Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 15.04.2010г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица……………III състав,.гражданска колегия в публично заседание на седми април………………………………… през две хиляди и десета година…..……........……………………………в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

 

при секретаря Св.П.………………………………и в присъствието на прокурора……………………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова……….…………………………….гр.дело 61  по описа за 2010г……………..…………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

          Производството е по иск за развод с правно основание чл.49 от СК.

 

         Ищцата Е.Г.М. *** твърди в исковата си молба, че с ответника са съпрузи, сключили граждански брак на 27.06.2006 година и от брака си нямат родени деца. Твърди, че след сключване на брака се установили да живеят в дома на негов братовчед на ул. “Ком” 21 в град Берковица, където е и семейното им жилище. Един месец по – късно ответникът го напуснал и се установил в дома на родителите си в град Долни Дъбник. По – късно установил и извънбрачна връзка. Привежда доводи за настъпило в брака дълбоко и непоправимо разстройство, като моли съда да постанови решение, с което го прекрати на това основание. Желае съда да се произнесе и по въпроса за вината, като намира, че изключителна вина за настъпилото разстройство в брака има ответника. Моли съда с решението да допусне промяна във фамилното й име, като след прекратяване на брака то да бъде предбрачното й такова Илиева. Претендира и предоставяне на семейното жилище.

 

         Ответникът М.И.М. не се явява, не взема становище по предявените искове, не е депозирал и отговор, макар подробно да са му разяснени правата от упражняване, респ. неупражняване на това негово право.

 

         Доказателствата по делото са писмени и гласни. След преценката им, съдът намери за установено следното:

 

         Страните са сключили граждански брак на 27.06.2006 година. От брака си нямат деца. Семейното жилище е в град Берковица, ул. “Ком” 21. Последното е собственост на трето лице, според показанията на разпитания свидетел Йордан Станков. Безспорно е обстоятелството, че един месец след сключване на брака, ответникът напуснал семейното жилище, установил се да живее в друго населено място и не поддържа каквито и да било контакти с ищцата. Следва да бъде изяснено, дали настъпилото в отношенията между страните разстройство е от категорията на визираното такова в СК,  наличието на което да обуславя прекратяване на брака.

 

          Състоянието на дълбоко и непоправимо разстройство на брака, като едно от основанията за допускане на развод, се характеризира с непоправимо изчезване на уважението и доверието между съпрузите, на взаимното разбирателство и общите усилия за обезпечаване благополучието на семейството. Макар да бяха дадени конкретни указания на страните досежно подлежащите на доказване обстоятелства и доказателствената тежест в процеса, то ангажираните от страна на ищцата свидетели установяваха не толкова наличие на конкретни брачни провинения, колкото фактът, че брака между страните бил “необмислена постъпка”. Все пак се доказа и брачно провинение от страна на ответника, а именно съществуването на трайна извънбрачна връзка. Безспорно е обстоятелството, че скоро след като страните сключили брак, ответникът напуснал семейното жилище и заживял на съпружески начала с друга жена. Брачното провинение е тежко и няма данни отношенията между страните да се изпълнят със съдържанието, вменено от закона. Всичко това води до дълбоко и непоправимо разстройство на брачната връзка. По разбиране на настоящия съдебен състав, това обстоятелство се доказа, не само от твърденията на страните, но и от събраните по делото доказателства /ПП на ВС 10-71г./. Доказа се “дълбоко” разстройство, т.е. пълно отсъствие на дължимото съдържание на брачната връзка. Настъпилото разстройство в нея е и “непоправимо”, т.е. то е окончателно, без възможност за преодоляване и възстановяване на съпружеските отношения. Свидетелство в тази насока е и настъпилата фактическа раздяла. Последната е причина за пълното изчерпване от съдържание на брака, каквото е вменено от закона и морала. Тъй като именно ответника е напуснал семейното жилище и е извършил брачно провинение, то съдът намира, че вината за настъпилото разстройство в брачната връзка е именно на ответника.

 

С прекратяване на брака настъпват последици в имуществената и личната сфера на всяка една от страните. Законодателят е предвидил част от тези отношения да бъдат уредени непременно в рамките на бракоразводния процес.

         Ищцата е предявила искане по чл.53 СК след прекратяване на брака да носи предбрачното си фамилно име Илиева. Това искане е допустимо от закона и основателно. Прекратяването на общността между двамата съпрузи обосновава и връщане на предбрачното фамилно име.

         Неоснователно обаче е искането за предоставяне ползването на семейното жилище. За последното се твърди, че се намира в град Берковица и е собственост на братовчед на ответника. Въпреки дадените от съда разяснения в доклада по делото, ищцата не ангажира доказателства, нито пък наведе твърдения досежно обстоятелствата, които налагат да й бъде предоставено ползването на това жилище. Съдът намира, че не е налице нито една от хипотезите на чл.56 от СК, поради което и това искане следва да бъде отхвърлено. Ако собственикът на жилището не се противопоставя ищцата да живее в него, то тази правна връзка между двамата по никакъв начин не е идентична с предоставеното ползване на семейното жилище по реда на СК от съда.

 

         Предвид този изход на делото ответникът следва да бъде осъден да заплати допълнителна ДТ в размер на 25 лева. Ищцата не е направила искане за присъждане на разноски.

        

         Водим от гореизложените мотиви, съдът

 

 

 

Р  Е  Ш  И  :

 

 

          ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД БРАКА между Е.Г.М. *** с ЕГН ********** и М.И.М. *** с ЕГН **********, сключен на 27.06.2006 г. в гр.Берковица, обл.Монтана, акт 0030/27.06.2006 година, поради ДЪЛБОКО И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЙСТВО по ВИНА на М.И.М..

  

 

След прекратяване на брака ищцата Е.Г.М.  ще носи предбрачното си  фамилно име ИЛИЕВА.

 

ОТХВЪРЛЯ предявения от Е.Г.М. *** с ЕГН ********** иск за предоставяне за ползване на  семейното  жилище, находящо се на ул. “Ком” 21 в град Берковица,  като НЕОСНОВАТЕЛЕН.

 

         ОСЪЖДА М.И.М. *** с ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата по сметка на ВСС 25.00 лева допълнителна ДТ за прекратяване на брака, както и по 5.00 лева ДТ за издаване на изпълнителен лист.

 

                 

          РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред МОС в 14 дневен срок от получаване на съобщение от страните, че е изготвено.

 

                      

     

         

                      

 

                                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: