Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 29.12.2010г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица……………………….гражданска колегия в публично заседание на 16 декември………………………………………… през две хиляди и десета година……………………...………………………в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

 

при секретаря Св П.………………………………и в присъствието на прокурора………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова……….…………………………….АНД 512 по описа за 2010г…………..……………………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Делото е образувано по предложение на Районна прокуратура за освобождаване на Н.Г.М. от наказателна отговорност и налагане на административно наказание за извършено от него престъпление по чл. 343в, ал.1 НК.

         Фактическите констатации, визирани в предложението са следните: на 03.09.2010 г. Служители на РУ “П” – Берковица спрели за проверка в с.Бързия по ул. “Петроханска” мотоциклет “ИЖ – Планета” с рег. № М 2191 А, управляван от обвиняемия. При проверката установили, че М. не притежава СУ на МПС по образец, валиден към момента на проверката, т.е. управлява без да притежава СУ. От направена справка констатирали още, че за същото деяние на подсъдимия е налагано наказание по административен ред с НП 463/2009 година.

         В хода на досъдебното производство са разпитани служителите от РУ “П”, които са констатирали нарушението, събрани са писмени доказателства, взети са обяснения от обвиняемия. При тези събрани доказателства РП-Берковица е повдигнала обвинение на за престъпление, квалифицирано по чл. 343в, ал.1 НК, а именно, че на 03.09.2010 г. в с.Бързия, по ул. “Петроханска” управлявал МПС – мотоциклет “ИЖ – Планета” с рег. № М 2191 А, управляван от обвиняемия, без да притежава СУ на МПС и в едногодишен срок след като е наказан за същото по административен ред с влязло в сила на 26.05.2010 година НП 463/2009 година.

         При така установените факти по делото съдът намира за доказано в производството по безспорен и категоричен начин, подсъдимият М. да е осъществил от обективна страна деяние, което да представлява състав на престъплението, за което е обвинен. Липсата на валидно издадено СУ на МПС се третира от закона като липса на право, т.е. подсъдимият не е правоспособен водач на МПС. Като такъв на посочената в постановлението дата М. е управлявал МПС. За такова нарушение вече му е било налагано наказание по административен ред с влязло в сила НП 463/2009 година в рамките на една година (НП е влязло в законна сила на 26.05.2010 година). Подсъдимият съзнава противоправния характер на извършеното от него и е целял постигане именно на този резултат. На досъдебното производство, както и в хода на съдебното следствие заявява, че има заболяване на нервната система и употребява медикаменти, които не му позволяват да шофира. Именно за това и не му е издадено валидно СУ на МПС.

         Предвид горното, съдът намира, че е осъществен състав на престъпление по чл.343в, ал.1 НК.

         Подсъдимият не е осъждан. В резултат на деянието не са настъпили имуществени вреди. Предвиденото в закона наказание е “лишаване от свобода” за срок до две години.  Налице са кумулативно предпоставките, при които съдът е задължен да приложи разпоредбата на чл.78а НК, като освободи подсъдимия от наказателна отговорност и му наложи административно наказание глоба. При определяне размера на глобата съдът взема предвид, че подсъдимият е безработен, със здравословни проблеми и я определя в предвидения от закона минимален размер.

        

         С оглед този анализ на доказателствата и на основание чл. 378, ал.4, т.1 от  НПК съдът

 

Р Е Ш И :

 

         ОСВОБОЖДАВА Н.Г.М. *** с ЕГН ********** от наказателна отговорност за това, че на на 03.09.2010 г. в с.Бързия, по ул. “Петроханска” управлявал МПС – мотоциклет “ИЖ – Планета” с рег. № М 2191 А, управляван от обвиняемия, без да притежава СУ на МПС и в едногодишен срок след като е наказан за същото по административен ред с влязло в сила на 26.05.2010 година НП 463/2009 година – престъпление по чл.343в, ал.1 НК и МУ НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 (хиляда) лева.

        

 

Решението подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд Монтана в 15-дневен срок от съобщаването на страните.

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: