Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

гр. Берковица, 06.12.2010 г.

 

 

В   ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Берковски районен съд, ІІ състав в публичното заседание на двадесет и трети ноември през две хиляди и десета година в състав:

                                           

                                                             Председател : Юлита Г.

 

при секретаря Т.Й., като разгледа докладваното от съдия Г. АНД №445 по описа за 2010 г., за да се произнесе взе предвид:

 

          Производството е по реда на чл. 375 и следващите от НПК.

         Районна прокуратура-Берковица е внесла Обвинителен акт срещу Т.С.Р. *** за извършено от него престъпление по чл.343в,ал.2 от НК затова,че на 13.07.2010год. на главен път ІІ-81 в района на КПП „Чепраза” ,община Берковица управлявал МПС-мотоциклет „Ямаха FZR” с рег.№В 24 64 К,собственост на Ерджеб Кадиров Мехмедов от с.Белоградец,обл.Варна без да притежава СУ на МПС от необходимата категория „А” и в едногодишен срок от наказването му за същото деяние по административен ред с НП №1160 от 08.10.2009год. на Началника на РУП-Берковица,в сила от 30.10.2009год.. С Разпореждане  от 28.10.2010год. съдия-докладчика е разпоредил делото да се разгледа по реда на глава двадесет и осма на основание чл. 78а от НК обвиняемия да бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание “глоба”.

РП – Берковица,редовно призовани не изпращат представител.

Обвиняемият на досъдебното производство се признава за виновен по обвинението и дава подробни обяснения .В съдебно заседание редовно призован , не се явява ,а се представлява от упълномощен адвокат .

         Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства, преценени поотделно и тяхната съвкупност, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

         Обвиняемият     е роден на ***г***. Живее в гр.Берковица,жк.”Изгрев”,бл.19 ,вх.Б,ап.23, българин, български гражданин , неженен ,със средно образование, неосъждан , безработен  и ЕГН: **********.

           На 13.07.2010год. на главен път ІІ-81 в района на КПП „Чепраза” ,община Берковица управлявал МПС-мотоциклет „Ямаха FZR” с рег.№В 24 64 К,собственост на Ерджеб Кадиров Мехмедов от с.Белоградец,обл.Варна.Спрян е от служители на РУ „Полиция” – Берковица за извършване на съответна проверка. При направената проверка   се установило, че водача не представя свидетелство за управление на МПС.При направена справка в сектор „ПП” при ОД на МВР-Монтана е установено ,че Р. не притежава   СУ на МПС от категория „А” ,необходима за управление на мотоциклет. Същият е наказван за такова деяние  по административен ред с НП №1160 от 08.10.2009год. на Началника на РУП-Берковица,в сила от 30.10.2009год .

     Това се установи от приложените по Досъдебно производство № 244/2010 г. на РУП -Берковица доказателства, а така също и от признанията на обвиняемия на досъдебното производство.

Горната фактическа обстановка се установява безспорно и категорично от следните доказателствени материали:  показанията на разпитаните на досъдебното производство свидетели: Т.Г. и П.П. , преценени за нуждите на настоящото производство на основание чл. 378, ал. 2 от НПК, както и от  приложените и приети писмени доказателства.

Съдът кредитира изцяло показанията на свидетелите, разпитани в хода на проведеното досъдебно производство като обективни, логични, непротиворечиви и съответстващи по между си и на останалите възприети доказателства по отношение на предмета на доказване.

         При така установената безспорна фактическа обстановка, Съдът намира от правна страна, че с деянието си обвиняемият е осъществил обективните и субективни признаци на престъплението по чл. 343 в, ал. 2 от НК, за това че на 13.07.2010год. на главен път ІІ-81 в района на КПП „Чепраза” ,община Берковица управлявал МПС-мотоциклет „Ямаха FZR” с рег.№В 24 64 К,собственост на Ерджеб Кадиров Мехмедов от с.Белоградец,обл.Варна без да притежава СУ на МПС от необходимата категория „А” и в едногодишен срок от наказването му за същото деяние по административен ред с НП №1160 от 08.10.2009год. на Началника на РУП-Берковица,в сила от 30.10.2009год. 

От субективна страна деянието е извършено с евентуален умисъл, с целени и настъпили общественоопасни последици. Обвиняемият е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е и е допускал настъпването на общественоопасните му последици.

Съдът намира, че са налице условията  за освобождаване на обвиняемия от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по реда на чл. 78а от НК, тъй като са налице всички кумулативно изискуеми предпоставки на тази норма, а именно - за посоченото по-горе деяние се предвижда наказание лишаване от свобода до две години, деецът не е осъждан за престъпление от общ характер, спрямо него до този момент не е прилаган този институт, от деянието няма причинени съставомерни имуществени вреди.

         Разпоредбата на чл. 78 а НК, към момента на извършване на деянието- 13.07.2010год.  след изменението на НК в сила от 28.05.2010год. , предвижда административно наказание глоба от 1000 до 5000 лева. В разглеждания случай следва да се приложи разпоредбата на чл.78а в редакцията и към момента на извършване на престъплението.

      С оглед гореизложеното съдът намира, че на основание чл. 378, ал. 4, т. 1 от НПК обвиняемият следва да бъде освободен от наказателна отговорност и да му се наложи административно наказание на основание чл. 78а от НК глоба към минималния размер, предвиден в закона, а именно от 1000 лв.

         Причините за извършване на престъплението са незачитането на установения в страната правов ред, на правата и интересите на другите граждани.

         Разноски по делото не са направени.

Водим от гореизложените мотиви, съдът

 

Р    Е    Ш    И :

  

      ПРИЗНАВА Т.С.Р. -   роден на ***г***,живущ ***, българин, български гражданин , неженен ,със средно образование, неосъждан , безработен  и ЕГН: **********  за ВИНОВЕН в това, че на 13.07.2010год. на главен път ІІ-81 в района на КПП „Чепраза” ,община Берковица управлявал МПС-мотоциклет „Ямаха FZR” с рег.№В 24 64 К,собственост на Ерджеб Кадиров Мехмедов от с.Белоградец,обл.Варна без да притежава СУ на МПС от необходимата категория „А” и в едногодишен срок от наказването му за същото деяние по административен ред с НП №1160 от 08.10.2009год. на Началника на РУП-Берковица,в сила от 30.10.2009год.- престъпление по чл.343в ,ал.2 от НК.

ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност Т.С.Р. -   роден на ***г***,живущ ***, българин, български гражданин , неженен ,със средно образование, неосъждан , безработен  и ЕГН: **********  за налагане на административно наказание по реда на чл.78А от НК.

       НАЛАГА на Т.С.Р. -   роден на ***г***,живущ ***, българин, български гражданин , неженен ,със средно образование, неосъждан , безработен  и ЕГН: **********  административно наказание по реда на чл.78А от НК ,ГЛОБА в размер на 1000,00/хиляда/  лева,платими в полза на държавата

ПРЕКРАТЯВА  досъдебно производство  № 244 /2010 г. по описа  на РУП - Берковица.

 

Решението подлежи на обжалване и протест   пред Окръжен съд Монтана   в 15 дневен срок от съобщението на страните.

                                            

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: