О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

гр. Берковица, 24.08.2010г.

 

 

Берковският районен съд, І състав в закрито заседание на двадесет и четвърти август през две хиляди и десета година в състав:

                                                                     

       Председател: Калин Тодоров

 

като пристъпи към проверка на допустимостта и редовността на искова молба вх. № 924 от 26.07.2010г., подадена от „Топливо” АД, гр.София, въз основа на която е образувано гр. дело № 496 по описа за 2010г., за да се произнесе взе предвид следното:

С разпореждане от 29.07.2010г. съда е оставил исковата молба без движение и съгласно чл.129, ал.2 от ГПК е указал на ищеца в едноседмичен срок от получаване на съобщението да отстрани допуснатите нередовности като внесе по сметка на съда още 42, 80 лева държавна такса. Съобщението е връчено на пълномощника на ищеца адв. Е.Ц. на 09.08.2010г. Нито в законоустановения срок, до 16.08.2010г., нито до настоящия момент ищецът не е отстранил нередовностите на исковата молба.

С исковата молба ищецът е длъжен да представи документ за внесена държавна такса (чл. 128, т.2 от ГПК). Невнасянето на държавна такса прави исковата молба нередовна, а когато тази нередовност не е отстранена в предвидения в закона срок, исковата молба следва да се върне на ищеца.

С оглед на гореизложеното съдът намира, че на основание чл.129, ал.4 във връзка с ал.3 от ГПК, следва да се върне исковата молба с приложенията на ищеца, а образуваното производство да бъде прекратено, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ВРЪЩА искова молба вх. № 924 от 26.07.2010г. с приложенията на „Топливо” АД, гр.София, поради неотстраняване на нередовностите.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 496 по описа за 2010г. на БРС.

 

Определението може да се обжалва в едноседмичен срок от връчването му на ищеца чрез Районен съд Берковица пред Окръжен съд гр.Монтана.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: