Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                гр.Берковица  08.12.2010г.

 

                                       В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица,ІІ-ри състав в публично заседание на трeти декември през две хиляди и десета година в състав:

 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ :Юлита  Г.

 

При секретаря Т.Й.,като разгледа докладваното от съдия Г. АНД №459 по описа за 2010 година,за да се произнесе взе предвид следното :

 

Производството е по реда на чл. 375 НПК.

       С Постановление от  03.11.2010год. Районна прокуратура гр.Берковица е направила предложение  обвинения за извършено престъпление по чл.354а,ал.5 във връзка с ал.3 от НК Д.Н.Г. ***  да бъде освободен от наказателна отговорност на основание чл.78а НК и му се наложи административно наказание.

В предложението се сочи, че на 08.06.2010 г. в гр.Берковица,за времето от 10,05часа до 11,10часа е извършено претърсване и изземване на втория етаж в жилищна сграда,която се намира на  ул.”Люляк” №35,собственост на Николай Димитров Г. и свид.Виолета Димитрова.В една от стаите ,обитавана от обв.Д.Н.Г. са намерени и иззети -12бр. топчета от син полиетилен с диаметър около 12мм.,съдържащи сухи листа от растения,1бр. топче от зелен полистирол с диаметър около 12мм,съдържащо листа от растение,семена от растение в полиетиленово пликче с шлиц, бяло прахообразно вещество в полиетиленово пликче с шлиц, три броя топчета от зелен полистирол с диаметър около 12мм,съдържащи сухи листа от растения ,сухи листа от растение в хартиен плик –пощенски формат,сухи листа от растения,поставени в кутия от цигари с търговска марка „Виктори”,7бр. полиетиленови плика с шлиц,употребявани и други вещи подробно изброени в Протокола за претърсване и изземване на л.14-17 от ДП.

От събраните на ДП материали е установено,че обв.Д.Н.Г. на 08.06.2010год. в дом на ул.”Люляк” №35 в гр.Берковица е държал без надлежно разрешително  високо рисково  наркотично вещество - коноп /канабис/ 4,781 грама със съдържание на тетрахидроканабинол 6,5% на стойност 28,69лв. , 0,463 грама коноп /канабис/  със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол от 3,4 %,  на стойност 2,78лв. ,  0,045грама смес под фолмата на бяло прахообразно вещество,съдържащо активен компонент амфетамин 1% и кофеин на стойност 0,14лв.,  2,095грама коноп /канабис/ със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 3,8% на стойност 12,57лв. , 1,316грама коноп /канабис/ със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 0,4% на стойност 7,90лв., 0,700грама коноп/канабис/ със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 0,1% на стойност 4,20лв. като случаят е маловажен- престъпление по чл.354а,ал.5 във връзка с ал.3,т.1 от НК.

Обвиняемият не оспорва предложението. Признава се за виновен по обвинението и предоставя на съда преценката за размера на наказанието.

Съдът, като взе предвид събраните в наказателното производство доказателства, преценени поотделно и в съвкупност, прие за установено следното от фактическа и правна страна:

     Обвиняемият Г. ***.Същият обитава стая на втория етаж от жилищна сграда на ул.”Люляк”№35.Същата е собственост на родителите му.. На 08.06.2010 г.  е извършено претърсване и изземване от горепосочената жилищна сграда.На втория етаж в една от стаите са открити и иззети 12бр. топчета от син полиетилен с диаметър около 12мм.,съдържащи сухи листа от растения,1бр. топче от зелен полистирол с диаметър около 12мм,съдържащо листа от растение,семена от растение в полиетиленово пликче с шлиц, бяло прахообразно вещество в полиетиленово пликче с шлиц, три броя топчета от зелен полистирол с диаметър около 12мм,съдържащи сухи листа от растения ,сухи листа от растение в хартиен плик –пощенски формат,сухи листа от растения,поставени в кутия от цигари с търговска марка „Виктори”,7бр. полиетиленови плика с шлиц,употребявани и други вещи подробно изброени в Протокола за претърсване и изземване на л.14-17 от ДП.

От заключението на физико-химическата експертиза е видно,че съдържащото се  иззетите обекти- коноп /канабис/ 4,781 грама със съдържание на тетрахидроканабинол 6,5% на стойност 28,69лв. , 0,463 грама коноп /канабис/  със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол от 3,4 %,  на стойност 2,78лв. ,  0,045грама смес под фолмата на бяло прахообразно вещество,съдържащо активен компонент амфетамин 1% и кофеин на стойност 0,14лв.,  2,095грама коноп /канабис/ със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 3,8% на стойност 12,57лв. , 1,316грама коноп /канабис/ със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 0,4% на стойност 7,90лв., 0,700грама коноп/канабис/ със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 0,1% на стойност 4,20лв. представляват висикорисково наркотично вещество,съгласно приложение №1 към чл.3,ал.2 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите.

С деянието си подсъдимият Г. е осъществил както от обективна,така и от субективна страна престъпния състав на чл.354а,ал.5,вр.ал.3 от НК,тъй като без надлежно разрешение е държал високорисково наркотично вещество от посочения по –горе вид и количество.

    Обект на престъплението са обществени отношения, свързани с опазване на здравето и здравословната неприкосновеност на гражданите. Обвиняемият е осъществил изпълнителното деяние на престъплението - същият е държал в дома си наркотично вещество - коноп, без да притежава надлежно разрешение за това. Предвид малкото количество на наркотичното вещество и обстоятелството, че същият е с ниско съдържание на активен компонент ,както и че подсъдимият застрашава най-вече собственото си здраве, случаят се явява маловажен.

От субективна страна, деянието е извършено умишлено - подсъдимият е съзнавал обществената опасност на деянието, предвиждал е настъпването на общественоопасните последици и е искал тяхното настъпване.

     С оглед на изложеното, съдът прие, че подсъдимият е осъществил състава на престъплението по чл. 354а, ал. 5, във вр. с ал. 3 НК, освободи го от наказателна отговорност и на основание чл. 78а НК, му наложи административно наказание "глоба" в размер на 1200 лв. Съдът приложи този институт, предвид че за горното престъпление   разпоредбата на чл. 78 а НК, към момента на извършване на деянието- 08.06.2010год.  след изменението на НК в сила от 28.05.2010год. , предвижда административно наказание глоба от 1000 до 5000 лева. В разглеждания случай следва да се приложи разпоредбата на чл.78а в редакцията и към момента на извършване на престъплението.

    Подсъдимият не е осъждан и не е освобождаван до сега от административна отговорност по реда на чл. 78а НК. Съдът определи размера на глобата, имайки предвид възрастта на подсъдимия и обстоятелството,че същият не работи и не реализира доходи и наложи такъв към предвидения от закона минимум. Съдът счете, че с така наложеното наказание ще се реализират целите на същата, визирани в чл. 36 НК.

Веществените доказателства по делото,описани в Писмо №7708/21.09.2010год. и предадени на съхранение в ЦУ “Митници” отдел „МРР-НОП” гр.София,  на основание чл.354а,ал.6 от НК ,следва да се отнемат в полза на държавата.

Подсъдимият следва да заплати по сметка на ВСС- София направените деловодни разноски в размер на 410,00лв.

По изложените съображения, съдът

 

                              Р       Е        Ш        И    :

 

 

ПРИЗНАВА  подсъдимия   Д.Н.Г. - роден на ***г***,живущ ***,българин, бълг.гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование,не работи и ЕГН ********** за виновен в това,че на 08.06.2010год. в гр.Берковица в жилище  на ул.”Люляк” №35 без надлежно разрешително държал високорисково наркотично вещество коноп /канабис/ 4,781 грама със съдържание на тетрахидроканабинол 6,5% на стойност 28,69лв. , 0,463 грама коноп /канабис/  със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол от 3,4 %,  на стойност 2,78лв. ,  0,045грама смес под фолмата на бяло прахообразно вещество,съдържащо активен компонент амфетамин 1% и кофеин на стойност 0,14лв.,  2,095грама коноп /канабис/ със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 3,8% на стойност 12,57лв. , 1,316грама коноп /канабис/ със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 0,4% на стойност 7,90лв., 0,700грама коноп/канабис/ със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 0,1% на стойност 4,20лв,като случаят е маловажен-престъпление по чл.354а,ал.5,вр. с ал.3 НК

На основание чл.78А от НК  ОСВОБОЖДАВА Д.Н.Г. - роден на ***г***,живущ ***,българин, бълг.гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование,не работи и ЕГН ********** от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1200лв.

ОСЪЖДА подсъдимия   Д.Н.Г. със снета по делото самоличност и ЕГН да заплати в полза на държавата по сметка на ВСС-София сумата от 410лв. разноски по делото.

Веществените доказателства ,описани в Писмо  №7708/21.09.2010год. и предадени на съхранение в ЦУ “Митници” отдел „МРР-НОП” гр.София,на основание чл.354а,ал.6 от НК  се отнемат в полза на държавата.

 

Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд –Монтана в 15-дневен  срок от съобщението на страните.

 

                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ :