Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

гр. Берковица, 27.04.2010 г.

 

В  ИМЕТО НА  НАРОДА

 

Берковски районен съд, І състав в публичното заседание на двадесет и седми април през две хиляди и десета година в състав:                               

                                               

                                                                   Председател:  Калин Тодоров

 

при секретаря П. И., като разгледа докладваното от съдия Тодоров гр. дело № 29 по описа за 2010 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Искът е за делба на наследствен урегулиран поземлен имот с правно основание чл.69 от ЗН и производството е във фазата по допускането на делбата.

           

Ищците Д.Г.Г. и М.Г.Г. твърдят в исковата молба, че с ответника П.М.П. са съсобственици по наследство, останало им от Младен П. ***, починал на 04.08.2003 год. и Мария Кръстева Г.,***, починала на 10.05.2004 год. на следния недвижим имот: поземлен имот с кадастрален № 26, с площ 980 кв. метра, за който е отреден УПИ ІІ в квартал 6 по плана на с.Замфирово, област Монтана, с площ 1 140 кв.м., с неуредени регулационни сметки за 160 кв.м., при граници: улица, Н. А.. Е. М., Н.К.В. и П.М.П., незастроен. Поддържат, че не могат да си поделят доброволно имота, поради което молят съда, като установи изложеното, да постанови решение, с което да допусне и извърши делба на процесния имот при права на страните: по ¼ идеална част - за тях ищците и ½ идеална част - за ответника.

Ответникът П.М.П. в писмения отговор на исковата молба по делото и в съдебно заседание, чрез процесуалния си представител, не оспорва иска за делба на процесния имот и претендираните от ищците права на собственост, като твърди, че с ищците са наследници на общия наследодател Младен П. Генов, като съответно той е негов син, а ищците негови внучки и дъщери на покойния му брат Г. М. ***, починал на 08.11.1983г.

Съдът, като прецени събраните по делото писмени доказателства, приема за установено следното:

Поискана е делба на урегулиран поземлен имот, съсобствеността върху който се твърди, че е възникнала в резултат на наследяване по закон от общите наследодатели Младен П. Г. и М. К. Г.,***.

В производството по допускане на делбата съдът трябва да изследва и да се произнесе по въпросите: налице ли е съсобственост и от кой юридически факт е възникнала, между кои лица е тази съсобственост и какви са делбените права (квоти) на съделителите. В настоящото производство съдът трябва да установи осъществяването на правопораждащия съсобствеността факт, а именно - придобиване на съответните идеални части от процесния имот по наследство от съделителите след смъртта на общите им наследодатели.

Не се спори по делото и съдът прие за установено, че с нотариален акт за собственост върху недвижим имот, издаден по обстоятелствена проверка № 114, том.І, нот. дело № 280/1986г. на БРС наследодателите на страните Младен П. Генов и Мария Кръстева Г. ***, са признати за собственици на недвижими имоти, сред които в т.2/ дворно място пл. № 26, с площ 980 кв. метра, за който е отреден УПИ ІІ в квартал 6 по плана на с.Замфирово, област Монтана, с площ 1 140 кв.м., с неуредени регулационни сметки за 160 кв.м., при граници: улица, Н. А., А.Е.М., Н.К.В. и П.М.П., незастроен. Видно от приложената скица № 95/08.12.2009 г. на кметство с.Замфирово, имота е записан в разписния лист на М. П. Г. и М. К. Г..

Установи се от представеното удостоверение за наследници, че ищците Д.Г.Г. и М.Г.Г. и ответника П.М.П. са наследници на М. П. ***, починал на 04.08.2003 год. и М.К.Г.,***, починала на 10.05.2004 год. Съделителките Д.Г.Г. и М.Г.Г. са внучки на общите наследодатели и дъщери на Г. М. ***, починал на 08.11.1983г. – син на наследодателите, а съделителят П.М.П. е другият техен син.

Въз основа на така приетите констатации, съда намира за обосновани следните правни изводи:

Налице са условията на закона, при които следва да се допусне делба на поземления имот. Установи се, че това е имот, останал от общите наследодатели. Страните по делото имат качеството на съсобственици по отношение на този имот. Съществуващата между съделителите съсобственост, като едно временно състояние следва да бъде прекратена, като се вземат предвид разпоредбите на Закона за наследството и Семейния кодекс от 1985г. (отм.) и се определят правата на всеки от съделителите.

 От представения по делото нотариален акт се доказа принадлежността на процесния имот към патримониума на общите наследодатели като съпружеска имуществена общност. Със смъртта на двамата наследодатели през 2003г. и 2004г. правото на собственост върху имота е преминало в патримониума на техните наследници по закон - 1/2 ид. ч. от правото на собственост върху общия имот, съгласно чл.5, ал.1 от ЗН, е наследена от синът им П.М.П., а другата половина - от внучките им Д.Г.Г. и М.Г.Г. по право на заместване (чл. 10, ал. 1 ЗН) на своя баща и син на наследодателите Г. М. Г., при равни права – по 1/2 ид. част.

При така определените съделители и обем наследствени права в съсобствеността правата на съделителите са – за Д.Г.Г. и М.Г.Г. – 1/2 ид. част общо или за всяка от тях по 1/4 ид. и за П.М.П. - 1/2 ид. част (или 2/4). При тези идеални части следва да се допусне делбата.

Водим от гореизложените мотиви, съдът

 

Р     Е     Ш     И :

 

ДОПУСКА извършването на ДЕЛБА между Д.Г.Г. с ЕГН ********** ***, М.Г.Г. с ЕГН ********** *** и П.М.П. с ЕГН ********** ***, по отношение на следния недвижим имот: поземлен имот с кадастрален № 26, с площ 980 кв. метра, за който е отреден УПИ ІІ в квартал 6 по плана на с.Замфирово, област Монтана, с площ 1 140 кв.м., с неуредени регулационни сметки за 160 кв.м., при граници: улица, Н. А.. Е. М., Н. К. В. и П.М.П., незастроен, при ПРАВА НА СЪДЕЛИТЕЛИТЕ: по ¼ идеална част от правото на собственост върху имота за Д.Г.Г. и М.Г.Г. и 2/4 идеални части от правото на собственост върху имота за П.М.П..

 

Решението може да се обжалва пред Окръжен съд - Монтана в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: