Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 05.08.2010г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица……………III състав,.гражданска колегия в публично заседание на 05 август……………………………………… през две хиляди и десета година…….……….…........……………………………в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

 

при секретаря П. И.………………………………и в присъствието на прокурора……………………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова……….…………………………….гр.дело 512 по описа за 2010г………….……...……………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

            Молбата е за прекратяване на брака с развод по взаимно съгласие и е с правно основание чл.50 от СК.

        

Двамата съпрузи – Д. и В. Иванови- поддържат, че са сключили граждански брак на 08.05.1994 година и от брака си нямат родени деца. В брака им обаче е настъпило отчуждение, поради което и двамата са взели сериозно и непоколебимо решение същият да бъде прекратен с развод. С молбата си са представили и споразумение, съгласно чл.51 от СК.

         В съдебно заседание  и двамата поддържат горното, като са категорични, че сериозно са обмислили, както възможността за заздравяване на брака, така и последиците от развода. Поддържат изложеното в молбата и споразумението  и молят съда, да постанови решение с което допусне развод и прекрати брака им и утвърди постигнатото между тях споразумение.

         По делото са събрани писмени доказателства, след чиято преценка в тяхната съвкупност и поотделно, съдът приема за установено следното :

        

Двамата съпрузи са сключили граждански брак на 08.05.1994 година. В съдебното заседание, съпрузите поддържат, че сериозно и непоколебимо са взели решение да прекратят брачната си връзка.

 

За да бъде допуснато прекратяване на брака по взаимно съгласие по реда на чл.50 от СК, то съгласието на страните трябва да е взаимно, непоколебимо и сериозно. Двамата съпрузи заедно заявиха съгласието си за прекратяване на брака веднъж с подаване на молбата и след това лично пред съда  при разглеждане на делото в открито съдебно заседание. Решението им е категорично и окончателно, по разбиране на съда е обмислено задълбочено и не е резултат на моментно хрумване или временно настроение.

За да бъде утвърдено постигнатото между страните споразумение, регламентиращо условията, при които се прекратява брака, то трябва да е пълно, да не противоречи на закона и да са защитени правата на децата. Представеното споразумение по чл.51 от СК е изчерпателно и пълно и след цялостаната му преценка, съдът намира, че същото не противоречи на закона и морала. Изчерпателно страните са постигнали съгласие по всички въпроси, които следва да бъдат уредени при прекратяване на брака и то по начин, съответстващ на законорегламентирания. По изложените съображения така постигнатото споразумение следва да бъде утвърдено в диспозитива на решението.

        

При депозиране на молбата е внесена определената от закона ДТ, като според договореното между страните В.Г. следва да заплати дължимата ДТ до пълния размер – 40.00 лева.

        

         Водим от гореизложените мотиви, съдът

 

 

Р   Е   Ш   И :

 

 

         ПРЕКРАТЯВА с развод брака между Д.Х.И. с ЕГН ********** *** и В.Г.И. с ЕГН ********** ***, сключен на 08.05.1994 г. в гр.Берковица, акт № 3/08.05.1994 година по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ НА СТРАНИТЕ.

 

         УТВЪРЖДАВА представеното споразумение по чл.51, ал.1 от СК, по силата на което :

        

От брака страните нямат родени деца и родителски права не се предоставят.

 

Страните нямат претенции за издръжка помежду си.

 

Семейното жилище, находящо се в с. Бързия, ул. Бучняк № 14, собственост родителите на съпруга се предоставя за ползване на Д.Х.И..

 

Страните декларират, че не притежават движимо и недвижимо имущество, влогове и ценности в режим на СИО, подлежащи на подялба.

 

Страните нямат претенции един към друг за вземания от кредитни институции и трети лица.

 

След прекратяване на брака съпругата В.Г.И. ще носи предбрачното си  фамилно име Стефанова.

 

Разноските по делото се поемат от В.Г. Стефанова.

 

 

ОСЪЖДА В.Г.И. с ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата по сметка на ВСС сумата от 15.00 лева ДТ за прекратяване на брака, както и  5.00 лева ДТ за издаване на изпълнителен лист.

 

 

            Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ :