Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

гр. Берковица, 07.12.2010 г.

 

В   ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Берковски районен съд, ІІ състав в публичното заседание на втори декември през две хиляди и десета година в състав:

                                           

                                                             Председател : Юлита Г.

 

при секретаря Т.Й., като разгледа докладваното от съдия Г. АНД №407 по описа за 2010 г., за да се произнесе взе предвид:

 

          Производството е по реда на чл. 375 и следващите от НПК.

         С постановление  от 06.10.2010год. РП - Берковица е направила предложение на основание чл. 78а от НК обвиняемия Б.П.И. ***  да бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание “глоба” за извършено от него престъпление по чл. 343 в, ал. 1  от НК, за това, че на 23.06.2010 г. по главен път ІІ-81  в района на с.Бързия,общ.Берковица  управлявал МПС лек  автомобил маркаОпел Астра” с рег. №М 95-05 АТ, собственост на Георги Николаев Георгиев от гр.Монтана ,  без СУ на МПС и след като бил наказван за същото деяние  по административен ред с НП №3745 от 31.08.2009год. на Началника на РУП-Монтана,влязло в законна сила на 07.09.2010год. .

РП – Берковица,редовно призовани не изпращат представител.

Обвиняемият на досъдебното производство не се признава за виновен по обвинението, възползвал се е от правото си да не дава обяснения .В съдебно заседание редовно призован ,  се явява лично  и признава вината си.Заявява,че е съгласен с предложението на РП-Берковица и моли съдът да му наложи наказание в минимален размер .

         Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

         Обвиняемият     е роден на ***г***,живущ *** , българин, български гражданин,неженен, неосъждан ,безработен  ,със средно образование и ЕГН: **********.

            На 23.06.2010 г. по главен път ІІ-81 в района на с.Бързия ,общ.Берковица обв.И. управлявал МПС лек  автомобил марка Опел Астра” с рег. №М 95-05 АТ, собственост на Георги Николаев Георгиев от гр.Монтана .Спрян е от служители на РУ „Полиция” – Берковица –Мирослав И. и Пламен Първанов за извършване на съответна проверка. При направената проверка   се установило, че водача не представя свидетелство за управление на МПС.При направена справка в сектор КАТ  е установено ,че И. не притежава СУ на МПС,тъй като същото му е отнето поради наложено наказание „лишаване от право да управлява МПС” и е лишен от права. Същият е наказван за такова деяние и по административен ред с НП  № 3745/31.08.2009година  на Началника на РУП- Монтана.

     Това се установи от приложените по Досъдебно производство № 240/2010 г. на РУП -Берковица доказателства, а така също и от признанията на обвиняемия на съдебното производство.

Горната фактическа обстановка се установява безспорно и категорично от следните доказателствени материали:  показанията на разпитаните на досъдебното производство свидетели: Пламен Първанов и Мирослав И. , преценени за нуждите на настоящото производство на основание чл. 378, ал. 2 от НПК, както и от  приложените и приети писмени доказателства.

Съдът кредитира изцяло показанията на свидетелите, разпитани в хода на проведеното досъдебно производство като обективни, логични, непротиворечиви и съответстващи по между си и на останалите възприети доказателства по отношение на предмета на доказване.

         При така установената безспорна фактическа обстановка, Съдът намира от правна страна, че с деянието си обвиняемият е осъществил обективните и субективни признаци на престъплението по чл. 343 в, ал. 1 от НК, за това че на на 23.06.2010 г. по главен път ІІ-81  в района на с.Бързия,общ.Берковица  управлявал МПС лек  автомобил маркаОпел Астра” с рег. №М 95-05 АТ, собственост на Георги Николаев Георгиев от гр.Монтана ,  без СУ на МПС и след като бил наказван за същото деяние  по административен ред с НП №3745 от 31.08.2009год. на Началника на РУП-Монтана,влязло в законна сила на 07.09.2010год  .

    От субективна страна деянието е извършено с евентуален умисъл, с целени и настъпили общественоопасни последици. Обвиняемият е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е и е допускал настъпването на общественоопасните му последици.

Съдът намира, че законосъобразно РП - Берковица е внесла предложение за освобождаване на обвиняемия от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по реда на чл. 78а от НК, тъй като са налице всички кумулативно изискуеми предпоставки на тази норма, а именно - за посоченото по-горе деяние се предвижда наказание лишаване от свобода до две години, деецът не е осъждан за престъпление от общ характер, спрямо него до този момент не е прилаган този институт, от деянието няма причинени съставомерни имуществени вреди.

         Разпоредбата на чл. 78 а НК, към момента на извършване на деянието- 23.06.2010год.  след изменението на НК в сила от 28.05.2010год. , предвижда административно наказание глоба от 1000 до 5000 лева. В разглеждания случай следва да се приложи разпоредбата на чл.78а в редакцията и към момента на извършване на престъплението.

      С оглед гореизложеното съдът намира, че на основание чл. 378, ал. 4, т. 1 от НПК обвиняемият следва да бъде освободен от наказателна отговорност и да му се наложи административно наказание на основание чл. 78а от НК глоба към минималния размер, предвиден в закона, а именно от 1000 лв.

         Причините за извършване на престъплението са незачитането на установения в страната правов ред, на правата и интересите на другите граждани.

         Разноски по делото не са направени.

Водим от гореизложените мотиви, съдът

 

Р    Е    Ш    И :

  

      ПРИЗНАВА Б.П.И. - роден на ***г***,живущ *** , българин, български гражданин,неженен, неосъждан ,безработен  ,със средно образование и ЕГН: **********  за ВИНОВЕН в това, че на 23.06.2010 г. по главен път ІІ-81  в района на с.Бързия,общ.Берковица  управлявал МПС лек  автомобил маркаОпел Астра” с рег. №М 95-05 АТ, собственост на Георги Николаев Георгиев от гр.Монтана ,  без СУ на МПС и след като бил наказван за същото деяние  по административен ред с НП №3745 от 31.08.2009год. на Началника на РУП-Монтана,влязло в законна сила на 07.09.2010год.  -престъпление по чл.343в ,ал.1 от НК.

ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност Б.П.И. - роден на ***г***,живущ *** , българин, български гражданин,неженен, неосъждан ,безработен  ,със средно образование и ЕГН: **********  за налагане на административно наказание по реда на чл.78А от НК.

       НАЛАГА  на Б.П.И. - роден на ***г***,живущ *** , българин, български гражданин,неженен, неосъждан ,безработен  ,със средно образование и ЕГН: **********  административно наказание по реда на чл.78А от НК ,ГЛОБА в размер на 1000,00/хиляда/  лева,платими в полза на държавата

ПРЕКРАТЯВА  досъдебно производство  № 240 /2010 г. по описа  на РУП - Берковица.

 

Решението подлежи на обжалване и протест   пред Окръжен съд Монтана   в 15 дневен срок от съобщението на страните.

                                           

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: