О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

гр. Берковица, 17.12.2010г.

 

 

Берковски районен съд, І състав, в закрито заседание на седемнадесети декември през две хиляди и десета година в състав:

                                                                                                         

Председател: Калин Тодоров

 

като разгледа докладваното от съдия Тодоров АН дело № 524 по описа за 2010 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е образувано по жалба на П.А.К. *** срещу Наказателно постановление № 273/24.11.2010 г. на Кмета на Община Берковица.

            Съгласно чл. 59, ал. 1 от ЗАНН Наказателното постановление подлежи на обжалване пред районния съд, в района на който е извършено или довършено нарушението, като нарушителят и поискалият обезщетение могат да обжалват постановлението в седемдневен срок от връчването му (ал.2). Видно от приложеното към делото известие за доставяне Наказателното постановление е връчено на жалбоподателя на 02.12.2010 г. В Наказателното постановление изрично е указано, че не е окончателно и може да се обжалва чрез Общинска администрация Берковица пред БРС в седемдневен срок. Срокът, в който жалбоподателят е могъл да подаде жалба срещу постановлението, е изтекъл на 09.12.2010г. Жалбата е постъпила обаче в администрацията на наказващия орган на 10.12.2010 г., което се установява от входящия номер с тази дата, отбелязан върху жалбата, както и от писмо изх. № ОИ-9400-4505 (1) от 14.12.2010г. на Зам. кмета на Община Берковица, с което уведомява съда че жалбата не е подадена по пощата, а направо в администрацията на Общината. Следователно жалбата е подадена след изтичане на предвидения в чл.59, ал.2 от ЗАНН седемдневен срок за обжалване на наказателно постановление.

Пропускането на срока за обжалване на наказателното постановление води до недопустимост на съдебното производство за проверка на законосъобразността на същото. С изтичането на законоустановения срок за обжалване възможността жалбоподателят да защити правата си по съдебен ред е преклудирана.

            Ето защо съдът намира жалбата за просрочена и производството по делото за недопустимо, поради което същото следва да бъде прекратено.

            Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

            Прекратява производството по АН дело № 524 по описа на БРС за 2010 г. поради просрочване на жалбата.

           

Определението може да се обжалва чрез Районен съд - Берковица пред Административен съд - Монтана в 7-дневен срок от съобщението му на страните.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: