Р Е Ш Е Н И Е

гр.Берковица, 27.12.2010 г.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

     Берковският районен съд, II наказателен състав, в откритото съдебно заседание на деветнадесети ноември, през две хиляди и десета година в състав:

                                  Районен  съдия:Юлита  Г.

 

при участието на секретаря Т.Й., като изслуша докладваното от съдията АНД № 393 по описа за 2010 г. за да се произнесе взе предвид следното:

 

           Производството е по реда на чл.59-63 от ЗАНН.

           Образувано е по жалба на Кооперация„Равенство” със седалище и адрес на управление с.Боровци, ул.”Д.Благоев” № 1, Булстат: 000303457, представлявано от председателя М.К.И. против Наказателно постановление № 14 от 30.08.2010 г., издадено от генералния директор на Национална служба за растителна защита гр.София, с което на основание чл.44, ал.2 от Закона за защита на растенията /ЗЗР/ за нарушение на чл.23, ал.1 от ЗЗР и чл.14 от Наредба 104 от 22.08.2006 г. за контрол върху предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита му е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 1200 /хиляда и двеста/ лева.

       В жалбата се сочи, че издаденото НП е незаконосъобразно и неправилно, издадено при допуснати нарушения на адм.произдствените правила.

        В съдебното заседание жалбоподателят чрез процесуалният си представител развива допълнителни доводи в тази насока и моли за отмяна на НП.

           Ответната страна редовно уведомена, не се представлява и не взема становище.

           Врачанският районен съд, като взе предвид депозираната жалба, събраните по делото доказателства, доводите и съображенията на страните, намери за установено от фактическа страна следното:         

           Жалбата против атакуваното НП е подадена в законоустановеният 7-дневен срок, от лице имащо право на обжалване и същата е процесуално допустима.

           На 04.05.2009 г. началник отдел в РСРЗ гр.Враца М.В.П. и ст.инспектор Б.К.П. са извършили проверка на обект магазин за строителни материали, находящ се в с.Боровци,  ул.”Д.Благоев”№ 1 , собственост на Кооперация „Равенство”. Проверяващите служители установили наличие на  препарати за растителна защита с обявени цени, а именно –„Нуреле  Дурсбан”-4бр. по 50мл,”Вастак 100 ЕК”-5бр.по 20мл, „Децис 2,5 ЕК”-3 броя по 20 мл., „Карате Зеон”-2бр. по 20мл,”Циклон 100 ЕК” -1бр по 50мл,”Мезурол Шнекенкорн”- 1бр. по 25гр., като последните са иззети. Във връзка с направените констатации е съставен Констативен протокол № ВР 000014 и е наредено ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ на Кооперацията да се яви на 14.05.2010год. в офиса на отдел РЗФСК-Монтана. Отбелязано е, че протоколът е съставен в 4 еднообразни екземпляра, един от които за Кооперация „Равенство”. Като получил констативния протокол е отбелязано лицето Ивайло Иванов Тодоров, срещу чието име  е положен подпис и не е отбелязано в какво качество му се връчва екземпляр от КП. Също така никъде не е отбелязано, че това лице се задължава да предаде този екземпляр от  КП на председателя на кооперацията.

           На 12.05.2010 година е съставен Акт за установяване на административно нарушение против Кооперация „Равенство” за това, че на 04.05.2010 г.  при проверка на обект, находящ се в с.Боровци,  ул.”Д.Благоев” № 1, собственост на Кооперация„Равенство” е установено с КП № № ВР 000014 , че в обекта- магазин за строителни материали се извършва нерегламентирана продажба на продукти за растителна защита с обявени цени, а именно – –„Нуреле  Дурсбан”-4бр. по 50мл,”Вастак 100 ЕК”-5бр.по 20мл, „Децис 2,5 ЕК”-3 броя по 20 мл., „Карате Зеон”-2бр. по 20мл,”Циклон 100 ЕК” -1бр по 50мл,”Мезурол Шнекенкорн”- 1бр. по 25гр.. Посочено е, че са нарушени чл.23, ал.1 от ЗЗР и чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредба 104 от 22.08.2006 г. за контрол върху предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита.

        Акта е съставен от подписалият се актосъставител началник отдел в РСРЗ гр.Враца М.В.П. и от свидетелят ст.инспектор Б.К.П., като в акта не е отбелязано в какво качество последният го е подписал, като присъствал при установяване на нарушението или само при съставяне на акта. Така съставеният АУАН е връчен на председателя на кооперацията.

           Въз основа на горния акт за установяване на административно нарушение е издадено атакуваното Наказателно постановление № 14 от 30.08.2010 г. издадено от генералния директор на Национална служба за растителна защита гр.София, с което на основание чл.44, ал.2 от Закона за защита на растенията /ЗЗР/ за нарушение на чл.23, ал.1 от ЗЗР и чл.14 от Наредба 104 от 22.08.2006 г. за контрол върху предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 1200 /хиляда и двеста/ лева.   При обжалване на НП пред БРС са допуснати до разпит свидетелите, посочени в АУАН,както и продавача в магазина и други двама свидетели,които твърдят,че по тяхна молба продавачът бил закупил препарати. Въз основа на така събраните гласни доказателства от показанията на свидетелите П. и П., които съдът възприема за верни  се установява, че на посочената в акта дата и място същите са извършили проверка на обект магазин за строителни материали, находящ се в с.Боровци,  ул.”Д.Благоев” № 1, собственост на Кооперация „Равенство”, като председателят М.К. не е присъствала на проверката. Свидетелите установяват, че са връчили екземпляр от КП на присъствалият на проверката продавач в магазина и , че на 12.05.2010 г. е съставен АУАН,който е подписан от председателя на Кооперацията .

           По делото са събрани писмени доказателства: Заповед на министъра на земеделието и храните, видно от която лицето, издало НП е компетентният за това орган, за което и страните по делото не възразяват и Заповед,с която се определя счетоводителят в кооперацията да продава стоките в магазина за строителни материали. 

           При гореустановената фактическа обстановка съдът достига до следните правни изводи:

            При съставяне на акта за установяване на административно нарушение са допуснати нарушения на процесуалните правила от категорията на съществените и неотстранимите. От събраните по делото доказателства се установи, че АУАН е съставен на 12.05.2010 г.  По делото няма данни, че председателят е уведомен за проверката и за съставянето на КП, както и за датата 12.05.2010 г., когато е трябвало да се яви в РСРЗ за изясняване на обстоятелствата по случая. Още повече, че лицето подписало КП не се е задължило, видно от същия да му предаде екземпляр от този протокол.

   Словесното описание на нарушението в АУАН /нерегламентирана продажба на продукти за растителна защита/ само по себе си не сочи на осъществен състав на административно нарушение. Едва в НП е записано  - извършване на търговия /предлагане и извършване на продажба на препарати за растителна защита / , без търговецът да има нужното разрешително за това .От разпита на свидетелите се установява, че всъщност се касае за наличие в магазина на препарати за растителна защита ,но  продажба не е констатирана. Съгласно чл. 23, ал. 1 ЗЗР търговия и преопаковане на продукти за растителна защита, фумигация и т. н. може да осъществява лице, регистрирано по Търговския закон и което притежава разрешение, издадено от генералния директор на Националната служба за растителна защита.Липсват доказателства, които по несъмнен начин да установяват  да са продавани продукти за растителна защита в проверения магазин. Фактът, че в магазина са се намирали препарати с поставени цени върху тях , сам по себе си не е основание да се приеме, че в магазина на Кооперация „Равенство” се извършва продажба на продукти за растителна защита. Наказващият орган е пропуснал да докаже обвинението си с други доказателства, вкл. показания на свидетели, които да са купували такива продукти от обекта . Решаващ за основателността на жалбата и за отмяна на НП е изводът относно недоказването на обвинението срещу наказаното лице. Както се посочи по-горе,  не е установено по несъмнен начин продавачът в магазина,собственост на Кооперация „Равенство” да е продавал продукти за растителна защита, при което положение и в съответствие с материалния закон съдът следва да отмени издаденото  наказателно постановление. Кооперацията не е извършител на деянието, за което е обвинена и не следва да носи административнонаказателна отговорност по  чл. 44, ал. 2 Закон за защита на растенията за нарушение по чл. 14, т. 1 от Наредба № 104/22.08.2004 г. за контрол върху предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита.

           Предвид горното, въззивната жалба се явява основателна и като такава същата следва да бъде уважена, а атакуваното НП следва да се отмени като незаконосъобразно.

           Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН Берковският районен съд

 

Р  Е  Ш  И:

 

           ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 14 от 30.08.2010 г., издадено от генералния директор на Национална служба за растителна защита гр.София, с което на Кооперация„Равенство” със седалище и адрес на управление с.Боровци, ул.”Д.Благоев” № 1, Булстат: 000303457, представлявано от председателя М.К.И. на основание чл.44, ал.2 от Закона за защита на растенията /ЗЗР/ за нарушение на чл.23, ал.1 от ЗЗР и чл.14 от Наредба 104 от 22.08.2006 г. за контрол върху предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита  е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 1200 /хиляда и двеста/ лева КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

           Решението подлежи на касационно обжалване  пред Административен съд–Монтана по реда на гл.XII АПК в 14-дневен срок от получаване на съобщението за неговото  изготвяне.                    

                                                       

                                                               Районен съдия: