Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 01.04.2010г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица……………III състав,.гражданска колегия в публично заседание на 25 февруари………………………………… през две хиляди и десета година…..……........……………………………в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

 

при секретаря Св.Петрова………………………………и в присъствието на прокурора……………………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова……….…………………………….гр.дело 529  по описа за 2010г……………..…………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството по делото е по предявен иск с правно основание чл.124 ГПК и чл. 537, ал.2 ГПК.

 

Ищците М.А.Й., К.Л.Ф., Т.К.Л., С.К.Л. и Ц.Т.Н. твърдят в исковата молба, че са наследници на Атанас Денков Киров, б.ж. на гр. Берковица. Твърдят, че последният е бивш собственик на земеделска земя  с площ от 2.000 дка, находяща се в местността „Желязков мост” при съседи: път, Никола Бъзянски и Т. Сърбина. Твърдят, че в хода на процедурата по възстановяване на собствеността ответниците са се снабдили с акт за собственост върху имот трети по плана на Промишлената зона на гр. Берковица с площ от  4600 кв.м.  при съседи: от три страни път и „Феникс Огоста” ООД гр. Монтана, който по кадастралната карта на града е имот с идентификатор 03928.514.3. Заявяват, че част от имота на ответниците е тяхна собственост. За индивидуализиране на тази част е изготвен помощен план /неприет/ и скица-проект, според който частта от имота, предмет на претенцията им е  имот с проектен № 03928.514.190 с площ от 1690 кв.м.  Твърдят, че тази част от имота е тяхна собственост като наследници на Атанас Денков Кирков, а ответникът я владее без правно основание. Молят съда, да постанови решение, с което признае по отношение  на ответника правото им на собственост върху имота и го осъди да им предаде владението. Претендират и направените в производството разноски.

 

Ответникът В.И.И. оспорва предявения иск и моли съда, да постанови решение, с което отхвърли  иска като неоснователен, като му бъдат присъдени и направените в производството разноски. Навежда твърдения, че ищците не доказват правото си на собственост върху процесния имот, тъй като за тях административната процедура по възстановяване на собствеността не била завършена. Твърди, че за да установят правото си на собственост върху процесния имот в производството, ищците следва да представят скица на имота, заверена както от ОСЗ, така и от Община Берковица. Тъй като последните не представили такава, то те не доказвали правото си на собственост, поради което и искът им е неоснователен.

 

Доказателствата по делото са писмени и гласни. Прието е и заключение по назначена съдебно-техническа експертиза. След анализът им, съдът намира за установено следното:

 

         Ищците са наследници на Атанас Денков Киров, б.ж. на град Берковица, който притежавал земеделска земя в землището на град Берковица - нива от 2,000-два дка в местността "Желязков мост" при съседи: път, Никола Бъзянски и Т. Сърбина. Със заявление вх. № 1864/29.12.1991 год.  от Поземлена комисия - Берковица е поискано  да бъде възстановено правото на собственост на наследниците на Киров. Въз основа на това е образувана преписка по заявлението и с протоколно решение № 257/09.05.1994 год. ПК-Берковица, понастоящем ОСЗ- ­Берковица е признала и определила за възстановяване правото на собственост с план за земеразделяне на наследниците на Атанас Денков Кирков върху земеделски имот от 2,000 дка в местността "Желязков мост". С протоколно решение № 257-1352/09.05.1994 год. постановено по преписката ПК-Берковица е отказала да признае правото на възстановяване на собствеността с план за земеразделяне върху земеделския имот. Решението, с което е отказано правото на възстановяване с план за земеразделяне върху посочения имот е обявено за нищожно с решение на Районен съд - Берковица от 27.12.1994 год. постановено по гр. д. № 737/1994 год. по описа на БРС. С протоколно решение № 458­1780/06.02.1995 год. постановено по преписката и въз основа на решението на БРС ПК - Берковица е признала и определила за възстановяване правото на собственост с план за земеразделяне на наследниците върху земеделския имот. С решение № 8673/28.11.1997 год. постановено по преписката ПК-Берковица е възстановила правото на собственост на наследниците в съществуващи /възстановими/ стари реални граници върху имота. С решение № 1384/15.01.2008 год., постановено по преписката ОСЗГ - Берковица е признала правото на собственост на наследниците в съществуващи /възстановими/ стари реални граници върху имота, като е отказала да възстанови правото на собственост в съществуващи /възстановими/ стари реални граници върху описания имот. В частта, с която е постановен отказ за възстановяване правото на собственост решението е обжалвано от наследниците пред БРС и е образувано гр.д. № 78/2008 год. по описа на съда. С решение от 26.06.2008 год. Берковският районен съд е обявил за нищожно решение на ОСЗ-Берковица № 1384/15.01.2008 год. Последното е обжалвано от ОСЗ пред Административен съд - Монтана, който като касационна инстанция с решение от 26.09.2008 год. постановено по кад № 412/2008 год. е оставил в сила решението на БРС, постановено по гр.д. № 78/2008 год.  Определеният за възстановяване имот 001433 попада в регулацията на град Берковица и засяга имот с идентификатор 03928.514.3 по одобрената кадастрална карта на града. За да бъде определено местонахождението на имота е изготвен помощен план, според който след промяна на кадастралната карта се образуват имотите 03928.514.190 с площ от 1690 кв.м (претендиран от ищците) и имот 03928.514.192 с площ от 2479 кв.м за ответника. Този помощен план не е одобрен съгласно изискването на закона.

         Ответникът в производството се легитимира като собственик на имот с идентификатор 03928.514.3 чрез издаден от Нотариус Огнян Каменов констативен нотариален акт номер 288, н.д.294 по описа на нотариуса за 2005 година. Именно част от този имот е предмет на установителния иск по делото.

 

         При установяване право на собственост върху недвижим имот в тежест на ищеца е да докаже правото си, като чрез пълно и главно доказване посредством предвидените в ГПК средства установи наличие на твърдения от него придобивен способ. Предмет на установяване е правото на ищците, а правото на ответниците следва да бъде установено само доколкото е противопоставимо на претендираните от ищците права. В настоящото производство ищците заявяват, че са собственици на имота по наследство от Атанас Денков Киров, б.ж. на град Берковица, поч. на 26.12.1980 година. Последният се твърди, че притежавал земеделска земя – нива с площ от 2.000 дка в местността “Желязков мост” в землището на град Берковица. Поради извършено обобществяване на земеделските земи, ЗСПЗЗ предвижда възстановяване на собствеността. Правото на собственост върху земеделски земи се възстановява по административен ред от съответните Общински служби по земеделие при наличие на конкретно предвидени в закона предпоставки.

         В конкретния случай ищците не се легитимират като собственици, въз основа на влязло в сила Решение, постановено от компетентната ОСЗ за възстановяване право на собственост. Съгласно чл.14, ал.1 от ЗСПЗЗ влязлото в сила решение, придружено със скица, удостоверява правото на собственост и има сила на констативен нотариален акт. Вещноправно и конститутивно действие имат решенията на ОСЗГ, постановени на основание чл.14, ал.1от ЗСПЗЗ във връзка с чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ и тези,  постановени на основание чл.17 от ЗСПЗЗ във връзка с чл.27 от ППЗСПЗЗ. В тези решения следва да бъдат установени точните граници на имота, площ и местонахождение като индивидуализиращи белези.         Когато към решението не е издадена такава скица (в конкретния случай не е заверена и от техническа служба при Община Берковица), то ищците не могат да се легитимират като собственици на претендирания от тях имот. Така и Р 247/15.05.2009 г. ВКС по гр.д.1075/08 II г.о. – “Съгласно разпоредбата на чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ  към решението на поземлената комисия, с което се възстановява правото на собственост в съществуващи или възстановими стари реални граници се прилага скица на имота, заверена от общинската служба по земеделие и гори, а за имоти в строителните граници на населените места, определени със застроителен и регулационен план или с околовръстен полигон - и от техническата служба на общината. Влязлото в сила решение, придружено със скица, удостоверява правото на собственост и има силата на констативен нотариален акт за собственост върху имота, освен в случаите по чл. 10, ал. 7 ЗСПЗЗ. Следователно легитимиран собственик на земеделска земя по искове за собственост е този, в чиято полза е издадено позитивно решение на поземлената комисия (сега ОСЗ), придружено със заверена от посочените органи скица (независимо от факта, че законът изисква имотът да бъде индивидуализиран и в самото решение с посочване на местоположение, граници и съседи), а при липса на такава, какъвто е настоящият случай, следва да се приеме, че процедурата по възстановяване на собствеността не е приключила”.

 

         С оглед изложеното по – горе следва да се приеме, че ищците не доказват правото си на собственост върху процесния имот, поради което и предявеният от тях иск е неоснователен.

 

         Неоснователен с оглед изхода на делото по чл.124 ГПК е и предявеният иск по чл.537, ал.2 ГПК. Тъй като не бяха установени права, различни от удостоверените в нотариалното производство, то неоснователно е искането за отняна на 288, т. II, рег. 2115, н.д. 294 по описа на Нотариус Огнян Каменов за 2005 година.

 

         С оглед този изход на делото на ответника следва да бъдат заплатени и направените в производството разноски.

 

         Водим от гореизложеното, съдът

 

 

Р    Е    Ш   И :

 

         ОХВЪРЛЯ предявения иск от М.А.Й. *** с ЕГН **********, К.Л.Ф. *** с ЕГН **********, Т. *** с ЕГН **********, С.К.Л. *** с ЕГН **********  и Ц.Т.Н. *** с ЕГН ********** СРЕЩУ В.И.И. *** с ЕГН ********** иск за собственост върху имот с проектен № 03928.514.190 с площ от 1690 кв.м. , съставляващ част от имот с идентификатор № 03928.514.3 от кадастралната карта на гр. Берковица и представляващ земеделски имот нива с площ от 2.000 дка, находяща се в местността „Желязков мост”, в землището на гр. Берковица, при съседи: път, Никола Бъзянски и Т. Сърбина като НЕОСНОВАТЕЛЕН.

 

         ОТХВЪРЛЯ предявения иск за отмяна на НА №288, том ІІ, рег. № 2115, дело № 294/2005 г. на нотариус Каменов като НЕОСНОВАТЕЛЕН.

 

         ОСЪЖДА М.А.Й. *** с ЕГН **********, К.Л.Ф. *** с ЕГН **********, Т. *** с ЕГН **********, С.К.Л. *** с ЕГН **********  и Ц.Т.Н. *** с ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТЯТ на  В.И.И. *** с ЕГН ********** сумата от 350 лв. направени в производството разноски.

 

 

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от получаване на съобщението пред МОС.

                                                                  РАЙОНЕН  СЪДИЯ :