Р  А  З  П  О  Р  Е  Ж  Д  А  Н  Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 16.12.2010г.

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица……………………….наказателна колегия в закрито заседание на 16 декември…..…………………………………… през две хиляди и десета година…………………….…………………………в състав:

 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕОНОРА ФИЛИПОВА

 

като разгледа докладваното от съдията ФИЛИПОВА НЧХД № 513 по описа за 2010 г……………………и за да се произнесе взе предвид следното:

        

         Делото е образувано по повод подадена от С.Л.М. тъжба срещу Г.Г.Г., в която обвинява последния за извършено престъпление по чл. 148, ал. 2 във в-ка с ал. 1, т. 3 във в-ка с чл. 147, ал. 1 пр. ІІ НК – клевета на длъжностно лице при или по повод изпълнение на службата му, както и по чл. 148, ал. 1, т. 3 във в-ка с чл. 146, ал. 1 НК – обида на длъжностно лице при или по повод изпълнение на службата му. Тъжителят сочи като момент на извършване на противоправните деяния от страна на подсъдимия 28.09.2009 г., когато подсъдимият подал сигнал до Дирекция Инспекторат на МВР и жалба от 13.12.2007 г. По повод оплакванията си тъжителят подал жалба до РП-Берковица, като с Постановление от 22.07.2010 г. (без да е отбелязано дали е влязло в законна сила) е отказано образуването на досъдебно производство.

         В изпълнение на задълженията си по чл. 250 и сл. от НПК съдия-докладчика констатира, че са налице основанията за прекратяване на наказателното производство по чл. 250, ал. 1, т. 1 във в-ка с чл. 24, ал. 4 НПК.

         Когато едно престъпление, предвидено в Особената част на НК се преследва по тъжба на пострадалия, за да бъде образувано наказателно производство, тъжбата следва да бъде подадена в шестмесечен срок от деня, когато пострадалият е узнал за извършване на престъплението или от деня, в който пострадалият е получил съобщение за прекратяване на досъдебното производство на основание, че престъплението се преследва по тъжба на пострадалия (чл.81, ал. 3 НПК). В конкретния случай тъжителят се позовава на втората хипотеза от цитирания текст. Макар да не сочи кога постановлението на РП-Берковица му е станало известно, то видно от датата на постановяването му, към момента на депозиране на тъжбата в съда шестмесечния срок не е изминал.

         Съдия-докладчика  намира, че подадената тъжба е просрочена. Според посочените от тъжителя дати на подавани от него рапорти по повод жалби от подсъдимия (29.10.2009 г. и 13.12.2007 г.), то безспорно шестмесечния срок от узнаване за извършено престъпление отдавна е изтекъл. Не е налице обаче и втората хипотеза на чл. 81, ал. 3 НПК. За да е налице тази предпоставка за допустимост на подадената тъжба, следва да е налице образувано досъдебно производство, в хода на което е установено, че отговорността за разследваното престъпление се търси по тъжба на пострадалия, поради което на това основание (чл. 243 НПК) образуваното досъдебно производство се прекратява. Срокът за подаване на тъжба до съда в този случай е шестмесечен, считано от датата, на която пострадалият е узнал за постановлението на прокурора за това прекратяване. В настоящия случай не е налице образувано досъдебно производство въобще. Досъдебно производство се образува, когато са налице законен повод и достатъчно данни за извършено престъпление. Именно наличието на втората предпоставка е констатирала Районна прокуратура гр. Берковица, поради което е отказала образуване на досъдебно производство съгласно правомощията си по чл. 213 НПК. Отказ от образуване на досъдебно производство не е тъждествено по своята същност понятие с прекратяване на досъдебното производство. Разпоредбата на чл. 81, ал. 3 НПК предполага образувано досъдебно производство, т.е. наличие на законен повод и достатъчно данни за извършено престъпление. Това престъпление обаче, според разпоредбите в Особената част на НК се преследва по тъжба на пострадалия. Когато в шестмесечен срок от узнаването за прекратяване на досъдебното производство на това основание пострадалото лице подаде тъжба до съответния съд, то са налице предпоставките за образуване, респективно развитие на наказателно производство. В конкретния случай тези предпоставки не са налице, поради което на основание чл. 250, ал. 1, т. 1 във в-ка с чл. 24, ал. 4, т. 2 във в-ка с чл. 81, ал. 2 НПК образуваното вече наказателно производство следва да бъде прекратено.

По горните съображения съдия-докладчика

РАЗПОРЕДИ:

      ПРЕКРАТЯВА наказателното производство, образувано по тъжба от С.Л.М. срещу Г.Г.Г..

         РАЗПОРЕЖДАНЕТО подлежи на обжалване пред ОС-Монтана в 7-дневен срок от съобщаването му.

         РАЗПОРЕЖДАНЕТО да се връчи на тъжителя и обвиняемия.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: