Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

гр. Берковица, 20.04.2010г.

 

В  ИМЕТО НА  НАРОДА

 

Берковски районен съд, І състав в публичното заседание на двадесети април през две хиляди и десета година в състав:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                 

Председател:  Калин Тодоров

 

при секретаря П. И., като разгледа докладваното от съдия Тодоров гр. дело № 57 по описа за 2010г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по предявен иск за развод с правно основание чл.49, ал.1 от СК.

Ищцата В.Ц.Н. в исковата молба твърди, че с ответника А.В.Н. са съпрузи, сключили граждански брак на 20.09.2008г. в гр.Берковица, като от брака си нямат родени деца. Поддържа, че след сключването на брака живели гр. София на квартира, разбирали се и били много добре. Постепенно отношенията им започнали да се влошават, поради това, че съпругът й често си сменял местоработата си или оставал изобщо без такава. В края на месец септември 2009г., след пореден скандал помежду им, съпругът й я изгонил от квартирата в гр. София и се прибрала в дома на баща си в гр. Берковица. В началото на месец декември 2009г. ответникът поискал да се съберат отново и да опитат да продължат брака и тя отишла отново в София при него, но 2 седмици по късно съпругът й отново я изгонил и оттогава са разделени. Счита, че бракът им е лишен от всякакъв смисъл, дълбоко и непоправимо е разстроен, поради което моли съда, като установи изложеното, да постанови решение, с което да прекрати сключения помежду им брак, като дълбоко и непоправимо разстроен, да предостави ползването на семейното жилище, находящо се в гр.София, квартал "Модерно Предградие" ул."Връх Манчо" бл.2, ет.2 /среден апартамент/ на ответника, като след развода носи предбрачното си фамилно име Ц..

Ответникът А.В.Н. в установения срок по чл.131 от ГПК не е подал писмен отговор, не е взел становище по иска, не е направил възражения, не е оспорил истинността на представените документи, не е посочил доказателства и не е представил писмени такива. Редовно призован за съдебно заседание не се явява и не се представлява.

Съдът, като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства, намери за установено следното:

Ищцата В.Ц.Н. и ответника А.В.Н. са съпрузи, сключили граждански брак с акт № 52/20.09.2008г. на Община Берковица, като от брака си нямат родени деца. Установи се, от показанията на свидетелката Борислава Ц. – сестра на ищцата, чиито показания съда кредитира изцяло като непосредствени и достоверни, че страните по делото са разделени от месец декември 2009г., като по време на съвместното им съжителство е имало скандали помежду им, породени от липсата на средства и на работа. Свидетелката установи също, че ответникът често се напивал и гонел съпругата си от семейното жилище.

При така възприетата фактическа обстановка, от правна страна съдът намира за обосновани следните изводи:

Налице са елементите от състава на разпоредбата на чл.49, ал.1 СК. Бракът е дълбоко и непоправимо разстроен, изпразнен от съдържанието, което закона и добрите нрави влагат в понятието брак и отношения между съпрузите - взаимност, доверие, взаимопомощ. Брачната връзка между страните съществува само формално, семейната общност е изцяло и напълно унищожена без възможност за възстановяването й, с оглед на което, съдът намира, че следва да постанови решение, с което да допусне прекратяването на брака с развод.

По отношение на семейното жилище, находящо се в гр.София, квартал "Модерно Предградие" ул."Връх Манчо" бл.2, ет.2 /среден апартамент/ - наето под наем от съпрузите, с оглед на липсата на претенции от ищцата, същото следва да се ползва от ответника.

След прекратяването на брака ищцата ще носи предбрачното си фамилно име - Ц..

Разноските по делото следва да останат в тежест на всяка от страните, както са ги направили, съгласно чл.329, ал.1 ГПК, като ответника следва да заплати и допълнителна държавна такса за прекратяване на брака.

Водим от изложеното, съдът

                                    

Р    Е    Ш    И:

 

ПРЕКРАТЯВА с РАЗВОД брака между В.Ц.Н. с ЕГН ********** *** и А.В.Н. с ЕГН ********** ***/, сключен с акт за граждански брак № 52/20.09.2008г. на Община Берковица, поради ДЪЛБОКОТО МУ И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЙСТВО.

ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, намиращо се в гр.София, квартал "Модерно Предградие" ул."Връх Манчо" бл.2, ет.2 /среден апартамент/ на А.В.Н..

ПОСТАНОВЯВА след развода съпругата В.Ц.Н. да носи предбрачното си фамилно име - Ц..

ОСЪЖДА А.В.Н. с ЕГН ********** ***/ да ЗАПЛАТИ в полза на държавата по бюджета на съдебната власт допълнителна държавна такса за развода в размер 25 (двадесет и пет) лева, както и 5 (пет) лева такса при служебно издаване на изпълнителен лист.

 

Решението може да се обжалва пред Окръжен съд - Монтана в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: