Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 11.12.2010г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…….……...наказателна колегия в публично

заседание на 11 ноември.…...……..………….……………………………….

през две хиляди и десета година……....……….……………………в състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮЛИТА  Г.

                                                    

при секретаря Т.Й.….….……..…………………и в присъствието на прокурора..……………………….……....…....като разгледа докладваното от

съдията Г.………………………..………….....АН дело 329 по описа

за 2010г...…………………………………....и за да се произнесе взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН във връзка с чл.340 ал.1 от НПК.

          С Наказателно постановление №67 / 25.03.2010г. на Директора на ДГС гр. Берковица на Н.П.Н. *** , с ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 400.00 лв. на основание чл.84 ал.2 от Закона за лова и опазване на дивеча /ЗЛОД/, както и лишаване от право да ловува за срок от три години на основание чл.94 ал.1 от същия закон, на основание чл.95 ал.1 от Закона за лова и опазването на дивеча са отнети в полза на държавата вещите послужили за извършване на нарушението: ловна гладкоцевна пушка – помпа “Маверик”, калибър 12, № 67260 и 15 броя патрони калибър 12 разни.

          Недоволен от така издаденото Наказателно постановление е останал Н.П.Н. , който обжалва същото с оплакване за неправилност, необоснованост и незаконосъобразност, като излага конкретни доводи. Изцяло оспорва фактическата обстановка, като навежда доводи, че не е извършил административното нарушение, за което му е вменена вина. Предвид горното моли съда да постанови решение, с което да се отмени атакуваното наказателно постановление, като незаконосъобразно. В съдебно заседание пълномощникът му доразвива доводите изложени в жалбата.Излага съображения за допуснати процесуални нарушения в административнонаказателното производство .

          Въззиваемата страна ,редовно призована ,не изпраща процесуален представител и не взема становище по жалбата.

          Въззивният съд, като взе предвид събраните по делото писмени и гласни доказателства, посочените в жалбата основания, намира за установено следното:

          Жалбата е допустима: подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН в съответствие с изискуемото от закона съдържание и от страна, имаща правен интерес и процесуална възможност за въззивно обжалване, а разгледана по същество се явява  ОСНОВАТЕЛНА.

         Съдът като взе предвид становищата на страните и събраните по делото писмени и гласни доказателства, намира за установено следното от фактическа страна:

         Районното управление изпраща свидетеля П.Г. - мл.ПИКОС и Ф.Филипов заедно със служители от ДГС.Разделили се на две групи и заградили местността, като св.Г. и лесничей Б.К. застанали в района на казаните на разстояние около 100м. един от друг.Другите двама отишли от противоположната страна. Около 11.00 часа свид.Г. с бинокъл забелязва жалбоподателя  със сглобена ловна  пушка и  ловно куче  да слиза от гората в посока към реката и да се придвижва към селото. Прикрит в една постройка свидетелят изчакал санкционирания да се приближи към него. Едва тогава се открил и му изискал документи за самоличност. При проверката се установило, че това е жалбоподателя Н.П.Н., който бил придружен от две ловни кучета, като носел със себе си ловна пушка, иззета  и 15 броя патрони 12 калибър.

         Съставен му бил АУАН от 18.03.2010г. за това, че на 18.03.2010г. ловува,  без заверен билет за лов и без писмено разрешително за лов във забранено за лов време. Посочено е, че жалбоподателят е нарушил чл. 43, ал. 2 и ал.3, т. 1 от ЗЛОД. Въз основа на така съставения акт е издадено и атакуваното наказателно постановление, с което на основание чл. 84, ал.2  от Закона за лова и опазване на дивеча, на нарушителя са наложени административни наказания- глоба в размер на 400 лв. и  на основание чл.94,ал.1 от същия - лишаване от право на ловуване за срок от три години.

         При предявяването му жалбоподателят оспорил констатациите отразени в него като вписал ,че не е ловувал и не е влизал в гората. В срока по чл.44 ал.1 от ЗАНН жалбоподателят направил и писмени възражения, в смисъл, че не е извършил деянието, за което му е съставен АУАН.

         В изпълнение на процедурата по чл.52 ал.4 от ЗАНН административнонаказващият орган взел обяснения от Никола Н. и Дочо Горанов Балчев. Счел, че деянието е извършено от жалбоподателя, а направеното възражение е необосновано, поради което издал атакуваното НП.

    Свидетелят И.Т. -актосъставител установява, че актът е съставен по свидетелски показания на колегите му И. *** и Б.К.-горски стражар за района към ДГС-гр. Берковица. . Проверката била извършена на 18.03.2010г. при която двама служители на РУП-Берковица-св.П.Г. и Филип Филипов и пом.лесничей Б.К. отишли на проверка по подаден сигнал,че в м.”Гола глава” в землището на с.Пърличево се извършва незаконен лов. Свидетелят потвърди, че актът бил съставен за ловуване  в забранено време и без разрешително. Тези обстоятелства се потвърждават и от показанията на свидетелите  П.Г. и Б.К. - присъствали при проверката, които установяват, че били изпратени по получен сигнал ,че жалбоподателят извършва лов на дивеч в забранено за това време в село Пърличево, обл.Монтана в местността “Гола глава”.Отишли на място и се разделили  на две групи и заградили местността, като св.Г. и лесничей Б.К. застанали в района на казаните на разстояние около 100м. един от друг.Другите двама отишли от противоположната страна. Около 11.00 часа свид.Г. с бинокъл забелязва жалбоподателя  със сглобена ловна  пушка и  ловно куче  да слиза от гората в посока към реката и да се придвижва към селото. Прикрит в една постройка свидетелят изчакал санкционирания да се приближи към него. Едва тогава се открил и му изискал документи за самоличност. При проверката се установило, че това е жалбоподателя Н.П.Н., който бил придружен от две ловни кучета, като носел със себе си ловна пушка, иззета  и 15 броя патрони 12 калибър.

Съдът кредитира показанията на свидетелите, тъй като същите споделят лични впечатления и не са заинтересовани от изхода на делото. Показанията им взаимно се допълват и се подкрепят от събраните в хода на административнонаказателното производство писмени доказателства.

С оглед на събраните по делото доказателства, съдът намира, че при съставянето на АУАН и издаването на НП не са спазени изискванията на чл. 57 от ЗАНН. Налице са формални предпоставки за отмяна на наказателното постановление, тъй като са допуснати процесуални нарушения, които водят до опорочаване на производството.

           Атакуваното НП е съставено в нарушение на разпоредбата на чл. 57, ал. 1, т. 5 от ЗАНН, тъй като в него не е посочен по изискуемия от закона начин описание на нарушението и обстоятелствата при които е извършено. Съгласно горната разпоредба в наказателното постановление следва да е налице посочване освен датата и мястото, където е извършено нарушението, така също и описание на нарушението, а също така и обстоятелствата, при които е извършено и доказателствата, които го подкрепят. В настоящия случай е посочено единствено: „Ловува без заверен билет за лов и без писмено разрешително за лов във забранено за лов време в землището на с.Пърличево,м.”Гола глава”,отд.51” и с това си деяние е нарушил  чл. 43, ал.2 и ал. 3, т. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча. Това описание в никакъв случай не навежда доводи за цитираната като нарушена разпоредба на чл. 43, ал.2 и ал.  3, т. 1 от ЗЛОД. В тази насока описанието на нарушението е само формално, като не  е отразено конкретното изпълнително деяние,което би следвало да е извършил нарушителят,за да бъде наказан.Съгласно легалното определение в чл.43 ал.2 от ЗОЛД ловуването е убиване,улавяне,преследване и нараняване на дивеч,както и вземане,пренасяне,укриване,превозване на намерен,ранен и убит дивеч или на разпознаваеми части от него,събиране и вземане на яйца от птици,обект на лов.Според ал.3 на същия член ловуване е и престой или движение на лица извън населени места с извадено от калъф и сглобено ловно оръжие,независимо,дали е заредено или не.В АУАН и в наказателното постановление е възпроизведен общия текст на чл.84,ал.1  и ал.2 от ЗЛОД ,без да е посочено конкретното действие на нарушителя и обстоятелствата,при които същото е извършено,което силно ограничава правото и възможността на защита на нарушителя.Така констатираните пороци не могат да се санират в съдебната фаза на производството чрез разпит на актосъставителя и свидетеля по акта.

Установяването в хода на административното производство на съществуването или несъществуването на описаното в НП административно нарушение предпоставя индивидуализацията на същото съобразно всички изисквания на чл. 57 от ЗАНН. И това е така, защото, докато законът в чл. 53, ал. 2 от ЗАНН дава възможност на наказващият орган да издаде НП, макар в АУАН да е допусната нередовност, стига да е установено по безспорен начин извършване на нарушението, самоличността на нарушителя и неговата вина, то това положение не се отнася до издаването на НП, при което наказващият орган следва да спази всички изисквания на нормите на ЗАНН, включително-чл. 57, ал. 1, т. 5 от ЗАНН, като неспазването на това изискване води до незаконосъобразност на НП и налага отмяната му на това процесуално основание, независимо от установяващото се от събраните в съдебно заседание доказателства извършване на нарушение от жалбоподателя.

Неспазването на цитираните по-горе разпоредби на ЗАНН са съществени нарушения в производството по издаване на наказателното постановление, вследствие на което е нарушено правото на защита на жалбоподателя и са абсолютно основание за отменяне на същото.

Констатираните пороци правят безпредметно обсъждане на спора по същество.

С оглед изложените по-горе съображения съдът намира, че атакуваното НП следва да бъде отменено, като незаконосъобразно.

Съдът при изложените мотиви

 

                                                Р Е Ш И:

 

           ОТМЕНЯ Наказателно постановление 67 / 25.03.2010г. на Директора на Държавно горско стопанство град Берковица,  с което на Н.П.Н. *** , с ЕГН **********  е наложено административно наказание глоба в размер на 400.00 лв. на основание чл.84 ал.2 от Закона за лова и опазване на дивеча /ЗЛОД/ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване по реда на АПК пред Административен съд-Монтана в 14 дневен срок от съобщението.

 

 

     

                                                          

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: