Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

гр. Берковица, 14.04.2010 г.

 

В  ИМЕТО НА  НАРОДА

 

Берковски районен съд, І състав в публичното заседание на шести април през две хиляди и десета година в състав:                               

                                                                           

Председател:  Калин Тодоров

 

при секретаря С. П., като разгледа докладваното от съдия Тодоров гр. дело № 77 по описа за 2010г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по предявени субективно съединени искове от ненавършили пълнолетие деца срещу родител за увеличение на присъдена издръжка с правно основание чл. 150 от Семейния кодекс.

В исковата молба малолетните ищци Соломон Генадиев А., Нели Генадиева А. и Вероника Генадиева А., чрез своя баща и законен представител Г.А.С. твърдят, че с влязло в законна сила решение от 21.11.2007г. по гр. дело № 373/2007г. по описа на БРС съдът е предоставил упражняването на родителските права върху тях на техния баща, който поел изцяло грижата за тяхното отглеждане, възпитание, помощ за започване на обучение за научаване на буквите и писане за двете деца Нели и Вероника, които страдат от глухонемота. Поради ежедневната необходимост да бъде с тях баща им не може да започне никъде никаква работа и е безработен. Поддържат, че живеят с детските добавки, а ответницата – тяхната майка С.Н. Милчева, не изплаща издръжката, която е определена с решението по гр. д. № 373/2007г. на БРС. Твърдят, че от първоначално определената им издръжка са изминали повече от две години и нуждите им от храна, дрехи, обувки и лечение значително са нараснали, поради което са им необходими повече средства за задоволяване на тези нужди. Молят съда, след като установи твърдените обстоятелства, да постанови решение, с което да измени размера на дължимата от ответницата издръжка като осъди същата да заплаща месечна издръжка на всяко едно от тях вместо по 30 по 80 лв., считано от датата на завеждане на исковата молба в съда, до настъпване на промяна в обстоятелствата, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до окончателното заплащане на сумата, както и направените по делото разноски.

Ответницата С.Н. Милчева, срока по чл.131, ал.1 от ГПК не представя писмен отговор на исковата молба по делото, не взима становище по предявените искове, не сочи и не представя доказателства. Редовно призована за участие в съдебно заседание, не взема становище по исковете и не ангажира доказателства за доходите си.

Отдел “Закрила на детето” към Дирекция “Социално подпомагане” Община Берковица в писмено становище по делото поддържат, че с оглед нарасналите потребности на децата е необходимо увеличение на присъдената издръжка, поради което исковете следва да бъдат уважени.

Съдът, като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства, намери за установено от фактическа страна, следното:

Установи се по делото и не е спорно, че ответницата С.Н. *** е майка на малолетните ищци Соломон Генадиев А., Нели Генадиева А. и Вероника Генадиева А., като с влязло в сила решение от 21.11.2007г. по гр. дело № 373/2007г. по описа на БРС същата е осъдена да заплаща на всяко едно от трите си деца по 30 лв. месечна издръжка. Установи се от представените по делото експертни решения на ТЕЛК при „МБАЛ-Лом” ЕООД, гр.Лом с № 1686 и № 1687 от 22.10.2008г., че децата Нели и Вероника са с двустранна вродена слухова загуба с увреден говор до липсващ. Установи се също, че и трите деца са редовни ученици, съответно Соломон в ІІІ клас, а Вероника и Нели в І клас, на НУ „Васил Левски” в гр.Вършец. Бащата на децата Г.А.С. е регистриран в „Бюро по труда”, гр.Берковица като търсещо работа лице, видно от служебна бележка от 08.02.2010г. на бюрото. От друга страна ответницата по делото не ангажира доказателства относно средномесечния си доход. По делото не са представени доказателства за задължения на родителите за издръжка към други деца. От показанията на свидетелката М.В. – леля на децата, разпитана в съдебно заседание, които съдът кредитира като непосредствени и обективни, се установи, че бащата Г.А.С. не работи, тъй като трябва да се грижи за децата, няма отникъде подкрепа, а майката на децата не е идвала в дома им и не ги е търсила. Свидетелката установи също, че само бащата може да общува с болните си дъщери и да се разбира с тях.

С оглед изложеното, от правна страна съдът намира за обосновани следните изводи:

Исковете са допустими, а разгледани по същество са основателни.

В съдебно заседание процесуалния представител на ищците е поискал постановяване на неприсъствено решение срещу ответницата. Съдът намира, че са налице предпоставките за постановяване на неприсъствено решение срещу ответницата по предявените искове – с разпореждането от 18.03.2010г. на страните са указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяването им в съдебно заседание; исковете са вероятно основателни с оглед на посочените в исковата молба обстоятелства и представените доказателства.

Съгласно чл. 143, ал. 2 от СК родителите дължат издръжка на своите ненавършили пълнолетие деца независимо дали са работоспособни и дали могат да се издържат от имуществото си, а съгласно чл. 150 от СК при изменение на обстоятелствата присъдената издръжка или добавката към нея може да бъде изменена или прекратена. С оглед потребностите на децата и възможностите на родителите, съобразно законовата разпоредба на чл. 142, ал.1 от СК, съдът намира, че са налице елементите от състава на разпоредбата на чл. 150 от СК за увеличение на присъдената издръжка.

Обективно за двете години от постановяване на решението, с което е присъдена издръжката, обстоятелствата са се изменили. Налице са изменения на макроикономическата обстановка в страната, както и на минималната работна заплата и инфлационния индекс, а така също и на необходимите средства за издръжка на едно лице месечно. От друга страна децата са пораснали, като Соломон е на 9 години, а Нели и Вероника – на 7 години, и за задоволяване на нуждите им от храна, лекарства, облекло, учебни пособия и други ежедневно необходими разходи са нужни значителни средства, които следва да се поемат от родителите им съобразно доходите и възможностите им. Доходите на бащата и издръжката, която е осъдена да заплаща ответницата-майка не са достатъчни да задоволят нарасналите нужди на децата, което обуславя и необходимостта от увеличение на присъдената издръжка.

Съдът отчита, че бащата на децата е в обективно затруднение да осигурява издръжката на децата, с оглед нарасналите им нужди. От друга страна, съгласно закона и добрите нрави ответницата-майка също трябва да полага грижи и да осигурява издръжка за своите деца. Неоправдано е както от етична, така и от правна страна, с оглед нарасналите нужди на децата и специалните грижи, от които се нуждаят Нели и Вероника, издръжката да остане в размера, присъден с решението на съда преди две години и половина. С оглед обстоятелството, че ответницата не представи доказателства за доходите си и във връзка с чл.161 от ГПК, настоящия състав приема, че същата реализира средномесечен доход в размер на средната за страната работна заплата.

Съгласно чл. 142 от СК размерът на издръжката се определя според нуждите на лицето, което има право на издръжка, и възможностите на лицето, което я дължи, като минималната издръжка на едно дете е равна на една четвърт от размера на минималната работна заплата. С Постановление на МС № 326 от 30.12.2009г. от 1.01.2010г. е определен размер на минималната месечна работна заплата за страната  240 лв. С оглед на това минималната издръжка на едно дете месечно е 60 лв.

Съдът намира, че претендирания от ищците размер на издръжката от 80 лева е в рамките на закона и е съобразен с нуждите на децата, с оглед възрастта на Соломон и заболяването на децата Нели и Вероника и липсата на алиментни задължения на ответницата към други лица. За малолетните ищци месечната издръжка следва да бъде не по-малко от 140 лева. Съгласно чл.140, ал.3 от СК тази сума следва да се разпредели между родителите съобразно с възможностите им, като се вземат предвид и непосредствените грижи по отглеждането и възпитанието на децата от страна на бащата и получаваните от него месечни помощи за деца. Имайки предвид, че майката-ответница е млада, работоспособна и няма данни за здравословни пречки, както и че при повече воля и желание от нейна страна би могла да осигурява повече средства за съществуване, съдът намира, че същата ще участва в издръжката на децата с  претендираната сума от 80 лева, който размер е съобразен с възможностите й и няма да затрудни нейната собствена издръжка. Останалите необходими средства ще се дават от бащата, който ще продължи да полага преки и непосредствени грижи по възпитанието и отглеждането на децата.

При този изход на делото ответницата следва да заплати държавна такса върху увеличения размер на издръжката, както и разноските на ищците за адвокатско възнаграждение в размер 80 лв.

Въз основа на изложеното, съдът

 

                                                        Р     Е     Ш     И :

 

ИЗМЕНЯ размера на издръжката, присъдена с решение от 21.11.2007г. по гр. дело № 373/2007г. по описа на БРС, като ОСЪЖДА С.Н. Милчева с ЕГН ********** *** да ЗАПЛАЩА на Соломон Генадиев А., роден на ***г. с ЕГН **********, Нели Генадиева А., родена на ***г. с ЕГН ********** и Вероника Генадиева А., родена на ***г. с ЕГН **********, чрез техния баща и законен представител Г.А.С. с ЕГН ********** *** вместо по 30 лева по 80 (осемдесет) лева месечна издръжка за всяко едно от тях, считано от 10.02.2010г. до окончателното й изплащане или до настъпване на законоустановени причини за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законоустановената лихва върху всяка просрочена вноска, съобразно падежа й, както и да заплати направените по делото разноски в размер 80 (осемдесет) лева.

ОСЪЖДА С.Н. Милчева с ЕГН ********** *** да ЗАПЛАТИ в полза на държавата по сметка на ВСС държавна такса в размер 216 (двеста и шестнадесет) лева, както и 5 лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист.

 

          ДОПУСКА предварително изпълнение на решението относно присъдената издръжка на основание чл.242, ал.1 от ГПК.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

                                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: