Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

гр. Берковица, 13.12.2010 г.

 

В   ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Берковски районен съд, ІІ състав в публичното заседание на втори декември през две хиляди и десета година в състав:

                                           

                                                           Председател : Юлита Г.

 

при секретаря Т.Й., като разгледа докладваното от съдия Г. АНД № 406 по описа за 2010 г., за да се произнесе взе предвид:

 

         Производството е по реда на чл. 375 и следващите от НПК.

С постановление от 14.09.2010г. Берковската районна прокуратура прави предложение обвиняемия Х.А.П. ***, ЕГН ********** да бъде освободен от наказателна отговорност за престъпление по чл.316 във връзка с чл.309,ал.1 от НК с налагане на административно наказание глоба по чл.78а ,ал.1 от НК.

Постановлението е внесено ведно с материалите по досъдебно  производство № 135/2010г. на РУ „Полиция” -Вършец

         Берковска районна прокуратура в съдебно заседание не изпраща представител.

Обвиняемият,редовно призован  се явява лично.Същият не оспорва изложената в постановлението фактическата обстановка и не прави искания за събиране на нови доказателства.

         Съдът след като разгледа делото в рамките на фактическите положения посочени в постановлението и прецени събраните в наказателното производство доказателства, приема за установено следното:

Обвиняемият Х.А.П.  е роден на ***г*** , неосъждан, българин, български гражданин ,женен ,с основно образование, живее в гр.Вършец, ул”Х. Смирненски” №10 и с ЕГН ********** .

Досъдебното производство е образувано срещу  Х.А.П.  , ЕГН **********   за това, че на 17.11.2008г.   в гр.Берковица съзнателно се ползвал от неистински частен документ –молба-декларация до Нотариус с район на действие Районен съд-Берковица от 12.11.2008год. като от него за самото му съставяне не може да се търси наказателна отговорност  – престъпление по чл.316 във връзка с чл.319 , ал.1 от НК.

      Обв.Х.А.П. ***. С Удостоверение №VІІІ-79/16.03.1978год. на ГНС Вършец на обв.Х.А.П.  е издадено право на строеж върху държавна /общинска/ земя ,представляващ парцел 1/ първи/ ,кв. двадесет и втори по плана на гр.Вършец от 720 кв.м..В последния е извършен строеж на едноетажна жилищна сграда.

      През 1998год. обв.П. разрешил на дъщеря си –св.Л.Х. Ангелова да направи надстройка на жилищната му сграда,изградена в посочения по-горе парцел.Последното той сторил с Декларация,която двете страни заверили по надлежния ред.Впоследствие св.л. Ангелова надстроила втори етаж над този на баща си-обв.А.,в който заживяла със семейството си от 1984-85год.независимо от това обстоятелство,на 12.11.2008год. в гр.Берковица обв.х.А. подал пред Нотариус с район на действие –Районен съд-Берковица Молба-декларация от свое име и това на съпругата му Г.т.П.,в която заявил,че желае да му бъде издаден документ за собственост –нотариален акт за втория етаж ,построен от дъщеря му.За извършване на последното той изявил желание това да бъде сторено по реда и условията на чл.587 от ГПК и чл.79 от ЗС.В подадената декларация обв.П. декларирал и втория етаж от жилищна сграда с РЗП 98кв.м.,ИК №12961.422.197.1.1 по кадастралната карта на гр.Вършец,като своя собственост.Въз основа на подадената декларация на 17.11.2008год. О.К.-нотариус №178 в района на Берковски районен съд съставил ннотариален акт,с който признал обв.Х.А.П. и съпругата му г.Т.п. за собственици по давностно владение на втория жилищен  етаж .

          Видно от заключението на вещото лице по назначената и изготвена графологическа експертиза,положените във въпросната Молба-декларация с дата 12.11.2008год. подписи не са положени от посочените в нея лица и автора на подписите не може да бъде установен.

От събраните по делото писмени и гласни доказателства е видно, че обвиняемият Х.А.П.  е осъществил състава на чл.316 във връзка с чл.309,ал.1 от НК.

Гореизложената фактическа обстановка съдът приема за установена от прочетените в съдебно заседание – протоколи за разпит на свидетели, разпитани на досъдебното производство; протокол за разпит на обвиняемия. Показанията на свидетелите  кореспондират със събраните писмени доказателства. По делото не са налице доказателства противни на така възприетото, което да налага отделното им обсъждане.  

Съгласно чл.316 във връзка с чл.309 ал.1 от НК / в редакцията му към момента на деянието /така извършеното престъпление  , се наказва с лишаване от свобода до две години .

От субективна страна деянието е извършено при форма на вината умисъл.Обвиняемият е съзнавал противоправния характер на поведението си.С представянето на въпросната молба-декларация пред нотариуса  ,деянието е осъществено и завършено и от обективна страна.

        Разпоредбата на чл.316 във връзка с чл.309,ал.1 от НК предвижда наказание лишаване от свобода до  две години . Обвиняемият е пълнолетно лице, не е осъждан и не е освобождаван по реда на чл.78а ал.1 от НК. От престъплението няма причинени съставомерни имуществени вреди, които следва да се възстановяват или обезпечават. С оглед императивната разпоредба на чл.78а, ал.1 в редакцията й към момента на деянието  от НК съдът освободи от наказателна отговорност обвиняемия за извършено престъпление по чл.316 във връзка с чл.309,ал.1 от НК и му наложи административно наказание –  глоба.

       Същата следва да се определи в границите, установени в чл. 78а, ал.1 във връзка с чл.309,ал.1 от НК, а именно от 500 лева до 1000 лева. В разглеждания случай следва да се приложи разпоредбата на чл.78а в редакцията и към момента на извършване на престъплението. В тази връзка съдът се съобрази и с разпоредбата на чл.2, ал.1 и ал.2 от НК, като приложи онзи закон който е бил в сила към момента на извършването на престъплението и по своята същност се явява по – благоприятен за дееца.

 При определяне размера на наказанието съдът взе предвид обществената опасност на деянието, личността на дееца, цялото конкретно своеобразие на обстоятелствата, при които е извършено престъплението, семейното и имотно състояние на дееца и всички смекчаващи и отегчаващи отговорността обстоятелства. Съдът отчете като смекчаващи вината обстоятелства  чистото съдебно минало. Отегчаващи отговорността обстоятелства не са налице. Отчитайки горното, с оглед постигане целите на специалната и генерална превенция, съдът след като съобрази и обществената опасност на деянието и на дееца, наложи на обвиняемия административно наказание в размер към минималния установен в чл.78а ал.1 от НК, а именно глоба 500.00 /петстстотин/ лева. С така наложеното по вид и размер наказание, съдът счита, че ще бъде постигнати целите на личната и на генералната превенция на закона, като се въздейства предупредително и възпитателно, както върху дееца, така и върху останалите членове на обществото.

 

Водим от гореизложените мотиви, съдът

 

Р    Е    Ш    И :

  

     ПРИЗНАВА Х.А.П.- роден на ***г*** , неосъждан, българин, български гражданин ,женен ,с основно образование, живее в гр.Вършец, ул”Х. Смирненски” №10 и с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това , че на 17.11.2008г.   в гр.Берковица съзнателно се ползвал от неистински частен документ –молба-декларация до Нотариус с район на действие Районен съд-Берковица от 12.11.2008год. като от него за самото му съставяне не може да се търси наказателна отговорност  – престъпление по чл.316 във връзка с чл.319 , ал.1 от НК  .

ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност Х.А.П.   със снета по делото самоличност и  с ЕГН  за налагане на административно наказание по реда на чл.78А от НК.

        НАЛАГА на Х.А.П.- роден на ***г*** , неосъждан, българин, български гражданин ,женен ,с основно образование, живее в гр.Вършец, ул”Х. Смирненски” №10 и с ЕГН ********** административно наказание по реда на чл.78А във връзка с чл.2,ал.2  от НК ,ГЛОБА в размер на 500,00/петстотин/ лева

ОСЪЖДА на основание чл.189,ал.3 от НПК   Х.А.П.  със снета по-горе самоличност и ЕГН  да ЗАПЛАТИ по сметка на ВСС – гр.София сумата от 180,00лева възнаграждение на вещо лице и  5 (пет) лева ДТ в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

ПРЕКРАТЯВА  досъдебно производство  № 135 /2010 г. по описа  на РУ „Полиция” - Вършец.

 

Решението подлежи на обжалване и протест   пред Окръжен съд Монтана   в 15 дневен срок от съобщението на страните.                                  

 

                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: