Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

гр. Берковица, 13.12.2010г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Берковски районен съд, І състав, в публичното заседание на първи декември през две хиляди и десета година в състав:

 

                                                                          Председател: Калин Тодоров

 

при секретаря П. И., като разгледа докладваното от съдия Тодоров АН дело № 479 по описа за 2010 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба срещу наказателно постановление на Началника на РУ „Полиция” - Берковица и е с правно основание чл.59 и сл. от Закона за административните нарушения и наказания.

С Наказателно постановление № 1137/08.10.2010г. Началникът на РУ „Полиция” - Берковица е наложил наказание глоба 1 500 лева на основание чл.177, ал.3 от ЗДП на Ц.Т.Т. ***, за нарушение на чл.102 от ЗДП.

Недоволна от наложеното наказание е наказаната Ц.Т.Т., която обжалва Наказателното постановление в срок. В жалбата и в съдебното заседание, чрез процесуалния си представител, оспорва фактическите констатации, отразени в акта и постановлението. Навежда доводи, че административно наказващият орган преди налагане на наказанието не е извършил необходимото разследване, съгласно чл. 52 във в-ка с чл. 54 от ЗАНН, за да установи качеството на жалбоподателката - дали е собственичка, дали е водач на въпросното МПС – мотоциклет, или упълномощен притежател, за да притежава тя качеството на наказателно отговорно лице. Твърди, че управляваното от неправоспособния водач МПС е мотоциклет 400 куб.см. и по силата на ЗДвП мотоциклетите с обем на двигателя над 350 куб.см. се прехвърлят изрично с нотариално заверен писмен договор, поради което не е било трудно на административно-наказващия орган да извърши проверка на собствеността на това МПС. Поддържа, че в НП е ангажирана отговорността й като родител, поради което не попада в хипотезите на чл. 102 и 177 от ЗДвП. Моли съда да отмени постановлението като незаконосъобразно.

Въззиваемата страна РУП-гр.Берковица в съпроводителното писмо предлага Наказателното постановление да бъде потвърдено, като не изпращат представител в съдебното заседание.

Съдът, като взе предвид събраните по делото писмени и гласни доказателства и посочените в жалбата основания, намира за установено следното:

Жалбата е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН от лице имащо правен интерес от обжалване и като такава е процесуално допустима, а разгледана по същество е основателна по следните съображения:

На 17.09.2010г. около 13, 10 часа на ул.”Берковска река” в гр.Берковица с посока на движение от ж.п. прелеза към градския стадион неправоспособния водач С.Н.Т., на 17 години, управлявал мотоциклет „Сузуки” DR-Z 400 SM без регистрационна табела и реализирал ПТП - блъснал се в лек автомобил. За станалото ПТП бил уведомен ст. пол. Т.Й.Г. - дежурен полицай при РУП – Берковица, който пристигнал на място. На следващия ден майката на неправоспособния водач била извикана в РУ – Полиция, гр.Берковица и ст. пол. Т.Г. й съставил акт за нарушение на чл.102 от ЗДвП, за това, че в качеството й на родител е допуснала непълнолетния й син да управлява мотоциклет. Актът бил съставен в нейно присъствие и в присъствие на свидетеля П.Х.П. и бил подписан от присъстващите. Въз основа на съставения акт е издадено и обжалваното наказателно постановление.

Изложената фактическа обстановка се потвърди от показанията на разпитаните в съдебното заседание актосъставител Т.Г. и свидетел при съставянето на акта П.П., чиито показания съдът кредитира като обективни и безпристрастни.

Установи се също, от представеното от въззиваемите влязло в сила наказателно постановление № 169 от 09.03.2010г. на Началника на РУП – Берковица, че жалбоподателката вече е наказвана с глоба, наложена й на основание чл.177, ал.1, т.3 от ЗДвП, за нарушение на чл.102 от същия закон.

При така установената фактическа обстановка съдът приема от правна страна следното:

Предпоставките, които установени по безспорен начин, обуславят реализирането на административнонаказателната отговорност на дееца са следните: първо - нарушителят да е извършил деянието, т. е. установен е фактът на нарушението, второ - идентифициране на дееца и трето: деянието да е извършено виновно, т.е.  установена е вината. При наличието на тези кумулативни предпоставки се съставя наказателно постановление. Доказателства по настоящото дело, че именно посоченото в акта и постановлението лице – Ц.Т.Т. е извършило нарушение на разпоредбата на чл.102 от ЗДвП, не се събраха.

Фактическият състав на чл. 177, ал. 1, т. 3, предл.1 от ЗДвП включва няколко елемента: субект на нарушението - собственик, длъжностно лице или водач на МПС; изпълнително деяние - допуска управлението на горното МПС от лице, което не притежава свидетелство за управление на МПС; субективна страна - виновно поведение при форма на вина - непредпазливост при изпълнително деяние "допуска".

По делото преди всичко не се доказа от административнонаказващия орган, който носи доказателствената тежест в процеса, че Ц.Т.Т. е имала качеството водач, длъжностно лице, собственик или упълномощен ползвател на мотоциклета, който е управлявал синът й - неправоспособния С.Н.Т.. А именно едно от тези качества на нарушителя обуславя административнонаказателната му отговорност по чл.177, ал.1, т.3 от ЗДП. Дори в акта за нарушение и в обжалваното наказателно постановление не е вменено на жалбоподателката някое от посочените качества, а е вписано, че същата е родител на непълнолетното лице.

Изложеното налага извода, че в настоящото производство не се установи по безспорен и категоричен начин авторството на деянието, така, както повелява нормата на чл. 6 от ЗАНН, предвид на което съдът намира, че неправилно е ангажирана административнонаказателната отговорност на Ц.Т.Т.. Недоказването на обвинението, че именно посоченото в акта за нарушение и наказателното постановление лице е извършило административното нарушение прави издаденото наказателното постановление незаконосъобразно и е предпоставка за неговата отмяна.

Така мотивиран и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р       Е       Ш      И :

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1137/08.10.2010г. на Началника на РУ „Полиция”, гр.Берковица, с което за нарушение на чл.102 от Закона за движение по пътищата на Ц.Т.Т. *** е наложено административно наказание глоба в размер 1 500 лв. на основание чл.177, ал.3 от ЗДП като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

Решението може да се обжалва пред АС-Монтана в 14-дневен срок от съобщението му на страните.

 

                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: