Р     Е     Ш     Е     Н     И     Е

 

 

 

Гр. Берковица, 06.12 . 2010 година

 

     Берковският районен съд, наказателна колегия, в публично съдебно заседание на  04.11 две хиляди и  десета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :ЮЛИТА Г. 

 

при секретаря Т.Й.      ,като  разгледа докладваното от съдията Г. анд № 307 /10 г.по описа на БРС  ,за да се произнесе  взе в пред вид  следното :

                  

          Жалбоподателят М.Г.М. *** не е  доволен от издаденото Наказателно постановление №  124 от 19.07. 2010г. на Кмета на Община Берковица ,с което е наказан с административно наказание “Глоба “ в размер на 100 лв. за нарушение на чл.26,ал.1,т.1 от Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред и сигурност на територията на Община Берковица .Моли да се отмени  НП.Не е извършил нарушението.Твърди,че имота ,в който е извършвал паша е частен и му е предоставен за ползване от собствениците

                    Възиваемият  редовно призован ,  изпраща  процесуален представител,който моли НП да бъде отменено.

                     След преценка на събраните по делото  писмени и гласни доказателства  поотделно и в тяхната съвкупност съдът намира за установено  следното :

                    С наказателно постановление    124 от 19.07. 2010г. на Кмета на Община Берковица на жалбоподателя  е   наложено наказание  ГЛОБА  в размер на 100 лв.,затова ,че на 08.06. 2010 г. около 16,45 ч.  в град Берковица в зелените площи на парк „Св.Георги победоносец” извършва паша на 3 бр. кози.

                   По разбиране на настоящият състав в производството не са допуснати  съществени процесуални нарушения ,които са от категорията на самостоятелни отменителни основания. 

                   Че жалбоподателят е извършил нарушението ,което му се приписва  се установява от писмените доказателства по делото –АУАН,НП  и показанията  на св.Г.К. и А.т.  актосъставител и свидетел по акта.

                   Така извършеното нарушение осъществява от обективна и субективна страна състава на чл. 26,ал.1,т.1   от НОПОРСТОБ на Община Берковица ,за което нарушение чл.36,ал.1 от същата Наредба предвижда наказание глоба  от 20 до 250 лв.

                Нарушителят правилно е наказан .Не са налице основания за отмяна  на атакуваното НП. Правилно е ангажирана отговорността на жалбоподателя съобразно тази разпоредба, но административно-наказващият орган при определяне на наказанието обаче не е съобразил всички обстоятелства относно обществената опасност на деянието и дееца,неговата възраст. Така той му е определил глоба към средния размер предвиден в разпоредбата, а именно 100 лв.

Съдът след като взе предвид събраните по делото доказателства, тежестта на нарушението, подбудите за извършването му и други смекчаващи обстоятелства – неотричане на нарушението, липсата на други  нарушения на тази Наредба,както и възрастта на нарушителя и факта,че е пенсионер намира, че наказанието глоба следва да се определи към минималния предвиден в Наредбата размер, а именно 20 лв.

        АУАН не е връчен на жалбоподателя,тъй като същият е отказал да го подпише и получи  и отказа му е оформен с подписа на един свидетел.Последният не е направил  никакви възражения,включително и тези ,които прави в жалбата,както и не е представил доказателства,които да оборят дакозателствената сила на АУАН и издаденото въз основа на него НП.

Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 63 ал. 1 ЗАНН, съдът

 

                                       Р   Е   Ш   И :

 

                    ИЗМЕНЯВА       НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  124 от 19.07. 2010г. на Кмета на Община Берковица ,с което М.Г.М. ***  и ЕГН **********е наказан с административно наказание “Глоба “ в размер на 100 лв. за нарушение на чл.26,ал.1,т.1 от Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред и сигурност на територията на Община Берковица  ,като НАМАЛЯВА размера на наложената глоба на 20лв.

                    Решението може да се обжалва пред АС-Монтана в 14 дневен срок от съобщението на страните  .           

          

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ :