Р Е Ш Е Н И Е

 

гр.Берковица, 20.04.2010 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

            Берковски районен съд, І състав в публичното заседание на двадесети април през две хиляди и десета година в състав:

                                                                                                Председател: Калин Тодоров

 

при секретаря П. И., като разгледа докладваното от съдия Тодоров гр.дело № 201 по описа за 2010 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

          Производството е по молба за развод по взаимно съгласие с правно основание чл.50 от СК.

          Молителите К.Н.Д. и А.Б.Д.,***, твърдят в молбата си, че са съпрузи, сключили граждански брак на 12.08.2005г. в гр.Берковица. От брака си имат ненавършило пълнолетие дете – Александър Анжелов Д., роден на ***г. Поддържат, че всеки от тях живее свой собствен живот, отчуждени са един от друг и желаят да прекратят брака си по взаимно съгласие, което съгласие е сериозно, непоколебимо и взаимно, като са постигнали споразумение по всички въпроси, съгласно чл.51 от СК. Молят съда, като се убеди в изложеното да постанови решение, с което като утвърди постигнатото споразумение, да прекрати брака.

Съдът, като прецени събраните по делото писмени доказателства и становището на Отдел „Закрила на детето” при ДСП, гр.Берковица, приема за установено следното:

Молителите К.Н.Д. и А.Б.Д. са съпрузи, сключили граждански брак с акт № 33/12.08.2005г. на Община Берковица и молбата за прекратяването му е допустима, а разгледана по същество е основателна. От брака си молителите имат едно дете – Александър Анжелов Д., роден на ***г. В съдебно заседание молителите заявиха отново, че не могат да се помирят и желаят брака да се прекрати. Настоящият състав намира, че е налице сериозно и непоколебимо съгласие у молителите за развод. Представеното от двамата съпрузи споразумение по чл.51, ал.1 от СК е изчерпателно и пълно и е направено в интерес на детето, каквото е и становището на отдел “Закрила на детето” при ДСП – Община Берковица, поради което съдът го одобрява и възпроизвежда в диспозитива на решението си.

По отношение на разноските, с оглед липсата на клауза в споразумението, дължимата за развода окончателна такса следва да се плати от молителя, който следва да заплати и такса за присъдената издръжка.

Водим от гореизложените мотиви, съдът

 

Р          Е          Ш          И:

 

          ПРЕКРАТЯВА с РАЗВОД брака между К.Н.Д. с ЕГН ********** и А.Б.Д. с ЕГН **********,***, сключен с акт за граждански брак № 33/12.08.2005г. на Община Берковица, по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРЖДАВА споразумението между страните по силата на което:

МЕСТОЖИВЕЕНЕТО на роденото от брака дете Александър Анжелов Д., роден на ***г. с ЕГН ********** ***.

УПРАЖНЯВАНЕТО НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА по отношение на роденото от брака дете Александър Анжелов Д. се предоставя на майката К.Н.Д., като бащата А.Б.Д. ще има право на лични контакти с детето всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 8 до 20 часа и един месец през лятото, който да не съвпада с платения годишен отпуск на майката.

Бащата А.Б.Д. с ЕГН ********** *** ще ЗАПЛАЩА на детето Александър Анжелов Д., роден на ***г. с ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител К.Н.Д. с ЕГН **********, МЕСЕЧНА ИЗДРЪЖКА в размер 80 (осемдесет) лева, считано от датата на подаване на исковата молба – 01.04.2010г., ведно със законоустановената лихва върху всяка просрочена вноска до настъпване на условия за нейното изменение или прекратяване.       

Страните нямат претенции за издръжка един към друг.

СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, находящо се в гр.Берковица, ул.”Одеса” № 5, се предоставя за ползване на А.Б.Д..

Страните нямат придобити по време на брака с общи средства недвижими имоти и движими вещи на значителна стойност.

Молителите нямат претенции към фирмите и дяловете в търговските дружества, които притежава всеки от тях.

Молителите нямат претенции към притежаваните от тях парични влогове.

Страните са поделили вещите за лична употреба помежду си и нямат взаимни претенции от имуществен характер.

След развода съпругата К.Н.Д. ще носи предбрачното си фамилно име - Гогова.            

ОСЪЖДА А.Б.Д. с ЕГН ********** *** да ЗАПЛАТИ полза на държавата по сметка на ВСС допълнителна държавна такса за прекратяване на брака в размер 25 (двадесет и пет) лева и върху присъдената издръжка в размер 57, 60 (петдесет и седем лв. и 60 ст.) лева, както и 5 (пет) лева такса за служебно издаден изпълнителен лист.

           

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.                                                              

                                                                                               

РАЙОНЕН СЪДИЯ: