Р Е Ш Е Н И Е

 

гр.Берковица, 15.12.2010 г.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

           Берковският районен съд, II наказателен състав, в откритото съдебно заседание на двадесет и пети ноември, през две хиляди и десета година в състав

                                                     Районен  съдия: Юлита Г.

 

при участието на секретаря Т.Й., като изслуша докладваното от съдията АНД № 382 по описа за 2010 г. за да се произнесе взе предвид следното:

 

           Производството е по реда на чл.59-63 от ЗАНН.

           Образувано е по жалба на С.Ц.М. *** против Наказателно постановление № 36А от 28.06.2010 г., издадено от началника на РУ „Полиция” -Берковица, с което на основание чл.174, ал.1 от ЗДвП за нарушение на чл.5, ал.2, т.3 от ЗДвП й е наложено административно наказание глоба в размер на 500 /петстотин/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 /дванадесет/ месеца .

         В жалбата бланкетно се сочи, че издаденото НП е незаконосъобразно и се иска неговата отмяна.

         В съдебното заседание жалбоподателят не се явява и не се представлява.

        Ответната страна редовно уведомена, не се представлява и не взема становище.

           Берковският районен съд, като взе предвид депозираната жалба, събраните по делото доказателства, доводите и съображенията на страните, намери за установено от фактическа страна следното:         

           Жалбата против атакуваното НП е подадена в законоустановеният 7-дневен срок, от лице имащо право на обжалване и същата е процесуално допустима.

           На 20.06.2010 година е съставен Акт за установяване на административно нарушение против С.Ц.М. *** и  ЕГН ********** за това, че на същата дата, в 01,10 часа в гр.Берковица, по ул.”Иван Вазов”  управлява лек автомобил „БМВ 520”  с рег. номер РК 1217 АТ след употреба на алкохол  изпробван с техническо средство за установяване на употреба на алкохол „Дрегер  7410” с фабричен № 0077,тариран и годен за работа, който отчита 1, 15 %  промила в издишаният въздух. Пробата е показана на водача. На водача е издаден талон за медицинско изследване за концентрация на алкохол в кръвта № 0190210.  Посочено е, че виновно е нарушен чл.5, ал.2, т.3 от ЗДвП.

       Актът е съставен от подписалият се актосъставител-полицай Ц.И. и е подписан от свидетелят П.Д., присъствал при установяване на нарушението и при съставяне на акта.  Актът е подписан от нарушителя без възражения ,нарушителят само е вписал,че „полицая е видимо пиян” и същият е получил и препис от  акта. Въз основа на горния акт за установяване на административно нарушение е издадено атакуваното Наказателно постановление №36А/ от 28.06.2010 г. от  Началник на РУ „Полиция” -Берковица, с което на основание чл.174, ал.1 от ЗДвП за нарушение на чл.5, ал.2, т.3 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 500 /петстотин/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 /дванадесет/ месеца        Процесното наказателно постановление съдържа съгласно чл.57, ал.1,  от ЗАНН всички необходими реквизити.

       Въз основа на така  събрания по делото доказателствен материал се формира единствения възможен извод, че на посочената в АУАН дата в гр. Берковица по ул.”Иван Вазов”  се е движел лек автомобил, управляван от водача М., същият е спрян за проверка от полицейските служители и на водача  е извършена проба за употреба на алкохол с техническо средство, като отчетената проба е била положителна, т.е. над 0, 5 до 1, 2 на хиляда или точно 1,15 промила, след което е издаден талон за медицинско изследване и на място в негово присъствие е съставен АУАН.         

           По делото са събрани писмени доказателства: Разпечатка с извлечение от паметта на техническото средство „Дрегер 7410” с фабр.№0077;Служебна бележка от ФСМП-гр.Берковица,Талон за медицинско изследване за концентрация на алкохол в кръвта № 0190210.

       Фактическите констатации, отразени в акта, не се опровергават от събраните по делото писмени доказателства / справка за годността на техническо средство и извлечение от паметта на същото/, прочетени и приети по надлежния ред .

     Жалбоподателят не е ангажирал доказателства, които да обосноват извода, че отразената в акта фактическа обстановка не отговаря на действителната.

           При гореустановената фактическа обстановка съдът достига до следните правни изводи:

            Съставеният акт за установяване на административно нарушение съдържа всички необходими реквизити и при съставянето му не са допуснати нарушения на процесуалните правила от категорията на съществените и неотстранимите. Описаното нарушение е управляване на лек автомобил след употреба на алкохол или друго упойващо вещество, преди да е преминало въздействието му, установено с техническо средство „Дрегер 7410”. Визирано е, че жалбоподателят виновно е нарушил нормата на чл. чл.5, ал.2, т.3 от ЗДвП /„Водачът на пътно превозно средство е длъжен: да не управлява пътно превозно средство под въздействие на алкохол, наркотици или други упойващи вещества/,  чиято разпоредба в редакцията преди изменението с ДВ бр.54/2010 г. съдържа състав на нарушение, т.е. правната квалификация на деянието е правилна. Фактическите констатации в АУАН подлежат на доказване и тежестта на доказване е на административнонаказващият орган, чиито ангажирани  доказателства установяват по един безспорен и категоричен начин  описаното нарушение, начина и мястото на извършването му и неговото авторство. С издаденото от компетентния орган въз основа на акта наказателно постановление, съдържащо необходимите реквизити на жалбоподателя за нарушение на чл.5, ал.2, т. 3  от ЗДвП /АНО е квалифицирал деянието съобразно разпоредбите преди изменение на закона с ДВ бр.54/2010 г./ на основание чл.174, ал.1 ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 500 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца, които наказания са в  максимално предвидените в разпоредбата санкции. Административното нарушение безспорно е извършено виновно от нарушителя М.. Не е налице маловажен случай по смисъла на чл.28 от ЗАНН. Съдът обаче намира, че е налице основание за намаляване размера на наложените наказания глоба и лишаване от правоуправление  за това нарушение. Размера на определеното наказание глоба от 500 лева е максимално предвидения в закона размер при минимум от 200 лв., а наложеното лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца  е при минимално предвидения срок от 1 месеца и при максимум 12 месеца. АНО не е изложил мотиви, относно размера на наложените наказания. Няма данни относно предходни наказвания на същото лице, поради което съдът намира, че налагане на наказание в максимално предвиден размер е прекомерно завишено, а същото следва да се намали до размер на 300 лева глоба и 6 месеца лишаване от правоуправление предвид обстоятелството,че установената концентрация е към максимума на предвидената граница от 1,2%о.

           Предвид горното, въззивната жалба се явява частично основателна, а атакуваното НП следва да се измени.

           Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН Берковският районен съд

 

               

                                                    Р  Е  Ш  И:

 

           ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 36А от 28.06.2010 г., издадено от Началника на РУ „Полиция” -Берковица, В ЧАСТТА, с която на основание чл.174, ал.1 от ЗДвП за нарушение на чл.5, ал.2, т.3 от ЗДвП на С.Ц.М. *** и  ЕГН **********  е наложено административно наказание глоба и лишаване от право да управлява МПС, КАТО НАМАЛЯВА размера на наложената глоба на 300 /триста / лева и срока на лишаване от право да управлява МПС  на 6/шест/ месеца.

          

           Решението подлежи на касационно обжалване  пред Административен съд–Монтана по реда на гл.XII АПК в 14-дневен срок от получаване на съобщението за неговото  изготвяне.                    

 

                                                       

                                                               Районен съдия: