Р Е Ш Е Н И Е

гр.Берковица, 09.12.2010 г.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

           Берковският районен съд, II наказателен състав, в откритото съдебно заседание на единадесети ноември, през две хиляди и десета година в състав:

  

                                               Районен  съдия: Юлита Г.

 

при участието на секретаря Т.Й., като изслуша докладваното от съдията АНД № 349 по описа за 2010 г. за да се произнесе взе предвид следното:

 

           Производството е по реда на чл.59-63 от ЗАНН.

          

           Образувано е по жалба на В.Й.Т. *** против Наказателно постановление №1462 от 10.11.2009 г., издадено от Началника на РУ”П” – Берковица, с което на основание чл.183 ал.1,т.1,пр.1 и чл.183,ал.1,т.1,пр.2 от ЗДвП за нарушение на чл.100,ал.1,т.1 от същия му е наложено наказание глоба в размер на 10лв. и глоба в размер на 10лв.,както и на основание чл.175, ал.1, т.4 от ЗДвП за нарушение на чл.103 от ЗДвП му е наложено административно наказание глоба в размер на 200 /сто/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 4 /четири/ месеца.

           В жалбата се описват обстоятелства във връзка с извършени други нарушения по ЗДвП,но не се сочат съображения за  незаконосъобразност и неправилност на издаденото НП ,както и не се конкретизира искането.                  Ответната страна редовно уведомена, не се представлява и не ангажира  становище.

           Берковският районен съд, като взе предвид депозираната жалба, събраните по делото доказателства, доводите и съображенията на страните, намери за установено от фактическа страна следното:         

           Жалбата против атакуваното НП е подадена в законоустановеният 7-дневен срок, от лице имащо право на обжалване и същата е процесуално допустима.

           На 21.10.2009 година е съставен Акт за установяване на административно нарушение № 1462/09  против В.Й.Т. *** и с  ЕГН **********  за това, че на същата дата, около 01.10 часа в гр.Берковица по ул.”Х.П.Хаджиилиев” управлява лек автомобил „Деу Ланос” с рег. № СА 3129 КМ, като при подаден сигнал за спиране със стоп палка по образец  от контролните органи  не спира и продължава движението.Настигнат е и е спрян  с подаване на светлинен и звуков сигнал,като при проверката не представя СУ на МПС от кат.В и контролен талон към него. Водачът е спрян на ж.п. прелеза по посока гр.Монтана. Актът е съставен от подписалият се актосъставител- полицай Ц.Ц. и е подписан от свидетелят Д.К., присъствал при установяване на нарушението и при съставяне на акта. Актът е подписан от нарушителя ,без да  впише в него възражение, като препис от същия му е бил връчен. В АУАН е посочено,ч е водачът виновно е нарушил чл.103 и чл.100,ал.1,т.1 от ЗДвП. Чл.103  гласи: „При подаден сигнал за спиране от контролните органи водачът на пътно превозно средство е длъжен да спре плавно в най-дясната част на платното за движение или на посоченото от представителя на службата за контрол място и да изпълнява неговите указания”. Въз основа на горния акт за установяване на административно нарушение е издадено атакуваното Наказателно постановление № 1462/09 от 10.11.2009 г. от Началника на РУ”П”– Берковица, с което на основание чл.175, ал.1, т.4 от ЗДвП за нарушение на чл.103, пр.2 от ЗДвП му е наложено административно наказание глоба в размер на 200 /двеста/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 4 /четири/ месеца и на основание чл.183,ал.1,т.1,пр.1 и чл.183,ал.1,т.1,пр.2 от ЗДвП за нарушение на чл.100,ал.1,т.1 от същия са му наложени наказания глоба всяко едно по 10лв..  В НП е възприета същата фактическа обстановка, както и в АУАН.

           При обжалване на НП пред БРС са допуснати до разпит свидетелите, посочени в АУАН-Ц. и К.. Въз основа на така събраните гласни доказателства от показанията на разпитаните в хода на съдебното производство свидетели се установява, че на посочената в АУАН дата и място водачът-нарушител се е движел с посочения лек автомобил и при подаване на сигнал от страна на контролен орган със стоп-палка за спиране изобщо не е спрял, поради което се наложило контролните органи да го застигнат и спрат. Горните  свидетелски показания съдът кредитира изцяло, същите са последователни и непротиворечиви.

           По делото са събрани писмени доказателства: Оригинал на АУАН 1462/09 и на НП №1462/09.

           При гореустановената фактическа обстановка съдът достига до следните правни изводи:

            Съставеният акт за установяване на административно нарушение съдържа всички необходими реквизити и при съставянето му не са допуснати нарушения на процесуалните правила от категорията на съществените и неотстранимите, водещи до отмяна на крайният акт.  Описаните нарушения в акта са, че при подаден от надлежен контролен орган сигнал за спиране със стоп палка, водачът на автомобила изобщо не е спрял на посоченото място,при извършената му проверка не представил СУ на МПС от кат.В и контролен талон към него, при което и дадената от актосъставителя правна квалификация на  нарушенията е правилна.                                                        Фактическите констатации в АУАН подлежат на доказване и тежестта на доказване е на административнонаказващият орган, чиито ангажирани гласни и писмени доказателства установяват по един безспорен и категоричен начин  описаното нарушение, факта на осъществяването му, времето и мястото на осъществяването му и неговото авторство, от което се стига до единствения възможен извод за наличие на описаното в акта нарушение на правилата за движение по пътищата по чл. 103 и чл.100,ал.1,т.1  от ЗДвП.

           Издаденото въз основа на акта наказателно постановление от териториално и материалноправно компетентния за това орган съдържа всички необходими реквизити и при съставянето му не са допуснати нарушения на процесуалните правила от категорията на съществените и неотстранимите, водещи до неговата отмяна. Наложените на нарушителя-жалбоподател административни наказания глоба и лишаване от право да управлява МПС по чл.175, ал.1, т.4, чийто текст гласи: „Наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 1 до 6 месеца и с глоба от 50 до 200 лв. водач, който: …4.откаже да изпълни нареждане на органите за контрол и регулиране на движението;...” са в рамките на предвидените от закона и в справедлив размер.           Наложените на нарушителя административни наказания глоба в размер на 10лв. за това,че не носи определените документи-СУ на МПС и контролен талон с в размера ,предвиден в закона.

           Не е налице маловажност на случая. Неоснователни са и твърденията в жалбата, които остават без никакви подкрепящи доказателства.

           Предвид горното съдът намира, че въззивната жалба се явява неоснователна и като такава същата не следва да бъде уважена, а атакуваното НП следва да се потвърди като правилно и законосъобразно.

 

           Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН Берковският районен съд

Р  Е  Ш  И:

 

           ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление   №1462 от 10.11.2009 г., издадено от Началника на РУ”П” – Берковица, с което на В.Й.Т. ***4 и ЕГН ********** на основание чл.183 ал.1,т.1,пр.1 и чл.183,ал.1,т.1,пр.2 от ЗДвП за нарушение на чл.100,ал.1,т.1 от същия му е наложено наказание глоба в размер на 10лв. и глоба в размер на 10лв.,както и на основание чл.175, ал.1, т.4 от ЗДвП за нарушение на чл.103 от ЗДвП му е наложено административно наказание глоба в размер на 200 /сто/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 4 /четири/ месеца.

           Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд–Монтана по реда на гл.XII АПК в 14-дневен срок от получаване на съобщението за неговото  изготвяне.          

          

                                                             

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: