Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

гр. Берковица, 16.04.2010г.

 

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

Берковски районен съд, І състав в публичното заседание на шести април през две хиляди и десета година в състав:                               

                                                                                    

Председател:  Калин Т.

***П., като разгледа докладваното от съдия Т. *** по описа за 2009г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по специалния установителен иск за право на собственост върху земеделска земя с правно основание чл.14, ал.4 от ЗСПЗЗ.

В исковата молба и в допълнителната такава от 20.11.2009г. ищците Й.Б.И., И.Б.И., И.И.П., П.И.Н., С.И.Н. и Н.И.Н. твърдят, че към момента на образуване на ТКЗС в с.Заножене (сега квартал на гр.Вършец), техният наследодател И.К. ***, починал 1975г., е бил собственик на ливада от 3,5 дка в местността "Иваново поле" в землището на с. Заножене, при съседи: от запад - Венко К., от юг - Милан Маринов, от север - Г. Проданов и от изток - И. Ненков. Поддържат, че правото на собственост върху имота е придобито от наследодателя им в резултат на давностно владение, осъществено от 1922 г., когато неговия баща е разделил имотите си между децата си, до внасянето му в ТКЗС през 1958 г. и е посочен в заявлението-декларация за влизане в ТКЗС под № 10. Твърдят, че имота е заявен пред ОСЗГ – Вършец за възстановяване и с решение № 78/З от 08.12.1992г. на наследниците е било признато правото на собственост върху имота в стари реални граници. За имота е изготвена актуална скица-проект от месец ноември 2009г., в която е индивидуализиран като имот № 12961.40.940 в м. "Иваново поле", земл. Вършец. Поддържат, че при идентифицирането на имота с протокол от 04.08.2008г. на ОСЗ ­Вършец се установило, че същият изцяло попада върху следните имоти: 1. имот № 040277 от 3,802 дка, възстановен на наследниците на П. Цветков Г. и 2. имот № 040121 от 0,999 дка, възстановен на Г.Р.М. с решение №7-27/99г. Молят съда, като установи изложеното, да постанови решение, с което да признае за установено по отношение на ответниците, че към момента на образуване на ТКЗС в с. Заножене /сега кв. Заножене на гр.Вършец/ процесния недвижим земеделски имот е бил собственост на техния наследодател И.К.Н., като им присъди и направените по делото разноски.

Ответниците М.П.Т., Ц.П.Г., В.А.Ц., Е.Т.П. и Г.Р.М., редовно известени, в срока за отговор на исковата молба не вземат становище по иска, не правят възражения, не посочват и не представят доказателства и не са поискали събирането на такива. В съдебно заседание не се явяват и не се представляват.

Съдът, като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства, както и заключението по назначената съдебно - техническа експертиза, намери за установено следното:

В настоящето производство по предявения положителен установителен иск по чл.14, ал.4 от ЗСПЗЗ в тежест на ищците бе да докажат фактите, от които произтича правото на собственост на техния наследодател върху процесния имот, което би обусловило и основателност на исковата претенция. В изпълнение на това свое процесуално задължение ищците ангажираха писмени (материалите по преписки вх. № 1460/92г., вх. № 4209а/92г. и вх. № 815/91г. на ОСЗГ-Вършец и по делото и заключение по назначената съдебно-техническа експертиза) и гласни доказателствени средства – показания на свидетели.

Установи се, от приложените по делото удостоверения за наследници, че ищците са наследници на И.К. ***, починал 1975г. С решение № 78/З от 08.12.1992г. по преписка вх. № 1460/1992г. ОС „Земеделие”-Вършец е възстановила на наследниците на И.К.Н. правото на собственост в съществуващи стари реални граници върху земеделски земи, сред които в т. 10 ливада от 3,5 дка в местността "Иваново поле" в землището на с. Заножене, при съседи: Милан Маринов, Г. Проданов и И. Ненков.

Установи се също, че ответниците М.П.Т., Ц.П.Г., В.А.Ц., Е.Т.П. са наследници на П. Цветков Г.,***, починал 1987г.

Видно е, от приложените на л.13-15 по делото протокол от 04.08.2008г. и скица-проект на ОСЗ – Вършец, че имотът на ищците попада върху имот с № 040277 по КВС и ПИ 12961.40.277 по КККР на гр.Вършец, собственост на наследници на П. Цветков Г. с площ на застъпване 3, 556 дка и върху имот с № 062001 по КВС и ПИ 12961.40.121 по КККР на гр.Вършец, собственост на Г.Р.М. с площ на застъпване 0, 814 дка. Посочените документи са официални, издадени от компетентния по възстановяването на земята орган, които удостоверяват, че преди колективизацията на земята признатият за възстановяване на ищците земеделски имот е бил разположен върху земния терен, който сега представлява възстановени имоти на ответниците. Същото обстоятелство се установи и от заключението на вещото лице по назначената техническа експертиза, което съда приема изцяло като професионално и обективно. След като части от имотите, възстановени на ответниците съвпадат с имота на ищците, то следва да се установи кому е принадлежало правото на собственост към момента на образуване на ТКЗС, за да се изведе от този факт правото на възстановяване на собствеността по реда на ЗСПЗЗ. За ищците е налице правен интерес да предявят иска по чл.14, ал.4 от ЗСПЗЗ срещу ответниците, за да ги обвържат със силата на присъдено нещо на решението и да могат да им противопоставят правата си.

С оглед соченото основание за придобиване на собствеността на имота от наследодателя на ищците - изтекла придобивна давност, ищцовата страна ангажира по делото гласни доказателствени средства - показанията на свидетелите Г. Грозданов, Горана Антова и В.П.. От същите се установи, че наследодателят на ищците е владял процесната земя и я е обработвал заедно със семейството си до момента на включването й в ТКЗС през 1958г. Съдът кредитира показанията на свидетелите изцяло, като пълни, непротиворечиви и обективни. Свидетелите, както се установи, са познавали наследодателя на ищците и имат непосредствени впечатления досежно владението от негова страна върху същия. Свидетелите също така дадоха подробно описание на местоположението на процесния имот, установиха съседите и площта му, както и че в същия е била построена къща, в която наследодателят е живял със семейството си. Показанията на свидетелите са относими към предмета на делото, доколкото изясняват релевантни обстоятелства и факти досежно упражняваното владение от наследодателя на ищците върху процесния имот преди внасянето му в ТКЗС.

Въз основа на приетите фактически констатации, от правна страна, настоящият състав намира следното:

Искът по чл. 14, ал. 4 ЗСПЗЗ се дефинира като установителен иск за правото на собственост върху земеделска земя към момента на образуване на стопанството и се обуславя от наличието на спор относно принадлежността на това право. В настоящото производство оспорването на правото на собственост на ответниците върху процесния земеделски имот от страна на ищците води до извод за спор за материално право и ищците, доколкото искът е положителен установителен, съгласно чл.154, ал.1 от ГПК, следваше да проведат главно и пълно доказване на правопроизводящия факт - придобиване на собствеността върху процесния имот от наследодателя им, съгласно утвърдените придобивни способи със съответните доказателствени средства към момента на кооперирането на земеделската земя.

В заседанието по същество процесуалния представител на ищците е поискал постановяване на неприсъствено решение срещу ответниците. Съдът намира, че са налице предпоставките за постановяване на неприсъствено решение срещу ответниците по предявения установителен иск – с определението от 10.02.2010г. на страните са указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяването им в съдебно заседание; искът е вероятно основателен с оглед на посочените в исковата молба обстоятелства и представените доказателства.

С оглед на изложеното, съдът намира, че предявения установителен иск следва да бъде уважен като основателен, като се признае за установено по отношение на ответниците правото на собственост върху процесния имот с посочените от ищците граници и площ на техния наследодател към момента на коопериране на земеделската земя.

С оглед изхода на делото и на основание чл. 78, ал.1 от ГПК, ответниците следва да заплатят на ищците направените от същите по делото разноски в размер 247, 50 лева.

 

Водим от горното, съдът

 

Р     Е     Ш     И :

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на М.П.Т. ***, Ц.П.Г. ***, В.А.Ц. *** и Е.Т.П. ***, наследници на П. Цветков Г.,***, и Г.Р.М. *** ПРАВОТО на СОБСТВЕНОСТ на И.К. ***, починал 1975г., към момента на внасянето в ТКЗС на следния земеделски имот: ливада от 3,5 дка в местността "Иваново поле" в землището на с. Заножене, при съседи: от запад - Венко К., от юг - Милан Маринов, от север - Г. Проданов и от изток - И. Ненков по ПРЕДЯВЕНИЯ от Й.Б.И. с ЕГН ********** и И.Б.И. с ЕГН **********,***, И.И.П. с ЕГН ********** ***, П.И.Н. с ЕГН ********* ***, С.И.Н. с ЕГН ********** *** и Н.И.Н. с ЕГН ********** *** УСТАНОВИТЕЛЕН ИСК по чл. 14, ал.4 от ЗСПЗЗ.

ОСЪЖДА М.П.Т. ***, Ц.П.Г. ***, В.А.Ц. ***, Е.Т.П. *** и Г.Р.М. *** да ЗАПЛАТЯТ на Й.Б.И. с ЕГН ********** и И.Б.И. с ЕГН **********,***, И.И.П. с ЕГН ********** ***, П.И.Н. с ЕГН ********* ***, С.И.Н. с ЕГН ********** *** и Н.И.Н. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер 247, 50 (двеста четиридесет и седем лева и 50 ст.) лева.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

                                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: