване на присъдата да се ползва самопризнанието им и доказателствата от досъдебното производство.

          Производството се разви при условията и реда на чл.370 ал.1 и сл. от НПК /чл.371 т.2 от НПК/ - съкратено съдебно следствие, предшествано от предварително изслушване на страните.

          Доказателствата по делото са писмени и гласни. На основание чл.373 ал.1 във вр/ка с чл.372 ал.3 от НПК във вр/ка с чл.283 от НПК съдът прие, прочете и огласи доказателствения материал, без да извършва разпит на подсъдимите и свидетелите.Подсъдимите признаха изцяло фактите,изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и дадоха съгласие да не се събират доказателства за тези факти.

     Съдът след като прецени събраните по делото доказателства в тяхната взаимна връзка и единство и като взе предвид доводите и становищата на страните, приема за установено следното:

 

Подсъдимият А.Т.Р. е роден на *** ***. Живее в село Лиляче, обл.Враца. Осъждан за престъпление от общ характер с няколко присъди.

Подсъдимият И.С.Н. е роден на ***г***. Живее в гр.Вършец. Осъждан е за престъпления от общ характер с множество присъди.

Подсъдимият И.С.Г. е роден на *** ***. Живее в гр.Вършец. Осъждан е с една присъда през 1997година за престъпления от общ характер по чл. 198, ал.1 от НК. Реабилитиран по право.            Подсъдимият И.С.Г. е роден на *** ***. Живее в гр.Вършец. Осъждан е с множество присъди за престъпления от общ характер.

    От събраните в хода на разследването доказателства се очерта следната фактическа обстановка:

Свидетелката Р.Г.С. притежава стара къща, находяща се в гр.Вършец, ул."Република" № 50. Taм тя използвала избеното помещение за складиране на домакински съдове.

На 29.05.2002 година подсъдимите били употребили алкохол. Под негово въздействие решили да извършат кражба в дома на свидетелката Р.С.. Подс.И.Н. и И.С. били работили при нея и знаели, че в къщата на ул."Република” № 50 не живее никой, но там има медни казани. В изпълнение на намерението си подсъдимите отишли до къщата, прескочили оградата и влезли в двора. Подс.А.Т. и И.С. останали да пазят, а останалите двама отишли до мазето. И.С. счупил катинара с помощта на метален прът. След като проникнали в избеното помещение намерили два казана, завити в найлонов чувал. Казаните били медни. Единият от тях 200-литров, а другия- 300 литров. Изнесли ги последователно и прехвърлили през оградата.След това ги занесли до махалата ,където живеят и укрили в местността "Манастирска река". С помощта на брадви насекли казаните на парчета, но били заловени от полицейски служители, които ги хванали и отвели в полицията. Така престъплението било разкрито.

От изложената фактическа обстановка е видно, че на 29.05.2002 година срещу 30.05.2002 година, в гр.Вършец, четиримата подсъдими като действали в съучастие по между си като съизвършители и чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот отнели от владението на Р.Г.С. ***, чужди движими вещи: 2бр. медни казани за варене на ракия- 200литров на стойност 375лв. и друг - 300литров на стойност 562 лв., или общо двата на стойност 944 лв. ,без съгласието на собственика и с намерение противозаконно да ги присвоят, като деянието било извършено при условията на повторност за подсъдимия А.Р. и И.С.- чл.195, ал.1 т. 3 и т. 7 във вр. с чл. 194, ал.1, вр. с чл. 20, ал.2 и чл. 28, ал.1 от НК , а за подс. И.Н. при условията на опасен рецидив- престъпление по  чл. 196, ал.1 т. 2 във вр. с чл. 195, ал.1, т. 3 и т. 7 във вр. с чл. 194, ал.1, вр. с чл. 20, ал.2 и чл. 29, ал.1, б."Б" от НК, за останалия  И.С.Г.-извършеното престъпление е по чл. 195, ал.1, т. 3 във вр. с чл. 194, ал.1 ,вр. с чл. 20, ал.2 от НК.   

      Гореизложената фактическа обстановка се установява от свидетелските показания на Р.С. и Ангел Кирилов Киров . Съдът изцяло кредитира показанията на тези свидетели. Същите са обективни, логически последователни и в унисон със събрания в производството писмен доказателствен материал. Фактическата обстановка се потвърждава и от събраните по делото писмени доказателства. В тази насока са и самопризнанията на подсъдимите.

          При така установената фактическа обстановка и при този разбор на доказателствата намира, че с деянието си подсъдимият А.Т.Р.  е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по - престъпление по чл.195 ал.1т. 5 и 7 във връзка  с чл. 194, ал.1, вр. с чл. 20, ал.2 и чл.28, ал.1 от НК

          Съдът намира също,че с деянието си подс. И.  С.Н.  е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл. 196, ал.1, т.2, във вр. с чл. 195, ал.1, т. 3 във вр. с чл. 194, ал.1, вр. с чл. 20, ал.2 и чл. 29, ал.1, б."Б" от НК .

           Подс. И.С.Г. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл. 195,ал.1, т. 3 във вр. с чл. 194, ал.1, вр. с чл. 20, ал.2 от НК

            И подс. И.С.Г. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.195, ал.1, т. 3 и т.7 във вр. с чл. 194, ал.1, вр. с чл. 20, ал.2 и чл. 28, ал.1, от НК .

            Обективните данни по делото сочат, че именно подсъдимите са извършили описаното по-горе инкриминирано деяние.

         От субективна страна престъплението е извършено с пряк умисъл- подсъдимите са съзнавали общественоопастният характер на деянието, предвиждали са настъпването на общественоопастните последици и са искали настъпването на тези последици.

          Причини за извършване на престъплението се свеждат до ниско правосъзнание и пренебрежително отношение към установените общозадължителни правила на поведение и стремеж за облагодетелстване по неправомерен начин.

          За извършеното от подсъдимите  престъпление съдът  наложи  на всички наказание 5 /пет/ месеца ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което следва да бъде изтърпяно ефективно на основание чл.61 т.2  от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража при “строг” режим и осъдените се настанят в затворническо общежитие от закрит тип. Съдът намира, че единствено с налагането на ефективно наказание е възможно да се въздейства на подсъдимите И.С.Г., А.Р. и И.С.Н. ,а на подс.И.С.Г. изпълнението на наказанието следва да се отложи на основание чл.66 от НК за срок от 3 години.     Подсъдимият към момента на извършване на деянието не е осъждан за извършено престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност,поради което съдът намери,че не са налице законни пречки за приложението на чл.66,ал.1 от НК и отложи изпълнението на така наложеното наказание за изпитателен срок от три години. 

        По отношение обаче на подсъдимия А.Т.Р. предвид  предходните осъждания и предвид обстоятелството,че същият е извършил деянието в изпитателния срок на осъждането си с присъда по НОХД №313/2001год. на Районен съд Берковица ,съдът определи наказанието да се изтърпи ефективно от него при строг режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип и на основание чл.68,ал.1 съдът приведе в изпълнение наложеното с тази присъда наказание от 6 месеца  лишаване от свобода.

         При определяне вида и размера на наказанието на всеки подсъдим съдът счита, че е съобразил всички обстоятелства с правно значение за неговата индивидуализация, като го определи при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 вр. с чл. 2, ал. 2 НК СЪОБРАЗЯВАЙКИ нормата на чл. 373, ал. 2 НПК – с оглед вида на производството независимо от това дали са налице условия за приложение на чл. 55 НК, съдът е длъжен да определи наказанието при хипотезата на цитираната норма. Съдът приложи чл. 58а НК преди изменението му с ДВ бр. 26/2010 г. предвиждат горната възможност за приложение на чл. 55 НК и без да са налице многобройни или изключителни смекчаващи отговорността обстоятелства, съобразявайки чл. 2, ал. 2 НК.  

На основание чл. 189, ал. 3 НПК, съдът:

Осъди подсъдимите  И.С.г.А.т.Р., И.С.Г. и И.С.Н. *** със снета по делото самоличност и ЕГН  да заплатят СОЛИДАРНО по сметка на ВСС сумите – 40 /четиридесет/ лева деловодни разноски – изплатено възнаграждение на вещо лице и 5 / пет / лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист.

 

         

 

                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ  :