РЕШЕНИЕ

 

                             Гр. Берковица, 22.12.2010 година

 

                                    В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         Районен съд Берковица, втори наказателен състав в публично заседание на 22 декември през две хиляди и десета година в състав:

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юлита  Г.

 

и при секретаря: Т.Й., като разгледа докладваното от съдията Г. АНД № 521 по описа на съда за 2010 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството е по чл. 375 и сл. от НПК – глава ХХVІІ от НПК.

 

   Постъпило е от Районна прокуратура град Берковица Постановление от 11.12.2010г. за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание по чл. 78 а ал. 1 от НК на Г.Д.П. ***, с ЕГН ********** за  това че на 10.10.2010год. в гр.Берковица,без да е сключил брак,заживява на съпружески начала с ненавършилата 16 годишна възраст Ненка Младенова Миткова с ЕГН ********** *** - престъпление по чл. 191 ал. 1 от НК.

   Обвиняемият Г.Д.П. се признава за виновен за извършеното деяние. В хода на съдебното производство моли съда да му наложи административно наказание.

   Районна прокуратура град Берковица ,редовно призовани не изпращат представител .

   Съдът, като взе предвид събраните по делото доказателства, доводите на защитника на обвиняемия и становището на прокурора, намира за установено следното:

   Обвиняемият Г.Д.П. *** . Не е осъждан за извършени престъпления от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл. 78а ал. 1 от НК.

   Обвиняемият П. познава свид.Ненка Младенова Миткова,родена на ***год.Двамата били в близки отношения,като поддържали и интимна връзка.На 10.10.2010год. непълнолетната ученичка Ненка Миткова излязла от училище и отишла на среща с приятеля си-обв.П..Той я чакал на спирката в кв.Раковица,гр.Берковица.Двамата планирали да избягат от родителите си и да заживеят заедно,а обв.П. бил взел и такси. На посочената дата двамата се скрили и заживяли заедно.Бабата на Ненка подала жалба до РУП-Берковица затова,че внучката й избягала от дома си с момче без съгласие на родителите си. Родителите и на двамата не знаели,че същите имат намерение да живеят на съпружески начала и не са давали съгласие за това. Оттогава до настоящия момент живеят заедно на съпружески начала..

         Гореизложената фактическа обстановка се потвърждава по безспорен и несъмнен начин от свидетелските показания на Ненка Миткова,Младен Митков, Теменужка Петрова и Димитър П., чиито показания съдът кредитира, като обективни и безпристрастни и  от писмените доказателства събрани на ДП. В тази насока са и обясненията на обвиняемия П. и по нея не се спори.

         Предвид възприетата и описана по–горе фактическа обстановка съдът намира, че обвиняемият Г.Д.П.  е осъществил от обективна страна престъпният състав на чл. 191 ал. 1 от НК, като от 10.10.2010год. в гр.Берковица,без да е сключил брак,заживява на съпружески начала с ненавършилата 16 годишна възраст Ненка Младенова Миткова с ЕГН ********** *** .

     От субективна страна деянието е извършено с пряк умисъл – обвиняемият е съзнавал, че няма право да живее с ненавършило пълнолетие момиче.

     Анализът на събраните доказателства водят до извода, че по несъмнен начин обвиняемият П. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл. 191 ал. 1 от НК.

    Имайки предвид изложеното и при това тълкуване на закона, съдът признава за виновен обвиняемия Г.Д.П.   за извършеното деяние по чл. 191 ал. 1 от НК, като намира, че са налице предпоставките на чл. 78а, ал. 1, б. ”а” – б. ”в” от НК – т. е следва да бъде ОСВОБОДЕН ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и да му се наложи АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ - ГЛОБА в размер на 1000.00 / хиляда / лева. В особената част на НК са предвидени за това престъпление наказания - до две години лишаване от свобода или пробация,както и обществено порицание.Подсъдимият  не е осъждан, досега по отношение на същия не е прилагано освобождаване от наказателна отговорност, а имуществени вреди от престъплението не са причинени – деянието е формално и не предвижда настъпване на вредоносен резултат.

         При определяне размера на глобата съгласно чл. 27 ал. 2 от ЗАНН и чл. 78а ал. 1 НК съдът съобрази, че подсъдимият е извършил престъпно деяние за първи път, има чисто съдебно минало, а видно от данните по делото се касае за мъж на сравнително млада възраст с неустановени месечни доходи, поради което съдът наложи размер на глоба предвиден в чл. 78а, ал. 1 НК при минимума. Съдът не определи по–голям размер глоба, считайки, че и наложения е съобразен с тежестта на извършеното деяние от обвиняемия П. и другите обстоятелства по чл. 27, ал. 2 от ЗАНН, освен това липсват данни по делото, които да обосновават налагането на по – голям размер глоба.

   Съдът взе предвид и Решение №480/2001 г. – второ наказателно отделение при ВКС , което визира, че след като са налице предпоставките за приложението на чл. 78а ал. 1 от НК, съдът е длъжен да приложи тази разпоредба.

   С решаването на делото отпада нуждата от взетата спрямо обвиняемия П. на досъдебното производство мярка за неотклонение “подписка”, което дава основание на съда да я отмени.

         Мотивиран от изложеното и на основание чл. 378 ал. 4 т. 1 от НПК съдът

 

                                             Р Е Ш И :

 

    ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ Г.Д.П. ***,  роден на ***г***, живущ *** , българин, български гражданин, неженен, не работи, не осъждан и ЕГН **********  за налагане на административно наказание по реда на чл. 78 А ал. 1 от НК.

  НАЛАГА на Г.Д.П. ***,  роден на ***г***, живущ *** , българин, български гражданин, неженен, не работи, не осъждан и ЕГН **********  АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ по реда на чл. 78 А ал. 1  от НК – ГЛОБА в размер на 1000.00 лева затова, че 10.10.2010год. в гр.Берковица,без да е сключил брак,заживява на съпружески начала с ненавършилата 16 годишна възраст Ненка Младенова Миткова с ЕГН ********** ***  – престъпление по чл. 191 ал. 1 от НК.

    ОТМЕНЯ взетата на ДП мярка за неотклонение “Подписка” спрямо обвиняемия Г.Д.П. ***  със снета по-горе самоличност и ЕГН.

    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране пред ОС - Монтана в петнадесетдневен срок от съобщението му на страните, че е изготвено.

 

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: