Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

гр. Берковица, 30.04.2010 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Берковски районен съд, І състав в публичното заседание на двадесет и седми април през две хиляди и десета година в състав:                               

 

                                                                           Председател:  Калин Тодоров

 

при секретаря П. И., като разгледа докладваното от съдия Тодоров гр. дело № 2 по описа за 2009 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по предявен негаторен иск с правно основание чл.109 от Закона за собствеността.

В исковата молба и в допълнителната такава от 18.01.2010г. ищцата Ц.Г.Т., твърди че притежава пожизнено право на ползване върху недвижим имот – дворно място, съставляващо имот пл. № 112, парцел ІХ в кв. 28 по плана на с. Гаганица, Община Берковица, с площ от около 780 кв.м., ведно с двуетажна паянтова жилищна сграда, построена преди 80 години в него. Поддържа, че срещу имота през улицата живее ответникът Б.Г.Г., а между улицата и парцела на ответника преминава канал със слаб поток от мръсна вода, чийто изход достига до голямата река на селото. Твърди, че къщата е с дълбоко вкопано мазе с циментов под, което е ползвано години наред като изба. Тъй като квартала, в който се намира къщата е мочурлив, преди 20 години направили канал в мазето с изход в уличния канал. Твърди също, че години наред ежеседмично през летния сезон ответникът използва водата от уличния канал за поливане на зеленчуковата си градина, като прегражда канала с дъски на около 30 см. под изхода на канала на мазето, като по този начин спира естествения път на потока от вода и същата навлиза в канала на мазето й. Нивото на навлизащата в мазето вода се движи от 0,30 до 0,50 м. в зависимост от времетраенето на завиряването и тъй като водата е примесена с кал, луга и талог, по циментовия под се образува утаечен слой ­4-5 см. Поддържа, че от непрекъснатото мокрене на стените на мазето мазилката е паднала и съществува опасност от ерозия на основите на къщата. Твърди също, че съседът й си направил тоалетна в банята на къщата, чийто канал с фекалните води се изтича в открития уличен канал, който се намира на 3 м. разстояние над канала на мазето й и по този начин мазето на къщата се превърнало в септична яма с фекални води. Моли съда, като установи изложеното да постанови решение, с което да осъди ответника да прекрати действията, с които предизвиква наводняване на къщата.

Ответникът Б.Г.Г., редовно известен, в срока за отговор на исковата молба не взема становище по иска, не прави възражения, не посочва и не представя доказателства и не е поискал събирането на такива. В съдебно заседание признава факта, че през лятото на 2009г. е използвал водата от уличния канал за поливане на зеленчуковата си градина, като преграждал канала с дъски, като твърди, че не е знаел, че по този начин водата е навлизала в мазето на ищцата. Поддържа, че е узнал за наводняването на мазето на ищцата от самата нея и от кмета на селото, на когото тя се оплакала, и твърди, че веднага след узнаването е махнал преградата на водата и повече не я е слагал. Обещава, че вече няма да извършва тези действия и ще полива градината си с вода от чешмата.

Съдът, като прецени събраните по делото писмени доказателства, както и признанията на ответника, намери за установено следното:

Установи се, че с договор за дарение, материализиран в нотариален акт № 957, том І, дело № 1608/1997 г. по описа на БРС, ищцата Ц.Г.Т. е запазила правото на ползване върху недвижим имот – дворно място, съставляващо имот пл. № 112, парцел ІХ в кв. 28 по плана на с. Гаганица, Община Берковица, с площ от около 780 кв.м., ведно с двуетажна паянтова жилищна сграда, построена в него. Ответникът Б.Г.Г. е съсед на ищцата, като имота му се намира през улицата, а между улицата и имота на ответника преминава канал със слаб поток от мръсна вода. Не се спори между страните и се призна от ответника, че през лятото на 2009г. е използвал водата от уличния канал за поливане на зеленчуковата си градина, като преграждал канала с дъски и по този начин спирал естествения път на потока от вода и същата навлизала в мазето на ищцата. След като узнал за наводняването на мазето на ищцата от самата нея и от кмета на селото, на когото тя се оплакала, ответникът веднага премахнал преградата на водата и повече не я е слагал. 

Въз основа на приетите по делото факти, съда намира за обосновани следните правни изводи:

Съгласно разпоредбата на чл. 109 от ЗС, собственикът може да иска прекратяване на всяко неоснователно действие, което му пречи да упражнява своето право. С това право разполагат и носителите на ограничени вещни права /ОВП/, съгласно чл.111 от ЗС, каквито са притежателите на право на строеж, право на ползване и др. С негаторния иск собственикът, респ. носителят на ограниченото вещно право, се защитава срещу всяко противоправно посегателство или заплаха спрямо вещното право, което не може да се преодолее чрез иска за възстановяване на отнето владение по чл.108 от ЗС – с него титулярът на правото може да иска признаването и зачитането на правото му от всички правни субекти, както и въздържане от неправомерни действия и посегателства, които ограничават, смущават и пречат на неговото пълноценно упражняване, т. е. на използването на вещта според предназначението й. Легитимиран ответник по иска е лицето, което извършва неоснователните въздействия върху чуждата вещ и ограничава правата на собственика/носителя на ОВП. В процеса по предявен иск по чл.109 ЗС собственика/носителя на ОВП-ищец трябва да докаже правото си на собственост/ОВП и редом с него обстоятелствата (основанията), които са предизвикали потърсената съдебна защита и намеса - действията на ответника, които накърняват правата му.

В настоящото производство по предявения негаторен иск ищцата доказа, че е носител на вещното право на ползване върху процесния имот и действията на ответника, с които е накърнил правото й. Наводняването на мазето в къщата, която ползва ищцата, в резултат от преграждането на уличния канал с дъски от ответника и навлизането на водата в мазето, не само възпрепятства ищцата да използва мазето по предназначение, но и уврежда стените и пода на същото и създава опасност от ерозия на основите на къщата.

По изложените съображения, съдът намира, че предявения иск е доказан и следва да бъде уважен като основателен, като се осъди ответника да преустанови нарушенията на правото на ползване на ищцата, като престане да прегражда уличния канал, находящ се между улицата и имота му, и спира естествения път на потока от вода в него.

С оглед изхода на процеса, ищцата има право на направените разноски, но поради липса на претенция за заплащане на такива, съда намира, че не следва да се присъждат. Ответникът следва да бъде осъден да заплати на Националното бюро за правна помощ, гр.София направените по делото разноски за получената от ищцата правна помощ като процесуално представителство.

Водим от горното, съдът

                                                            Р   Е   Ш   И :

 

ОСЪЖДА Б.Г.Г. с ЕГН ********** ***, ДА ПРЕКРАТИ нарушаването на правото на ползване на Ц.Г.Т. с ЕГН ********** *** по отношение на следния недвижим имот: дворно място, съставляващо имот пл. № 112, парцел ІХ в кв. 28 по плана на с. Гаганица, Община Берковица, с площ от около 780 кв.м., ведно с двуетажна паянтова жилищна сграда, построена в него, като ПРЕУСТАНОВИ действията си, с които прегражда уличния канал, находящ се между улицата и имота му, и спира естествения път на потока от вода в него.

ОСЪЖДА Б.Г.Г. с ЕГН ********** *** да ЗАПЛАТИ на НБПП, гр.София направените по делото разноски за получената от Ц.Г.Т. правна помощ като процесуално представителство.

 

Решението може да се обжалва пред Окръжен съд - Монтана в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: