Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 01.04.2010г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица……………III състав,.гражданска колегия в публично заседание на 01 април……………………………………… през две хиляди и десета година……..…………………….…........……………………………в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

 

при секретаря Св.П.………………………………и в присъствието на прокурора……………………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова……….…………………………….гр.дело 192 по описа за 2010г……………...……………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

            Молбата е за прекратяване на брака с развод по взаимно съгласие и е с правно основание чл.50 от СК.

         

Двамата съпрузи – К. и И. Иванови - поддържат, че са сключили граждански брак на 15.06.1996 година и от брака им към настоящия момент има едно ненавършило  пълнолетие дете. В брака им обаче е настъпило отчуждение, поради което и двамата са взели сериозно и непоколебимо решение същият да бъде прекратен с развод. С молбата си са представили и споразумение, съгласно чл.51 от СК.

          В съдебно заседание  и двамата поддържат горното, като са категорични, че сериозно са обмислили, както възможността за заздравяване на брака, така и последиците от развода. Поддържат изложеното в молбата и споразумението  и молят съда, да постанови решение с което допусне развод и прекрати брака им и утвърди постигнатото между тях споразумение.

          По делото са събрани писмени доказателства, след чиято преценка в тяхната съвкупност и поотделно, съдът приема за установено следното :

         

Двамата съпрузи са сключили граждански брак на 15.06.1996 година. В съдебното заседание, съпрузите поддържат, че сериозно и непоколебимо са взели решение да прекратят брачната си връзка.

 

За да бъде допуснато прекратяване на брака по взаимно съгласие по реда на чл.50 от СК, то съгласието на страните трябва да е взаимно, непоколебимо и сериозно. Двамата съпрузи заедно заявиха съгласието си за прекратяване на брака веднъж с подаване на молбата и след това лично пред съда  при разглеждане на делото в открито съдебно заседание. Решението им е категорично и окончателно, по разбиране на съда е обмислено задълбочено и не е резултат на моментно хрумване или временно настроение.

За да бъде утвърдено постигнатото между страните споразумение, регламентиращо условията, при които се прекратява брака, то трябва да е пълно, да не противоречи на закона и да са защитени правата на децата. Представеното споразумение по чл.51 от СК е изчерпателно и пълно и след цялостаната му преценка, съдът намира, че същото не противоречи на закона и морала. Изчерпателно страните са постигнали съгласие по всички въпроси, които следва да бъдат уредени при прекратяване на брака и то по начин, съответстващ на законорегламентирания. Чрез споразумението страните са постигнали договорка по основните въпроси, касаещи непълнолетното дете, по начин, който е в интерес на последното. По изложените съображения така постигнатото споразумение следва да бъде утвърдено в диспозитива на решението.

         

При депозиране на молбата е внесена определената от закона ДТ, следва да бъде определена единствено ДТ върху присъдения размер на издръжка.

         

          Водим от гореизложените мотиви, съдът

 

 

Р   Е   Ш   И :

 

 

          ПРЕКРАТЯВА с развод брака между И.Д.И. с ЕГН ********** *** и К.С.И. с ЕГН ********** ***, сключен на 15.06.1996г. в гр.Вършец, акт № 9/16.06.1996 година по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ НА СТРАНИТЕ.

 

          УТВЪРЖДАВА представеното споразумение по чл.101, ал.1 от СК, по силата на което :

         

Родителските права по отношение на роденото от брака дете Димана И.И. с ЕГН **********  се предоставят за упражняване на бащата И.Д.И.. Местоживеенето на детето ще е в Австрия при бащата.

 

Майката К.С.И. ще има право на лични контакти с детето Димана всяка първа, трета и четвърта неделя от месеца от 10.00 ч. до 19.00 ч., както и един месец през лятото, когато не съвпада с отпуската на бащата.

 

К.С.И. ще заплаща на И.Д.И. като баща и законен представител на малолетното дете Димана И.И. с ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 80.00 лв., ведно със законоустановената лихва върху всяка просрочена вноска, считано от 29.03.2010 г. до настъпване на  причини за нейното изменение или прекратяване.

 

Страните нямат семейно  жилище в България, придобито по време на брака. Жилището в което са живели е собственост на родителите на К.С.И. и не се  предоставя такова за ползване на нито един от тях.

 

След прекратяване на брака ищцата К.С.И. ще носи предбрачното си  фамилно име ГЕОРГИЕВА.

 

 Страните нямат претенции един към друг по отношение на недвижими имоти и движими вещи, както и за издръжка един към друг.

 

ОСЪЖДА К.С.И. с ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата по сметка на ВСС сумата от 57.60 лева ДТ върху определения размер на издръжка, както и  5.00 лева ДТ за издаване на изпълнителен лист.

 

 

            Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ :