Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

гр. Берковица, 06.04.2010 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Берковски районен съд, І състав в публичното заседание на двадесет и трети март през две хиляди и десета година в състав:                               

                                                                 

                                                                         Председател:  Калин Тодоров

 

при секретаря П. И., като разгледа докладваното от съдия Тодоров гр. дело № 611 по описа за 2009 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по предявен иск за неизплатено трудово възнаграждение на основание чл.128 от КТ.

 

В исковата молба ищецът Р.Ц.К. твърди, че е работил в ответното дружество „БИ ЕС-80” ЕООД, гр.София въз основа на трудов договор на длъжност „заварчик”. Поради намаляване обема на работа на 28.09.2009г. му било отправено предизвестие от работодателя, а със Заповед от 29.10.2009г., считано от 02.11.2009г., на основание чл.328, ал. 1, т.3 от КТ му било прекратено трудовото правоотношение. Поддържа, че за периода на предизвестието не е получил трудовото си възнаграждение, уговорено в сключения между него и работодателя му трудов договор. Моли съда, като установи изложеното, да постанови решение, с което да осъди ответното дружество да му заплати трудово възнаграждение в размер 530 лева за периода от 29.09.2009г. до 29.10.2009г. ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба в съда до окончателното изплащане, както и направените по делото разноски.

Ответното дружество „БИ ЕС-80” ЕООД, гр.София, представлявано управителя Петър Красимиров Петров, редовно известено, в срока за отговор на исковата молба не взема становище по иска, не прави възражения, не посочва и не представя доказателства и не е поискало събирането на такива. Редовно призовано за участие в съдебно заседание не изпраща представител.

Съдът, като прецени събраните по делото писмени доказателства, намери за установено от фактическа и правна страна следното:

Установи се и не се оспори от ответниците, че ищеца Р.Ц.К. е бил в безсрочно трудово правоотношение с ответното дружество „БИ ЕС-80” ЕООД, гр.София, възникнало от трудов договор, на длъжност „заварчик” с основно месечно трудово възнаграждение 530 лв. Поради намаляване обема на работа на 29.09.2009г. му било отправено предизвестие от работодателя, а със заповед от 29.10.2009г. на основание чл. 328, ал.1, т.3 от КТ работодателят прекратил трудовото правоотношение, считано от 02.11.2009г.

От правна страна въз основа на така възприетите фактически констатации, съдът намира за обосновани следните изводи:

При установено наличие на трудово правоотношение между ищеца и ответника-работодател, добросъвестното полагане на труд от работника се предполага до установяване на противното (чл. 8, ал. 2 КТ). Следователно, за работодателя е възникнало задължение да изплати на ищеца в установените срокове договореното възнаграждение, тъй като трудовото правоотношение е възмездно.

Трудовото възнаграждение се изплаща авансово или окончателно всеки месец и следва да се изплати лично на работника по ведомост или срещу разписка - чл. 270, ал. 2 и ал. 3 от КТ. Не се оспори от ответното дружество твърдяното от ищеца неплащане на претендираната сума за трудово възнаграждение.

В съдебно заседание процесуалния представител на ищеца поиска постановяване на неприсъствено решение срещу ответника. Съдът намира, че са налице предпоставките за постановяване на неприсъствено решение срещу ответника по предявения иск – с разпореждането от 19.02.2010г. на страните са указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяването им в съдебно заседание; искът е вероятно основателен с оглед на посочените в исковата молба обстоятелства и представените доказателства.

Ответното дружество – работодател не е изпълнило задължението си по трудовия договор за заплащане на трудово възнаграждение на ищеца за периода от 29.09.2009г. до 29.10.2009г., поради което следва да заплати на ищеца трудово възнаграждение за този период в размер 530 лв. В този размер претенцията на ищеца за заплащане на трудово възнаграждение е доказана и следва да се уважи като основателна.

Присъждането на законната лихва върху уважения размер на иска по чл. 128 от КТ от датата на предявяване на исковата молба до окончателното плащане представлява законна последица от уважаването на иска, и с оглед направеното искане за заплащането й, същата следва да се присъди.

С оглед изхода на делото ответното дружество следва да бъде осъдено да заплати на ищеца направените по делото разноски в размер 150 лв. за адвокатско възнаграждение и в полза на държавата по бюджета на съдебната власт държавна такса за уважения иск в размер 50 лв., съгл. чл. 1 от Тарифа за ДТКСС по ГПК на МС от 27.02.2008г.

Водим от гореизложеното, съдът

 

Р     Е     Ш     И :

 

ОСЪЖДА „БИ ЕС-80” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Люлин, ж.к. Люлин, бл. 618, вх. В, ап. 38, представлявано от управителя Петър Красимиров Петров с ЕГН ********** да ЗАПЛАТИ на Р.Ц.К. с ЕГН ********** ***, сумата 530 (петстотин и тридесет) лева, представляваща неизплатено трудовото възнаграждение за периода от 29.09.2009г. до 29.10.2009г., ведно със законната лихва от 04.12.2009 г. до окончателното й изплащане, както и сумата 150 (сто и петдесет) лв. направени разноски по делото.

ОСЪЖДА „БИ ЕС-80” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Люлин, ж.к. Люлин, бл. 618, вх. В, ап. 38, представлявано от управителя Петър Красимиров Петров с ЕГН ********** да ЗАПЛАТИ в полза на държавата по сметка на ВСС държавна такса за уважения иск по чл.128 от КТ в размер 50 (петдесет) лв., както и 5 (пет) лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист.

 

ДОПУСКА предварително изпълнение на решението по отношение на възнаграждението за работа.

 

Решението не подлежи на обжалване.

                                                                     

                                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

Решението с мотивите е обявено на ………………….

                                                          

         РАЙОНЕН СЪДИЯ: