Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

гр. Берковица, 15.04.2010 г.

 

В  ИМЕТО НА  НАРОДА

 

Берковски районен съд, І състав в публичното заседание на шести април през две хиляди и десета година в състав:                               

                                                                                 

                                                                           Председател:  К.Т.

***, като разгледа докладваното от съдия Т. *** по описа за 2010 г., за да се произнесеq взе предвид следното:

 

Производството е по предявен иск за присъждане на договорна неустойка с правно основание чл.92 във вр. с чл.79 от ЗЗД.

В исковата молба ищцата В.Б.Ф. твърди, че на 03.12.2008г. с ответника „Балтимор 666” ЕООД, гр.Берковица, представляван от К.Т.Г., сключили предварителен договор, съгласно който поели задължение да сключат окончателен такъв за покупко­-продажба на движими вещи с предмет - прехвърляне в полза на ответника правото на собственост върху следните вещи: 14 бр. дивани; 8 бр. фотьойли; 4 бр. табуретки; 8 бр. маси; 3 бр. ниски шкафове; 3 бр. шкафове с рафтове; 2 бр. барплотове; 3 бр. барстола; озвучителна уредба с 2 бр. колони; касов апарат; окачен таван 150 кв. метра с осветителни тела; светлинни ефекти; ел. инсталация; ел. табло; аспирация и ел.бойлер срещу сумата 19 700 лева. В Раздел V, чл. 10 от договора уговорили, че при забава в изпълнение на задължението за сключване на окончателен договор на която и да е от страните се дължи неустойка в размер 10 000 лева. Самият договор имал силата на разписка за предаване на вещите, които са предадени във владение на ответника-купувач на датата на подписване на предварителния договор. Поддържа, че срокът за подписване на окончателния договор изтекъл на 12.01.2009 година, поради което с Нотариална покана рег. № 2641 от 16.07.2009г. на Нотариус О. Каменов, поканила управителя на ответното дружество да се яви в нотариалната кантора на 28.07.2009 година за подписване на окончателен договор. На посочената в нотариалната покана дата, ответникът не изпратил представител за сключване на окончателния договор. Твърди също, че всички поети от нея задължения и ангажименти по този предварителен договор са изпълнени в уговорените за това срокове. Моли съда, като установи изложеното, да постанови решение, с което да осъди ответното дружество да й заплати сумата 10 000 лева, представляваща неустойка по предварителния договор за покупко-продажба на движими вещи от 03.12.2008г. ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на делото до окончателното й изплащане, като й присъди и направените съдебни разноски.

Ответното дружество „Балтимор 666” ЕООД, гр.Берковица, представлявано от управителя К.Т.Г., редовно известено, в срока за отговор на исковата молба не взема становище по иска, не прави възражения, не посочва и не представя доказателства и не е поискало събирането на такива. Редовно призовано за съдебно заседание при условията на чл.50, ал.2 ГПК, не изпраща представител и не взема становище по иска.

Съдът, като прецени събраните по делото писмени доказателства, намери за установено от фактическа и правна страна, следното:

Установи се, че между ищцата В.Б.Ф., в качеството й на продавач, и ответника „Балтимор 666” ЕООД, гр.Берковица, представляван от К.Т.Г., като купувач, е сключен предварителен договор от 03.12.2008 г., с предмет поемане на задължение за сключване на окончателен такъв за продажба на движими вещи, подробно описани в договора. При сключване на договора продавачът предал вещите във владение на ответника-купувач, а последния му заплатил сумата 500 лв. като капаро и се задължил да изплати останалата част от продажната цена на вещите на три вноски, описани в чл.4 от договора. Страните уговорили срок за сключване на окончателния договор – не по-късно от 12.01.2009г. В Раздел V, чл. 10 от договора същите уговорили, че при отказ на някоя от тях да сключи окончателния договор в уговорения срок или не изпълни някое свое задължение по предварителния договор, с което попречи на сключването на окончателния договор, дължи на другата неустойка в размер 10 000 лева. С Нотариална покана рег. № 2641 от 16.07.2009г. на Нотариус О. Каменов ищцата поканила управителя на ответното дружество да се яви в нотариалната кантора на 28.07.2009 година за подписване на окончателен договор. Управителят на ответното дружество се запознал със съдържанието на поканата и отказал да подпише разписката за получаването й. По делото не са ангажирани доказателства последния да се е явил или да е изпратил представител за сключване на окончателния договор на посочената в нотариалната покана дата. Не се установи също ответното дружество доброволно да е заплатило договорената неустойка.

Въз основа на тези фактически констатации, от правна страна съдът намира за обосновани следните изводи:

В съдебното заседание процесуалния представител на ищцата е поискал постановяване на неприсъствено решение срещу ответника. Съдът намира, че са налице предпоставките за постановяване на неприсъствено решение срещу ответното дружество по предявения иск – с определението от 05.03.2010г. на страните са указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяването им в съдебно заседание; искът е вероятно основателен с оглед на посочените в исковата молба обстоятелства и представените доказателства.

Налице е неизпълнение на задължение за сключване на окончателен договор от страна на ответника, което следва да се вмени във вина на последния. Налице са и елементите от разпоредбата на чл.92, ал.1 ЗЗД, при които следва да се присъди неустойка за претърпените от неизпълнението вреди. Размерът на претендираната в процеса неустойка от 10 000 е уговорен между страните в предварителния договор, поради което искът е основателен и доказан и следва да се уважи в претендирания размер.

Съобразно с изхода на делото, на основание чл.78, ал.1 от ГПК, ответника следва да бъде осъден да заплати на ищцата направените по делото разноски от 1 050 лв.

Водим от горното, съдът

 

Р   Е   Ш   И:

 

ОСЪЖДА „Балтимор 666” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Берковица, ул.”Марин Дринов” № 35, представлявано от управителя К.Т.Г. с ЕГН **********, да ЗАПЛАТИ на В.Б.Ф. с ЕГН ********** ***, сумата 10 000 (десет хиляди) лева, представляваща неустойка за неизпълнение на задължение по предварителен договор от 03.12.2008г., ведно със законоустановената лихва върху тази сума от 29.01.2010 г. до окончателното издължаване, както и направените по делото разноски в размер 1 050 (хиляда и петдесет) лева.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: