Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 29.04.2010г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица……………III състав,.гражданска колегия в публично заседание на 29 април……………………………………… през две хиляди и десета година……..……........……………………………в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

 

при секретаря Св.П.………………………………и в присъствието на прокурора……………………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова……….…………………………….гр.дело 182 по описа за 2010г……………...……………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

            Молбата е за прекратяване на брака с развод по взаимно съгласие и е с правно основание чл.50 от СК.

        

Двамата съпрузи – Е. и Н. Спасови - поддържат, че са сключили граждански брак на 03.05.2003 година и от брака им към настоящия момент има едно ненавършили  пълнолетие дете. В брака им обаче е настъпило отчуждение, поради което и двамата са взели сериозно и непоколебимо решение същият да бъде прекратен с развод. С молбата си са представили и споразумение, съгласно чл.51 от СК.

         В съдебно заседание  и двамата поддържат горното, като са категорични, че сериозно са обмислили, както възможността за заздравяване на брака, така и последиците от развода. Поддържат изложеното в молбата и споразумението  и молят съда, да постанови решение с което допусне развод и прекрати брака им и утвърди постигнатото между тях споразумение.

         По делото са събрани писмени доказателства, след чиято преценка в тяхната съвкупност и поотделно, съдът приема за установено следното :

        

Двамата съпрузи са сключили граждански брак на 03.05.2003 година. В съдебното заседание, съпрузите поддържат, че сериозно и непоколебимо са взели решение да прекратят брачната си връзка.

 

За да бъде допуснато прекратяване на брака по взаимно съгласие по реда на чл.50 от СК, то съгласието на страните трябва да е взаимно, непоколебим и сериозно. Двамата съпрузи заедно заявиха съгласието си за прекратяване на брака веднъж с подаване на молбата и след това лично пред съда  при разглеждане на делото в открито съдебно заседание. Решението им е категорично и окончателно, по разбиране на съда е обмислено задълбочено и не е резултат на моментно хрумване или временно настроение.

За да бъде утвърдено постигнатото между страните споразумение, регламентиращо условията, при които се прекратява брака, то трябва да е пълно, да не противоречи на закона и да са защитени правата на децата. Представеното споразумение по чл.51 от СК е изчерпателно и пълно и след цялостната му преценка, съдът намира, че същото не противоречи на закона и морала. Изчерпателно страните са постигнали съгласие по всички въпроси, които следва да бъдат уредени при прекратяване на брака и то по начин, съответстващ на законорегламентирания. Чрез споразумението страните са постигнали договорка по основните въпроси, касаещи непълнолетното дете по начин, който е в интерес на последното. В течение на брака съпругата е родила още едно дете, по отношение на което презумпцията за бащинство е оборена по съответния съдебен ред, видно от представеното по делото заверено копие на влязло в сила съдебно решение на МОС. Ето защо и споразумението между страните регламентира единствено отношенията с роденото в брака дете.

По изложените съображения така постигнатото споразумение следва да бъде утвърдено в диспозитива на решението.

        

При депозиране на молбата е внесена определената от закона ДТ. Следва да бъдат осъдени страните да внесат допълнителна ДТ за прекратяване на брака, а Е.Д. следва да бъде осъден да заплати и ДТ върху определения размер на издръжка.

        

         Водим от гореизложените мотиви, съдът

 

Р   Е   Ш   И :

 

         ПРЕКРАТЯВА с развод брака между Е.Д.С. с ЕГН ********** *** и Н.В.С. с ЕГН ********** ***, сключен на 03.05.2003г. в гр.Вършец, акт № 2/03.05.2003 година по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ НА СТРАНИТЕ.

 

         УТВЪРЖДАВА представеното споразумение по чл.51 от СК, по силата на което :

        

Родителските права по отношение на роденото от брака дете Таня-Мари Емилова Димитрова с ЕГН ********** се предоставят за упражняване на майката Н.В.С..

 

Бащата Е.Д.С. ще има право на лични контакти с детето Таня-Мари всяка втора и четвърта събота и неделя от месеца от 8.00 ч. до 20.00 ч., с възможност за пренощуване на детето, както и по всяко време, когато детето желае, както и един месец през лятото, когато не съвпада с отпуската на майката.

 

Е.Д.С. ще заплаща на Н.В.С. като майка и законен представител на малолетното дете Таня-Мари Емилова Димитрова с ЕГН **********   месечна издръжка в размер на 100.00 лв. , ведно със законоустановената лихва върху всяка просрочена вноска, считано от влизане на решението в законна сила до настъпване на  причини за нейното изменение или прекратяване.

 

Семейното  жилище, находящо се в гр. Вършец, ул. Климент Охридски № 4  и собственост на родителите на Н.В.С. се  представя за ползване на последната.

 

След прекратяване на брака ищцата Н.В.С. ще носи предбрачното си  фамилно име Крумова.

 

 Страните нямат недвижими имоти и движими вещи на значителна стойност, които да са придобити по време на брака; взаимни претенции към фирмите и дяловете в търговските дружества, които притежава всеки от тях, както и към банкови сметки и влогове. Заявяват, че не придобивали по време на брака парични влогове, кредити и задължения  към трети лица, а при условие, че се окаже, че някой от тях е поел задължение към трето лице след прекратяване на брака същият ще го изплаща самостоятелно.

 

         Нямат претенции от имуществен характер и за издръжка помежду си.

 

ОСЪЖДА между Е.Д.С. с ЕГН ********** *** и Н.В.С. с ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТЯТ в полза на държавата по сметка на ВСС 25.00 лева допълнителна ДТ за прекратяване на брака, както и по 5.00 лева ДТ за издаване на изпълнителен лист.

 

ОСЪЖДА Е.Д.С. с ЕГН ********** ***  ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата по сметка на ВСС сумата от 72,00 лева ДТ върху определения размер на издръжка, както и по 5.00 лева ДТ за издаване на изпълнителен лист.

 

            Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ :