Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

гр. Берковица, 08.12.2010г.

 

ЮЛИТА Г., съдия-докладчик по НОХД №503 по описа на Районен съд Берковица за 2010 година, като се запознах с материалите по делото и съобразявайки разпоредбата на чл. 248, ал. 2 от НПК, установих следното:

 

Съдът намира, че на досъдебното производство са допуснати отстраними съществени нарушения на процесуалните правила, довели до ограничаване на процесуалните права на обвиняемата Е.Г.Г., които се изразяват в следното:

Видно от приложения протокол за разпит на обвиняем /л. 92 от ДП/ на обвиняемата е извършен разпит,който е проведен на 05.11.2010год.По делото са приложени две постановления за привличане на обвиняем, които обаче не са предявени на обвиняемата  и не са подписани от нея.Това обстоятелство сочи ,че обвиняемата не е привлечена в това й качество и не й е предявено постановлението за привличане на обвиняем преди извършване на съответния разпит. На 19.11.2010г.  на  обвиняемата са предявени материалите, събрани при разследването.

Видно е от гореизложеното, че е допуснато нарушение на разпоредбата на чл. 219,ал.4 от НПК, съгласно която разследващият орган предявява постановлението за привличане на обвиняемия,като му дава възможност да се запознае с пълното му съдържание,а при нужда дава допълнителни  разяснения.Разследващият орган връчва срещу подпис препис от постановлението на обвиняемия.След привличането в качеството на обвиняем и предявяване на постановлението за привличане, незабавно се пристъпва към разпит на обвиняемия по реда на чл. 138 от НПК. В случая разпитът на обвиняемата е проведен без същата да е  привлечена в това й качество. 

Допуснатото процесуално нарушение на досъдебното производство е съществено, тъй като ограничава правата на обвиняемата и нейното право на защита – същата е разпитана в качеството й на обвиняемо лице,без да е привлечена в същото процесуално качество и без да й е връчен препис от постановлението.

С оглед на гореизложеното, съдебното производство следва да бъде прекратено и делото върнато на прокурора, като при връщането да се спази поредността на действията по привличане на обвиняеми, разпит на обвиняемата и предяваване на разследването – да се извърши  привличане на обвиняемото лице, като й се предяви постановлението по реда на чл. 219 НПК, след привличането незабавно да се извърши разпит на обвиняемата по реда на чл. 221 от НПК и след извършване на действията по чл. 226 НПК, разследващият орган да извърши ново предявяване на разследването по чл. 227 от НПК.

Водим от горното и на основание чл. 249, ал. 1 вр. с чл. 248, ал. 2, т. 3 от НПК, съдията-докладчик

 

Р А З П О Р Е Д И:

 

ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД №503/2010г. по описа на РС  Берковица.

ВРЪЩА делото на РП Берковица за изпълнение на указанията в обстоятелствената част.

РАЗПОРЕЖДАНЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок от връчването на преписа, пред ОС – Монтана.

 

                                     

 СЪДИЯ-ДОКЛАДЧИК: