Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 19.04.2010г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица……………III състав,.гражданска колегия в публично заседание на 14 април………………………………… през две хиляди и десета година…..……........……………………………в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

 

при секретаря Св.П.………………………………и в присъствието на прокурора……………………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова……….…………………………….гр.дело 619  по описа за 2009……………..…………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

          Производството е по иск с правно основание чл.224, ал.1 КТ.

 

Ищецът Р.Ц.К. *** твърди в исковата си молба, че работел в ответното дружество до 02.11.2009 година.  Твърди, че при прекратяване на трудовото му правоотношение ответникът не му заплатил обезщетение за неползван платен годишен отпуск в размер на 320.00 лева. Моли съда, да постанови решение, с което осъди ответното дружество да му заплати  посочената сума, ведно със законната лихва върху нея, считано от датата на предявяване на иска до окончателното й изплащане.

Ответникът “Би  Ес – 80” ЕООД, град София в предоставения срок по чл.131 ГПК не вземат становище по предявения иск.

Доказателствата по делото са писмени. Вещото лице по допуснатата от съда съдебно – икономическа експертиза не е изготвило заключение, тъй като ответното дружество е създало пречки при достъпа му до ЛТД на ищеца, както и до счетоводните данни на дружеството.

В съдебно заседание процесуалния представител на ищеца поиска постановяване на неприсъствено решение срещу ответника. Съдът намира, че са налице предпоставките за постановяване на неприсъствено решение срещу ответника по предявения иск – с разпореждането до ответника са указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяването в съдебно заседание; искът е вероятно основателен с оглед на посочените в исковата молба обстоятелства и представените доказателства.

 

Съдът приема иска за вероятно основателен по следните съображения :

 

Страните в производството са били в трудово правоотношение от 03.10.2008 година до 02.11.2009 година (видно от представено удостоверение, изходящо от ответника).  Предвид липсата на отговор на исковата молба и създадените пречки за събиране на доказателства, съдът приема за безспорно установено, че за процесния период ищецът не е ползвал полагащия му се платен годишен отпуск (чл.161 ГПК). Съгласно разпоредбата на чл.155, ал.4 КТ минималният размер на платения годишен отпуск е 20 дни.. От същото удостоверение е видно, че ищецът е бил трудово ангажиран при ответника една година. Следователно полагащият се отпуск за този период е не по – малко от 20 работни дни. Размерът на посоченото обезщетение се изчислява като се вземе предвид размера на БТВ за месеца, предхождащ прекратяването на трудовото правоотношение. Доколкото от представеното удостоверение може да бъде направен извод, то размерът на това  БТВ е около 528 лева или евентуално дължимото обезщетение по чл.224, ал.1 КТ е около 480.00 лева. Ищецът е претендирал 320.00 лева.

 

 Ищецът е претендирал и разноски в производството. Такива той е направил в размер на 150.00 лева, поради което ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца и тях. Последният следва да бъде осъден да заплати в полза на БРС и направени деловодни разноски в размер на 40.00 лева.

 

Водим от гореизложеното, съдът

 

Р     Е     Ш     И :

 

ОСЪЖДА „БИ ЕС-80” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Люлин, ж.к. Люлин, бл. 618, вх. В, ап. 38, представлявано от управителя П. Красимиров Петров с ЕГН ********** да ЗАПЛАТИ на Р.Ц.К. с ЕГН ********** ***, сумата 320.00 лева, представляваща обезщетение за неизползван платен годишен отпуск, ведно със законната лихва от 04.12.2009 г. до окончателното й изплащане, както и сумата 150 (сто и петдесет) лв. направени разноски по делото.

 

ОСЪЖДА „БИ ЕС-80” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Люлин, ж.к. Люлин, бл. 618, вх. В, ап. 38, представлявано от управителя П. Красимиров Петров с ЕГН ********** да ЗАПЛАТИ в полза на държавата по сметка на ВСС ДТ за уважения иск по чл.224, ал.1 от КТ в размер 50.00  лв.;  по сметка на БРС сумата от 40.00 лв., направени деловодни разноски както и 5.00 лева ДТ при служебно издаване на изпълнителен лист.

Решението не подлежи на обжалване.

                                                                     

                                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: