Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА,14.04.2010г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…………………….гражданска колегия в публично заседание на 08 април……………….………………………… през две хиляди и десета  година……………..……………….………………в състав:

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

 

при секретаря Св. П.……………………………и в присъствието на прокурора……………………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова…............................………….гр.дело дело 226  по описа за

2010 г…….…………..….…………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

         Производството по делото е по предявени обективно и субективно искове с правно основание чл.79 ЗЗД във връзка с чл.318 ТК както и иск по чл.86 ЗЗД.

 

         Ищците “Булмаркет ДМ” ООД, град Русе твърдят в исковата си молба, че доставили на ответника “АИТ” ООД 4.020 тона газ пропан – бутан на стойност 7 264.14 лева, за което издали фактура 3000000241/20.03.2008 година. Твърдят, че до датата на предявяване на иска ответното дружество не е издължило посочената сума, поради което дължи и обезщетение за забава върху горната сума в размер на 1 122.49 лева. За да обезпечат вземането си по бъдещото съдебно решение, твърдят, че възбранили имот, собственост на ответника, при което направили разноски в размер на 107.00 лева. Молят съда, да постанови решение, с което осъди ответното дружество да им заплати посочените по – горе суми, както и разноските в настоящото производство в размер на 336.00 лева за ДТ и 600.00 лева за адвокатско възнаграждение.

 

         Ответното дружество “АИТ” ООД, град Монтана в предоставения срок не отговаря на исковата молба.

 

         На 24.09.2009 година страните са поискали спиране на производството по общо съгласие. Изтъкнали са доводи, че са постигнали извънсъдебна спогодба за уреждане на спорните отношения. Предвид това производството по делото е спряно на основание чл.229, ал.1, т.1 ГПК и възобновено на 22.03.2010 година по молба на ищеца. При разглеждане на делото в съдебно заседание от 08.04.2010 година страните не изпращат представител и не вземат становище по същество.

         След преценка на приетите писмени доказателства, както и предвид представената извънсъдебна спогодба, съдът приема за установено следното:

 

         Между страните в производството е възникнало облигационно отношение във връзка с търговската им дейност, по силата на което ищците доставили на ответното дружество 4.020 тона газ пропан – бутан на стойност  7 264.14 лева. За доставеното количество газ била издадена фактура 3000000241/20.03.2008 година. Доколкото между страните не е уговорено друго, то плащането е следвало да бъде извършено именно на тази дата. Не се спори между страните, че сумата за доставеното количество газ не е платена. Налице е едно безспорно установено между страните по размер вземане, поради което и предявеният иск за заплащането й е основателен. Основателен се явява и искът за заплащане на обезщетение за забавено плащане. Между страните липсва противна уговорка, поради което и падежа на вземането е 20.03.2008 година. Размерът на това обезщетение, определен при използване на счетоводна програма за изчисляване е 1 122.49 лева.

 

         При този изход на делото ответното дружество следва да бъде осъдено да заплати и направените разноски в общ размер на 1043.00 лева.

 

         С оглед тези мотиви, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

            ОСЪЖДА „АИТ” ООД, със седалище и адрес на управление град Монтана, жк Жеравица, св. Патриарх Евтимий №44, бл.3, вх.Б, ет.5 с ЕИК 821174439, представлявано от В.М. Паунов ДА ЗАПЛАТИ на „БУЛМАРКЕТ ДМ” ООД, със седалище и адрес на управление град Русе, бул. Тутракан 100, с ЕИК 124077052 представлявано от управителя С. Добрев С. СУМАТА 7264.14 лв., представляваща неизплатено задължение по фактура № 3000000241/20.03.2008 година, сумата 1 122.49 лева, представляваща обезщетение за забавено плащане за периода 20.03.2008 г.- 24.03.2009 година, както и сумата 1043.00 лева, направени в производството разноски.

 

Решението подлежи на обжалване пред МОС в двуседмичен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :